Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

BI7 Biologian kertaus (2op)

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään lukion biologian pakollisten ja syventävien opintojaksojen tietoja ja taitoja. 

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää elämän keskeiset ilmiöt ja osaa muodostaa aikaisemmin oppimistaan asioista selkeitä kokonaisuuksia. Opintojakso antaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin sekä luonnontieteiden ja lääketieteen alojen jatko-opintoihin.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa muodostaa aikaisemmin oppimistaan asioista selkeitä kokonaisuuksia
 • saa valmiuksia luonnontieteiden ja lääketieteen alojen jatko-opintoihin
 • saa valmiuksia vastata ylioppilaskoetehtäviin

Keskeiset sisällöt

 • Pakollisten ja syventävien opintojaksojen keskeiset asiat
 • Ajankohtaiset biologiaan liittyvät asiat
 • Ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin tutustuminen ja vastaamisen harjoittelu
Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.

BI8 Kokeellinen biologia (2op)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää kokeellisuuden merkityksen biologiassa ja syventää tätä kautta tietämystään biologisista ilmiöistä.  Opintojaksolla monipuolistetaan ja syvennetään kokeellisen työskentelyn taitoja.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • Osaa tutkia kokeellisesti biologisia ilmiöitä ja tehdä johtopäätöksiä tutkimustuloksista
 • Ymmärtää, miten biologista tutkimusta tehdään 

Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • Biologisten ilmiöiden kokeellinen tutkiminen ja tulosten analysointi
 • Kokeellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

BI9 Eläinten käyttäytyminen (2op)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää eläinten käyttäytymisistä ja sitä selittäviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan eläinten käyttäytymiseen liittyviin sopeutumiin ja vuorovaikutussuhteisiin.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • Ymmärtää, miten käyttäytyminen vaikuttaa eläinten sopeutumiseen ympäristöönsä
 • Ymmärtää eläinten välisiä vuorovaikutussuhteita
 • Oppii arvostamaan eläimiä ja ymmärtämään niiden käyttäytymistä
 • Osaa soveltaa opittua tietoa esimerkiksi eläinten hoidossa

Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • Synnynnäinen ja opittu käyttäytyminen 
 • Käyttäytymisen merkitys lajin säilymisen kannalta 
 • Eläinten kieli 

Opintojakson arviointi 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.

BI10 Kestävän tulevaisuuden tekijät

Opintojakson kuvaus ja tavoitteet

Opintojakso pohjaa kestävän kehityksen kasvatukselle. Opintojakson tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan opiskelijoiden kestävän kehityksen tietoja, taitoja ja asenteita toimintaan ja muutokseen tähtäävän pedagogiikan avulla, jotta he jatkossa toimivat aktiivisesti kestävän maailman rakentamiseksi.

Kestävän tulevaisuuden tekijät -opintojaksolla tartutaan ajankohtaisiin kestävän kehityksen kysymyksiin ja erityisesti YK:n Agenda2030 -tavoitteisiin. Opintojaksolla opiskelijat tuottavat pienryhmissä oman kestävyysteemaisen projektin.

Opintojakson keskeiset sisällöt

Opintojakso pohjautuu toiminnallisille menetelmille ja työpajatyöskentelyyn. Opiskelijat pääsevät kokeilemaan uusia ideoita ja suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettista projektia.

Tiimien toteuttamat projektit voivat olla hyvin moninaisia esimerkiksi kestävyysteemojen opetusta toisille opiskelijoille tai vaikuttamisprojekti. Projekti voi keskittyä vaikuttamiseen omassa kouluympäristössä tai lähiympäristössä. Opintojaksolla voidaan valita tietty kestävän kehityksen haaste, johon lähdetään ideoimaan ratkaisukeinoja.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.

METS1 Metsästäjätutkintoon valmistava opintojakso (1 op) TEMAATTINEN OPINTOJAKSO

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on suomalaisen eräperinteen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan metsästäjätutkinnon aihealueisiin.  Opintojakson jälkeen opiskelija voi päättää, haluaako hän suorittaa metsästäjäntutkinnon ja sen myötä mahdollisesti aloittaa metsästysharrastuksen. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Suomen Riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja paikallisten metsästysseurojen kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Metsästyslainsäädäntö
 • Lajintuntemus
 • Riistaekologia ja riistanhoito
 • Eettinen ja kestävä kehitys
 • Aseet ja patruunat metsästyksessä
 • Metsästyksen turvallisuus
 • Pyyntimenetelmät ja välineet
 • Saaliin käsittely
Arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.

RETK1 Luonnontuntemus ja retkeily (2op) TEEMAOPINTOJAKSO

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija syventää kotiseutunsa ja Suomen luonnontuntemusta sekä ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen. Opintojakso kehittää opiskelijan ympäristöosaamista ja halua vaalia luonnonmonimuotoisuutta.  Opintojakson aikana tehdään 2 päivää kestävä vaellus jonkin kansallispuiston alueella.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • Ymmärtää luonnonsuojelun merkityksen monimuotoisuuden säilyttäjänä
 • Osaa tehdä havaintoja ympäristöstään ja toteuttaa pienen ympäristöön liittyvän tutkimuksen
 • Syventää lajintunnistustaitojaan
 • Oppii kestävän retkeilyn periaatteet ja perustaidot
 • Saa luontoelämyksiä ja oppii nauttimaan luonnosta
 • Ymmärtää monimuotoisen luonnon merkityksen ihmisen henkisen ja fyysisen terveyden edistäjänä

Keskeiset sisällöt

 • Pohjois-Karjalan ja Suomen luonnon erityispiirteet
 • Pohjois-Karjalan luonnonsuojelualueisiin tutustuminen
 • Pohjois-Karjalan luonnonmonimuotoisuus ja ihmisen vaikutukset siihen
 • Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
 • Vaellus kansallispuistossa
 • Maasto- ja retkeilykarttoihin tutustuminen ja kartan avulla luonnossa liikkuminen

Arviointi

Opintojakson arvioidaan suoritettu/hylätty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä