Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä

Teksti

Karhunmäen koulun suunnitelma oppilaan suojaamiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä 

 

Johdanto 

Karhunmäen koulussa suhtaudutaan vakavasti oppilaan turvalliseen koulupäivään ja oikeuteen oppia ja kasvaa turvallisessa ilmapiirissä, jossa häntä ei kiusata eikä häiritä. Kaikkien koulu –toimintamalli sisältää Karhunmäen koulussa seuraavat periaatteet:  

 • Toimitaan koulun arvojen (turvallisuus, välittäminen, positiivisuus, sinnikkyys ja avoimuus) mukaisesti kaikessa koulutyöskentelyssä.  
 • Tuetaan oppilaiden oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä.  
 • Edesautetaan kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittymistä positiiviseen suuntaan jatkuvasti kasvavassa ja kehittyvässä koulun toimintaympäristössä.  
 • Huomioidaan koulun arjessa erilaiset oppijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmät, ja poistetaan oppimisen esteitä. 

Huolimatta edellä kuvatusta toimintamallista kaikissa kouluissa tapahtuu oppilaiden kesken kiusaamista ja häirintää sekä nahistelua, joihin koulun täytyy reagoida kulloinkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Koulumme suojaa oppilasta kiusaamiselta ja häirinnältä seuraavasti: 

VERSO-toiminta 

VERSO-toiminnan tarkoituksena on vertaissovittelun avulla ratkaista oppilaiden pieniä kahnauksia ja erimielisyyksiä niin, että ne eivät jää pinnan alle muhimaan ja kehity ajan myötä kiusaamiseksi. VERSO-toimintaa ohjaa yksi opettajista tai työpari. He pitävät huolta, että VERSO-oppilaiden jatkumo toteutuu koulussamme vuodesta toiseen. He kouluttavat uusia ohjaajia ja toimivat VERSO-oppilaiden tukena. 

VERSO-oppilaat tunnistaa välitunnilla vihreistä liiveistä. Heillä on mukanaan ohjelaput, miten VERSO-oppilaan johdolla vertaissovittelutilanne viedään läpi. 

KiVa Koulu 

KIVA KOULU® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat  

 • kiusaamisen ehkäiseminen 
 • tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja  
 • jatkuva seuranta.  

Karhunmäen koulu on ollut mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa-koulu –ohjelmassa koulun toiminnan aloittamisesta lähtien.  

Koulukiusaamisella  

tarkoitetaan tahallaan ja toistuvasti aiheutettua pahaa mieltä toiselle oppilaalle. Koulukiusaaminen voi ilmetä fyysisenä tai henkisenä väkivaltana. 

 1. Aikuinen, jolle tieto kiusaamisesta ensin tulee, harkitsee,onko kyseessä systemaattinen, tiimin puuttumista edellyttävä kiusaaminen. 
 2. Jos kiusaaminen ei ole systemaattista ja sitä on (toistaiseksi) tapahtunut vain kerran tai pari, luokanvalvoja tai vastaava opettaja keskustelee vakavasti kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ja tekee selväksi, että he ovat toimineet tavalla, jota koulussa ei hyväksytä.
 3. Systemaattisen kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto KiVa Koulu -tiimille. KiVa Koulu -tiimi järjestää jatkokeskustelut.

KiVa tiimin toimintamalli 

1) Tapaaminen kiusatun oppilaan kanssa. 

2) Keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen 

3) Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ryhmänä 

4) Seurantakeskustelu kiusatun kanssa 

Seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Kiusattu voi halutessaan osallistua keskusteluun. 

Kiusaamisasioissa voi ottaa yhteyttä joko luokanvalvojaan tai koulumme KiVa–tiimin jäseniin (Wilma-viesti, sähköposti etunimi.sukunimi@ii.fi tai suoraan puhelimitse). 
 

Kaveripysäkki 

Kaveripysäkkitoiminta on toimintaa oppilaiden yksinäisyyden ehkäisemiseksi välitunneilla. Kaveripysäkille ilmoittautuvat luokista oppilaat, jotka haluavat luokkansa vuorolla olla päivystämässä vaaleanpunaisissa liiveissään kaveripysäkillä. Kuka tahansa oppilas voi mennä heidän luokseen pitkällä välitunnilla, jolloin pysäkin päivystäjät ottavat kyseisen oppilaan huomaansa ja juttelevat tai leikkivät pysäkille ilmaantuneen oppilaan kanssa. 
 
Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä 

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat. Yhteisöllinen oppilashuolto tähtää koko kouluyhteisön hyvinvointiin ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. 

 1. Jäsenet:  
 • rehtori  
 • apulaisjohtaja 
 • Kouluterveydenhoitaja 
 • Koulupsykologi 
 • Koulukuraattori 
 • erityisopettajat 

Tarpeen tullen mukaan kutsutaan oppilaiden (oppilaskunnan), huoltajien (KYT), sosiaalitoimen, poliisin, nuorisotyön, koulun henkilökunnan, Joensuun Nuorisoaseman tai muun tarpeellisen tahon edustaja 

 1. Tehtävät liittyen oppilaan suojaamiseen häirinnältä ja kiusaamiselta 
 • vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, koordinoinnista,  
 • edistää kouluyhteisön ja sen oppilasryhmien sekä oppimisympäristön hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä 
 • edistää ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä ja varhaista puuttumista 
 • edistää oppilaiden ja huoltajien osallisuutta 
 • vahvistaa aloitteellista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien koulun ulkopuolisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 • osallisuuden edistäminen sekä opiskeluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen 
 • tiedottaa oppilashuoltotyön toimintamalleista opetushenkilöstölle (opettajankokous, YS-aika, tiimit, luokkatasotyöryhmät) 
 • tiedottaa oppilaille toiminnastaan päivänavauksessa, erillisessä tiedotustilaisuudessa tai esim. kuraattorin vierailulla luokissa 
 • tiedottaa huoltajille toiminnastaan koulun kotisivuilla ja Wilmassa  

 

 1. Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä käsiteltäviä teemoja: 
 • koulun toimintakulttuuri ja ne toimet, joilla koko kouluyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta (Joensuun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, pelastussuunnitelma, Joensuun kaupungin järjestyssäännöt ja koulukohtaiset toimintaohjeet, KiVa koulu, Verso-toiminta. kaveripysäkki) 
 • siirtymävaiheiden sujuvuus: yhteistyö koulutuksen siirtymävaiheissa  
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä mielen hyvinvointi: kummioppilastoiminta, toimet ryhmäytymisen edistämiseksi, teemapäivät ja – tunnit: KYT, seurakunnat ja muut sopivat sidosryhmät 
 • yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa:  
 • Jns kaupungin nuorisotoimi ja sosiaalitoimi, Joensuun Nuorisoasema; erikoissairaanhoito: Lastenpsykiatrian poliklinikka, osasto ja Poliisi: Poliisin nuortentiimi; Pielisensuun srk; MLL; PeLa; Tyttöjen ja Poikien Tupa, Joensuun Setlementti ry, 4H; urheiluseurat  
 • kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen – ohjelma 
 • (Joensuun kaupungin järjestyssäännöt ja koulukohtaiset toimintaohjeet, KiVa koulu) 
 • kouluyhteisön ja – ympäristön terveellisyys ja turvallisuus  
 • oppilaiden ja huoltajien osallisuus: oppilaskunta, kouluyhteistyötoimikunta, vanhempainillat, Lapsi puheeksi –keskustelut, kolmiportaisen tuen päivityspalaverit, arviointikeskustelut, vanhempainvartit 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä