Järjestyssäännöt ja toimintaohjeet oppilaille

Joensuun kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten
tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat
jokaista koulussa vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta ja opiskelijaa
(jatkossa oppija) tulevaa elämää varten.

Karhunmäen koulun oppilaskunta on vahvistanut näitä järjestyssääntöjä täydentävän toimintaohjeen, joka on luettavisa välittömästi näiden yhteisten järjestyssääntöjen jälkeen.

Soveltamisala
Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen.
Karhunmäen koulun koulualueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina. Ulkona koulualue rajoittuu päärakennuksen edustan välituntipihaan, kahteen pihan toisella puolella sijaitsevaan moduulirakennukseen, parkkipaikkaan ja muilta osin koulun aluetta rajaavaan aitaan. Välitunneilla ei oleskella päärakennuksen päätynurkkien takana sijaitsevilla alueilla. 

Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt
poikkeavat työajat. Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi
liittyvissä tilaisuuksissa, vaikka ne järjestetään koulualueen ja / tai – ajan ulkopuolella.

Toiminta koulualueella ja – ajalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa
(vain peruskoulua koskevat on mainittu erikseen)

1. Peruskoulun oppija saa poistua kouluaikana koulualueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.
2. Peruskoulussa välituntien aikana luokkatiloissa saa oleskella vain tilasta vastaavan opettajan erillisellä
luvalla.
3. Jokainen koulussa käyttäytyy asiallisesti ja tekee omat tehtävänsä tunnollisesti.
4. Joensuun kouluissa on kiusaaminen, häirintä, uhkailu, ahdistelu, syrjiminen ja muiden turvallisuuden
tai terveyden vaarantaminen kielletty.
5. Koulun rehtorin tai opettajan tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, ahdistelusta, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta
niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. (PoL 29§, 7
mom., LL 40§11.3.2022/165)
6. Jokainen antaa toiselle työrauhan.
7. Jokainen siivoaa roskansa sekä pitää koulun ja sen pihan siistinä.
8. Opetukseen tulee osallistua säännöllisesti.
9. Jos oppija ei voi tulla kouluun, on huoltaja velvollinen välittömästi ilmoittamaan syyn luokanopettajalle
tai ryhmänohjaajalle. Koulun tulee ottaa yhteyttä huoltajaan kolmantena poissaolopäivänä, jos
huoltaja ei ole ilmoittanut poissaolon syytä. Poissaoloja tulee seurata.
10. Luokanopettaja tai ryhmänohjaaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden peräkkäisen
koulupäivän poissaoloon sen ryhmän oppijalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Koulun rehtori voi
myöntää luvan tätä pidempään poissaoloon. Lupa anotaan kirjallisena.
11. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien
ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja.
12. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Pyörät, mopot, autot ja muut kulkuvälineet
pysäköidään koulun osoittamille paikoille.
13. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta
aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.
14. Vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.
15. Liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä.
16. Tupakkatuotteiden, sähkötupakan, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen,
myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty.
17. Omia mobiililaitteita saa käyttää opiskeluun oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen aikana vain opettajan luvalla. Omien laitteiden häiritsevä käyttö on kielletty.
18. Koulua ja sen henkilökuntaa tai oppijoita koskevaa materiaalia ei saa välittää sosiaalisessa mediassa
ilman asianomaisen lupaa. Koulua koskien luvan antaa rehtori. Multimedialaitteiden ja tietoverkkojen
käytössä ei saa toimia vastoin Joensuun seudun sosiaalisen median opetuskäytön ohjetta. (HYVOKOJ
22.5.2017 § 18, Joensuun seudun opetustoimen sosiaalisen median opetuskäytön ohje)

Seuraamukset oppilaalle rikkomuksista

Seuraavat toimenpiteet on kirjattava ja niistä on tiedotettava huoltajalle mahdollisimman nopeasti:

Peruskoulu
1. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen.
Kasvatuskeskustelua käytetään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee
vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Koulun
opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun. (PoL 35a§)
2. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (PoL 36§)
3. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa oppitunnin tai koulun järjestämän tilaisuuden
loppuajaksi. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita
voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä
tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tässä tapauksessa koulun rehtorin tulee antaa kirjallinen
selvitys tapahtumien kulusta kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. (PoL 36b§)
4. Rehtori voi koulutyötä kohtuuttomasti häiritsevältä tai väkivaltaiselta tai toisten turvallisuutta
uhkaavalta oppilaalta evätä oikeuden osallistua opetukseen ja liikkumiseen koulualueella
perusopetuksessa enintään jäljellä olevan työpäivän tai seuraavaksi työpäivän ajaksi (PoL 36§
11.3.2022/165)
5. Opettaja tai rehtori saavat tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat (mm. laukut, penaalit),
hallinnassa olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat ja vaatteet päällisin puolin sellaisen kielletyn
tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen
turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä JA oppilas pyynnöstä huolimatta
kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. (PoL 36e§)
6. Perusopetuksessa opettaja tai rehtori voivat ottaa myös muun opetusta häiritsevän esineen pois
oppilaalta, jos oppilas ei sitä pyynnöstä anna. Esine tai aine palautetaan oppilaalle pääsääntöisesti
oppitunnin päätyttyä.
7. Lisäksi oppilaalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee
vilpillisesti, voidaan määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa (PoL 36§) tai
8. antaa kirjallinen varoitus (PoL 36§),
9. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki�istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan
päätöksellä erottaa perusasteella enintään kolmeksi kuukaudeksi. Väkivaltaisen tai uhkaavan oppilaan
vaarantaessa toisten turvallisuuden voidaan määräaikainen erottaminen panna täytäntöön ilman
lainvoimaa. (PoL 36§)
Ennen kohdissa 7.–9. kuvattujen kurinpitotoimenpiteen määräämistä on yksilöitävä teko tai laiminlyönti,
kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Lisäksi ennen toimen (kirjallinen varoitus ja
määräaikainen erottaminen) antamista on huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Näin toimitaan Karhunmäen koulussa

  Ulkoalue 

 1. Oppilaat ovat välitunneilla ulkona koulun piha-alueella. 

 2. Jokainen huolehtii asiallisesta ja säänmukaisesta pukeutumisesta. 

 3. Pihan istutuksia ja pihavälineitä varotaan vahingoittamasta välituntileikeissä. 

 4. Lumipallot jätetään maahan. 

 5. Kouluun tultaessa, koulupäivän aikana ja koulusta lähdettäessä pyörää kuljetetaan taluttamalla koulun piha-alueella. Polkupyörät säilytetään lukittuina niille tarkoitetuilla paikoilla. Pyöräiltäessä käytetään kypärää. Alkuoppilaat voivat pyöräillä kouluun, jos vanhempien kanssa on asiasta sovittu. 

 6. Tupakointi ja tupakointivälineiden hallussapito on kielletty. 

Pesät 

 1. Aamulla sisälle tullaan vasta kellon soitua ja reput tuodaan sisälle silloin.

 2. Hattu otetaan pois päästä aina sisälle tultaessa. 

 3. Ulkokengät riisutaan tuulikaappien kenkätelineisiin ja vaatteet pidetään naulakoissa. 

 4. Käytävällä ja pesissä käyttäydytään rauhallisesti. Pesissä säilytetään työrauha kaiken aikaa. 

 5. Koulu ei vastaa naulakkoihin jätetyistä vaatteista eikä tavaroista.
   
 6. Oppilas saapuu ajoissa oppitunnille ja poistuu heti tunnin loputtua välitunnille/ kotiin. 

 7. Oma työtila ja laatikot pidetään siistinä. Jokainen huolehtii omalla käyttäytymisellään myös luokkahuoneen ja pesän järjestyksestä ja siisteydestä. 

 8. Järjestäjät pyyhkivät taulun, järjestelevät luokan ja pesäaulan sekä huolehtivat muista opettajan heille antamista tehtävistä. 

 9. Tullessaan myöhästyneenä oppitunnille oppilas selvittää myöhästymisensä syyn. 

Liikunta- ja muut yhteiset tilat 

 1. Oppilaat menevät salin pukuhuoneisiin kellon soidessa vaihtamaan liikuntavarusteensa. Karhunmäen kentälle siirrytään opettajan johdolla. Luistellessa käytetään kypärää. 

 2. Jokainen opettaja ja oppilas ovat vastuussa kirjaston, käsityöluokkien, musiikkiluokan, pukuhuoneiden, liikuntatilojen ja- varastojen sekä muiden yhteisessä käytössä olevien tilojen siisteydestä. Opettaja on velvollinen valvomaan, että kaikki kirjat, liikunta- ja työvälineet sekä soittimet tulevat omille paikoilleen

Koululaisravintola Murkina 

 1. Ruokailemassa käydään yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ennen ruokailua pestään kädet huolellisesti. 

 2. Ruokia otettaessa noudatetaan ravintolahenkilökunnan laatimia ohjeita mm. ruokien määristä. 

 3. Ravintolassa annetaan ruokailijoille ruokarauha ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 

 4. Aterian jälkeen astiat laitetaan niille varatuille paikoille, ruoantähteet viedään biojäteastiaan ja poistutaan heti tunnille tai välitunnille

Muuta 

 1. Oppilaat asioivat opettajainhuoneessa, mikäli asia on kiireellinen. Opettajainhuoneen ovella käyttäydytään kohteliaasti. 

 2. Oppilas voi käyttää mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaan. 

 3. Koulun tietokoneet ja mobiililaitteet ovat opiskelua varten. Omien pelien tai ohjelmien asentaminen laitteisiin on kielletty. Oppilaat käyttävät koneita opettajan luvalla yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. 

Päivitetty 5.8.2022 

Ohjeet välitunneille

 1. Välituntialue 
  Alueeseen kuuluu koulun pihan päärakennuksen edessä oleva alue, joka rajoittuu parkkipaikkaan, koulun aitaan, oppilaiden jättöpaikkaan, Omenaisten kiikkuihin sekä molempiin moduulirakennuksiin. Koulun molemmat päädyt sijaitsevat kyseisen alueen ulkopuolella.

 2. Areenat 
  Areenat ovat erilaisten pelien pelaamista varten. Niiden käyttövuorot määritellään lukuvuoden alussa ja ne ilmoitetaan kaikille oppilaille. Areenavuorot ovat nähtävissä info-TV:ssä ja ulko-ovissa. 
   
  Rinnakkaisluokat voivat pelata areenassa samaan aikaan. Vuorossa oleva luokka päättää asiasta.

 3. Kukkula 
  Kukkulalta voidaan laskea mäkeä välituntivälineillä tai ilman niitä pihalle päin polvillaan tai istualtaan yksi laskuväline kerrallaan. Kukkulalle noustaan niin, että mäkeä voidaan laskea turvallisesti ilman törmäysvaaraa. Ennen omaa laskua varmistetaan, että edessä oleva mäki on vapaa. Mäenlaskussa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja otetaan huomioon muut laskijat. Toiselle annetaan vauhtia vain, jos tämä sitä erikseen pyytää ja välituntivalvoja sallii sen. Oman laskun jälkeen väistetään alta pois nopeasti. 
   
  Välituntivalvojien ohjeita noudatetaan tinkimättä. Tarvittaessa valvoja voi kieltää oppilaan pääsyn kukkulalle tai evätä mäenlaskumahdollisuuden kaikilta oppilailta kyseisen välitunnin aikana. 
   
  Erityisen liukkaalla ja vaarallisella kelillä kukkulan käyttö voidaan turvallisuussyistä kieltää määräajaksi. 

 4. Puhelimet 
  Puhelimia käytetään välitunnilla, jos opettaja tai ohjaaja sitä erikseen pyytää. Koulualueella niitä säilytetään repussa.  
   
 5. Välituntivälineet 
  Luokilla on käytössään välituntisin oman luokan välineet. Ne tuodaan takaisin sisään välitunnin loputtua. Välituntivälinevarasto on auki pitkällä välitunnilla. Kyseisen välitunnin ensimmäinen valvoja avaa varaston ja viimeisenä vuorossa oleva valvoja sulkee sen. Varastoon tuodaan kaikki sieltä otetut välineet ja valvoja huolehtii ne omille paikoilleen. 
   
  Polkupyörät, skuutit, potkulaudat ym. kotoa tuodut välineet eivät kuulu välituntivälineisiin. Niitä voi käyttää koulumatkalla, mutta koulupäivän aikana kotoa tuodut välineet jätetään rauhaan. 
   
  Pallopelit pelataan areenoissa ja välituntialueella. Koulun seinät jätetään pallopelien ulkopuolelle. 
   
 6. Käyttäytyminen ja kielenkäyttö 
  Välituntivalvojaa totellaan kaikissa tilanteissa. Hän huolehtii oppilaiden turvallisuudesta välitunnin aikana ja, että koulun toimintaohjeita noudatetaan. 
   
  Jokainen oppilas pitää omalta osaltaan huolta, että toisilla on turvallista ja mukavaa viettää välituntia.  
   
  Välitunnilla vältetään kiroilua ja rumaa kielenkäyttöä. Isot oppilaat näyttävät tässä esimerkkiä pienemmille. 
   
  Välkkäri-oppilaat sovittelevat pitkillä välitunneilla syntyneet pienet kahnaukset. 
   
 7. Kaveripysäkki 
  Joka luokalta on kaveripysäkin välkkäreitä, jotka hoitavat vuoroviikoin kaveripysäkkiä. Lista vuorossa olevista välkkäreistä löytyy raitin ilmoitustaululta oppilaskunnan hallituksen kohdalta. Välkkärit toimittavat liivit seuraavana vuorossa oleville välkkäreille. 
   
 8. Suvilumesta saa tehdä erilaisia lumiveistoksia, -majoja ja muita rakennelmia. Lumipallot jätämme maahan. Valmiit rakennelmat jätetään rauhaan. 
   
 9. Välituntivalvoja 
  Apulaisjohtaja vastaa välituntivalvontojen aikataulusta.  
  Valvojan vastuu alkaa heti välitunnin alusta alkaen.  
  Valvojalla on yllään keltainen liivi.  
  Liivejä säilytetään oppilaiden sisäänkäyntien ovien vieressä olevissa naulakoissa. Valvoja valvoo viimeisenkin oppilaan saapumisen välitunnilta sisään.  
  Välituntivalvoja havainnoi välituntitelineiden ja areenoiden kuntoa ja ilmoittaa vioista rehtorille ja laittaa korjauspyynnön kiinteistöhoitajalle intrassa. 
   

Ohjeet on päivitetty 23.8.22 

Oppilaskunnan hallitus on hyväksynyt ohjeet 10.9.22 

 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä