2018-2019

Vuosisuunnitelma 2018-2018

Vuosisuunnitelma

Jämsän lukio 2018-2019

 1. Perustiedot

Koulu

Koulu: Jämsän lukio

Lähiosoite: Kelhänkatu 8, 42100 Jämsä

Sähköposti: koulu.lukio@jamsa.fi

Kanslia

Rehtori: Juha Damskägg Puhelin: 040 836 1604

Apulaisrehtori: Susanna Ruusu Puhelin: 040 7122 487

Koulusihteeri: Iris Ahonen Puhelin: 040 357 8432

Opinto-ohjaaja: Helena Myllymäki Puhelin: 040 712 2494

Opiskeluhuolto

Koululääkäri: Sirpa Kuusniemi Puhelin: 040 774 0381

Kouluterveydenhoitaja: Petra Koljonen Puhelin: 040 774 0381

Koulupsykologi: Jari Moilanen Puhelin: 040 586 6278

Kuraattori: Marita Aaltonen (sijaisena Suvi Tamminen) Puhelin: 050 412 3223

Koulutyön yleinen järjestäminen

Syyslukukausi 8.8. - 21.12.2018

 • Syysloma 15.-19.10.2018
 • Vapaa 6.-7.12.2018

Kevätlukukausi 7.1. -1.6.2019

 • Talviloma 25.2. - 1.3.2019
 • Pääsiäisvapaa 19. - 22.4.2019
 • Vapaa 1.5.2019
 • Helatorstai 30.5.2019

 

Opiskelijatiedot

Pojat: 114

Tytöt: 177

Varsinaiset opiskelijat yhteensä: 291

Kaksoistutkinto-opiskelijat 23

Yhteensä 303

 

Opettajatiedot

 • rehtori 1
 • lehtorit 14
 • tuntiopettajat 4
 • yhteensä 19

 

Tuntikehys

 • yleisopetus 304,18
 • lukiokerroin  30,42
 • erityistehtävät  53,70
 • YO-tark.+tentit  17,00
 • itsen. suor. 5,70
 • yhteensä 411,00
 1. Toimintakulttuuri

Lukio on yleissivistävä oppilaitos ja se tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Painopisteinä työn arvostus, hyvät tavat, kansainvälisyys, henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi, ympäristökasvatus sekä tieto- ja viestintätaitojen parantaminen.

 1. Lukuvuoden 2018-2019
 2. a) keskeisimmät tavoitteet

Antaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet menestyä ylioppilaskirjoituksissa ja päästä jatko-opintoihin. Parantaa opiskelijoiden tietoteknisiä valmiuksia, kehittää lukiopedagogiikkaa, parantaa lukiolaisten työelämävalmiuksia ja luoda kansainvälisiä kontakteja. Lukion vuosisuunnitelmaa ohjaavat myös kaupungin hyvinvointisuunnitelma ja strategiaan perustuva talousarvio 2019, taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 sekä siinä päätetyt tavoitteet ja tavoitteiden mittarit.

 1. b) menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi

Kohdentamalla tuntikehystä aineisiin mitkä ovat tärkeitä ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintojen kannalta. Lukioon on perustettu omat työryhmät edistämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa, työelämäyhteyksiä, viestintää ja kansainvälistymistä.

 1. c) teema

Monilukutaito, yrittäjyyskasvatus ja työelämäyhteydet.

 1. Kehittämiskohteet ja hankkeet 2018-2019

Jämsän kaupungin strategiassa 2025 määritellyt arvot ja kehittämiskohteet sisällytetään osaksi koulujen toimintakulttuuria lukuvuosittain Arvot: yhteistyökykyisyys, palveluhenkisyys ja avoimuus Strategiset kehittämistavoitteet: elinvoima, sujuva arki ja verkostot

Koko kaupungin elinvoimaisuutta lisää panostaminen koulutuspalveluihin. Lukion peruskorjatut ja uudet tilat tuovat nuorille ja heidän perheilleen tunteen siitä, että heitä arvostetaan. Kohtuullisen ko­koiset opetusryhmät luovat myös uusia työpaikkoja ja parantavat kaupungin imagoa, samoin kuin pätevät ja motivoituneet opettajat. Toisen asteen opiskelijat harrastuksineen virittävät erilaista yhdistys- ja seuratoimintaa, joka niin ikään tarvitsee tekijöitä.

Sujuvaa arkea tukevat laadukkaat koulutuspalvelut. Koulujen tilojen käyttöä voidaan tehostaa tekemällä yhteistyötä musiikki- ja työväenopistojen sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

Lukion toiminta perustuu hyvin pitkälle verkostomaiseen yhteistyöhön. Paikkakunnan muut toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulut sekä paikalliset järjestöt, yhdistykset ja yritykset ovat lukiolle elintärkeitä kumppaneita, samoin eri viranomaistahot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Verkostoyhteistyötä tehdään myös muiden Keski-Suomen lukioiden ja Mäntän lukion kanssa. Kuntaliiton lukiorehtoriverkosto on mahdollistanut ennakoinnin ja ajantasaisen tiedon tulevista koulutusuudistuksista. Uusia yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lukiokoulutus edistää opiskelijoiden jatko-opintoja –ja työelämävalmiuksia sekä aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi yhteiskunnan jäseniksi.

 

Painopistealueet 2018-2019: Opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon parantaminen.

 

Lukiokoulutuksen tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja uusien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen

Painopistealueet 2018-2019: Opetussuunnitelmatyön käynnistyminen

 

Lukiokoulutus luo ja ylläpitää paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja

Painopistealueet 2018-2019: Paikalliset verkostot

 1. Koulu ja ympäröivä yhteiskunta

Käydään kehittämiskeskustelut keväällä. Jaksoarviointi viisi kertaa lukuvuoden aikana. Kirjallinen tai suullinen palaute kursseilla. Tehdään tasa-arvokyselykysely 2. vuosiluokan ryhmille sekä opiskelijakyselyt 3. vuosiluokan ryhmille tammikuussa ja 1. vuosiluokan ryhmille maaliskuussa.

Lukiokoulutus osallistuu lainsäädännön velvoittaman ylläpitäjän suorittaman arvioinnin valmisteluun ja toteutukseen.

Tehostetaan tietotekniikan hyväksikäyttöä opetuksessa. Lähes kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat tietotekniikan perusteet. Tiedottaminen sähköisesti (peda.net, sähköposti, Wilma), poissaolojen käsittely Wilman avulla. Koulun ja eri oppiaineiden sivustoja kehitetään. Ylläpidetään lukion Facebook-yhteisösivua, ollaan mukana Twitterissä ja Instagramissa.

Ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita käsitellään oppitunneilla ja päivittäisissä uutiskatsauksissa. Lisäksi järjestetään aiheeseen liittyviä retkiä ja vierailuja.

Kansainvälisyyttä edustavat mm.

 • kansainvälisyyttä käsitellään eri oppitunneilla
 • yhteistyö Mäntän lukion ja alankomaalaisen Dorenweerd Collegen kanssa, alankomaalaiset Jämsässä 4.-8.2.2019, vastavierailu Alankomaihin 8.-12.4.2019, mukana kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa Jämsän lukiosta.

Opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien opiskelijahaastattelut sekä vanhempainvartit. Lähes kaikki opiskelijat noudattavat uuttaa 1.8.2016 käyttöön otettua opetussuunnitelmaan. Neljännen vuoden opiskelijat noudattavat 1.8.2005 käyttöön otettua ja 1.8.2009 tarkistettua opetussuunnitelmaa. Tuetaan opiskelijoiden liikuntaharrastusta antamalla mahdollisuus käyttää koulun liikuntatiloja välituntiliikuntaan ja kerhomuotoiseen toimintaan kouluajan jälkeen, silloin kun ne ovat vapaana. Käydän opiskelijoiden kanssa läpi kevään 2017 terveyskyselyn tulokset.

Tapahtumia lukuvuoden aikana

 • Suomen lukiolaisten liiton info uusille opiskelijoille 12.9.
 • toisen asteen seutuviikko 8.-12.10.
 • vanhempainillat ykkösille 23.10. kakkosille ja kolmosille 15.11. sekä yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille 21.2.2019
 • itsenäisyysjuhla 5.12.
 • taksvärkkipäivä
 • jatko-opintopäivä 21.12.
 • avoimien ovien iltapäivä Paunun, Kankarisveden ja Kuoreveden 9. luokkalaisille 15.1.2019
 • vanhojen tanssit viikolla 15.2.
 • abiturienttien viimeinen varsinainen koulupäivä 14.2.
 • työelämäiltapäivä kevätlukukaudella
 • musiikki- ja tanssi-iltapäivä kevätlukukaudella
 • opiskelijakunnan hallituksen järjestämää ohjelmaa pe 31.5.
 • kevätjuhlaharjoitukset 31.5.
 • kevätjuhla 1.6. Paunun koululla

 

Mahdollisesti muitakin tapahtumia. Ylioppilaskirjoitusten toimeenpano ylioppilastutkintolautakunnan määräämässä aikataulussa Musiikin opetus on järjestetty Jämsänjoen yhtenäiskoululla. Liikunnanopetusta järjestetään kaupungin liikuntatiloissa ja osittain myös muualla.

Retket ja opintomatkat:

 • teatterimatkat ja elokuvaesitykset liittyen äidinkieleen, ruotsiin, englantiin ja historiaan
 • lyhyet tutustumismatkat lähiympäristöön
 • koulun opiskelijoiden osallistuminen Koululiikuntaliiton kisoihin
 • valtakunnalliset ja maakunnalliset kilpailut eri oppiaineissa
 • fysiikan ja kemian yliopistokurssit, avoimen yliopiston kurssit
 • sijoittajakurssin retki Helsinkiin 13.11.
 • tutustuminen korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan
 • liikunnan retket lähialueille ja lähikaupunkeihin
 • osallistuminen Studia-messuille Helsinkiin 27.11. osittain omakustanteisesti
 • opiskelijakunnan hallituksen järjestämät retket lähialueille ja piiri- ja valtakunnallisiin kokouksiin
 • vapaaehtoinen TET-kurssi opiskelijoille, pakolliset kaksi TET-päivää toisen vuoden opiskelijoilla omalla ajalla
 • TET-päiviä opettajille
 • opiskelijoita osallistuu Jyväskylän yliopiston järjestämään tietotekniikan koulutukseen
 • osallistutaan toisen asteen urheiluvalmennukseen
 • lukion neuvottelukunnan kokoontuminen
 • Global Me-kurssi yhdessä Mäntän lukion kanssa kevätlukukaudella
 • abiturienttin hiihto- ja laskettelu kurssi Vuokatissa kevään kirjoitusten jälkeen

Tehdään yhteistyötä mm. Gradia Jämsän, Kristillisen Kansanopiston, työväenopiston, musiikkiopiston, perusopetuksen, Kuhmoisten lukion, Jyväskylän yliopiston kanssa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Gradia Jämsän opiskelija voi suorittaa opintoja Jämsän lukiossa ja lukion opiskelija ammattiopistossa. Lukiolaisia osallistuu Gradia järjestämään urheiluvalmennukseen. Jämsän lukiolaisilla on mahdollisuus hyödyntää Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Omalle polulle korkeakouluun-hankkeen yhteydessä luotua kurssitarjontaa. Yhteistyössä Jyväskylän avoin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkea tietotekniikan laitoksen kanssa toteutetaan luovan teknologian kurssi.

 

 1. Opiskeluhuolto

Sovelletaan 1.8.2014 voimaan astunutta opiskeluhuoltolakia:

 • syrjäytymisen ehkäiseminen, kuraattoritoiminta, koulupsykologi, muu huolto
 • terveystarkastukset, opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan haastattelut, perheneuvolan tukipalvelut
 • oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana
 • asiantuntijaryhmä kokoontuu tapauskohtaisesti tarvittaessa
 • koulupsykologin vastaanotot
 • kuraattorin vastaanotot
 • erityisopettajan viikoittaiset vastaanotot, lukiseula uusille opiskelijoille, lukitestit, oppimistaidon kurssi
 • lukion opiskeluhuollon palveluvalikko on lähes valmis
 1. Tuntikehyksen käytön pedagogiset perusteet

Ryhmäkoko vaihtelee alle kymmenestä yli kolmeenkymmeneen.

Syventäviä ja soveltavia kursseja pyritään toteuttamaan, jos valintoja on vähintään kymmenen. Kaupungin kieliohjelmat velvoitteet toteutetaan tarvittaessa pienemmälläkin ryhmäkoolla.


 

 1. Järjestyssäännöt

Jämsän kaupunki

Lukiokoulutus

Järjestyssäännöt 1.8.2016-

 

1 Koulun nimi

Jämsän lukio

 

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Lukionlain 21§:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun sisällä ja piha-alueella, siirryttäessä opetuspisteestä toiseen, muissa opetuspisteissä, koulun järjestämillä retkillä, leirikouluissa sekä muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 

3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

 

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Lukion opiskelijalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Opiskelijat ovat tasavertaisia sukupuolten välisen tasa-arvon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Kouluyhteisössä tulee edistää kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen syntymistä.

Opiskelijalla oikeus saada opetusta, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

 

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvä käytös

Opiskelija tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Tähän kuuluu mm. toisten huomioiminen, työ- ja

opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen.

Opiskelijan palauttamiin opintosuorituksiin liittyviin töihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Opiskelijan tulee pitää kiinni sovituista ajoista.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Oppitunneilla syöminen ja juominen on kielletty.

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista tulee huolehtia sekä kunnioittaa

toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kielletty ja omat jäljet tulee siivota.

Opiskelijalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa

koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen28.

 

Turvallisuus

Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun henkilökuntaan

kuuluvalle.

Ajoneuvot tulee pysäköidä liikennemerkein ja muulla tavoin määrätyille paikoille.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Koulun tietokoneita, tabletteja ja muuta välineistöä tulee käyttää ja käsitellä asianmukaisesti.

Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty, ellei niiden käyttö kuulu kyseisen oppitunnin ohjelmaan.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden

tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Tämä koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

 

Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

 

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja niitä käsitellään lukuvuoden alussa ryhmänohjaajan johdolla.

Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.