Oppilashuolto

Oppilashuollon järjestäminen

OPPILASHUOLLON TARVE, TAVOITE JA OHJAAVAT PERIAATTEET 

 

Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö ja suojata oppilaiden mielenterveyttä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. tavoitteena on niin ikään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. 

  

Oppilashuollon ohjaavia periaatteita Kangaslammin koulussa ovat:   

 • oppilashuoltotyön toteuttaminen on kaikkien koulun aikuisten vastuulla 
 • oppilashuoltotyö on ennaltaehkäisevää 
 • oppilashuoltotyö vahvistaa koulun positiivista toimintakulttuuria ja ilmapiiriä 
 • oppilashuoltotyö vahvistaa yhteisöllisyyttä 
 • oppilashuoltotyö vahvistaa oppilaiden ja huoltajien osallisuutta 
 • oppilashuoltotyöllä kehitetään moniammatillisia toimintatapoja ja ratkaisumalleja 
 • oppilashuoltotyö on kaikkia osapuolia kunnioittavaa työskentely 

 

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN (OHL 1287/2013) MUKAISET RYHMÄT JA TEHTÄVÄT 

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (OHL 1287/2013) 

Rehtori Juha Komulainen (pj), erityisopettajat Irina Hiekanmäki ja Jenni Rytkönen, koulupsykologi xxxx, koulukuraattori xxxx, kouluterveydenhoitaja Irene Kononow, vanhempainyhdistyksen edustaja, Ankkuri-toiminnan edustaja (koulupoliisi), sosiaalityön edustaja, pakolaisyhteistyökoordinaattori, nuorisotyön vastaava ohjaaja, srk-edustus, vanhempainyhdistyksen edustus, Perhekeskus, oppilaskunnan edustus, esiopetuksen edustus, opettajien edustus. Kokouksen teemaan liittyen osallistujina voivat olla myös muut koulun ulkopuoliset toimijat. 

Yhteisöllisen oppilashuollon toiminta nivoutuu Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2025 ja sen strategisiin tavoitteisiin Hyvinvoiva iisalmelainen, Nuoret tulevaisuuden tekijöinä ja Hyvän ympäristön ja laadukkaan asumisen Iisalmi. Kokonaisuuksien sisällä on tavoitteena mm. tuntikehyssuunnittelu, harrastustoiminnan lisääminen kouluissa, oppilashuoltohenkilöstön riittävyys, kouluterveyskyselyjen tulosten hyödyntäminen kouluarjessa, liikkuva -koulu toimintamalli ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. 

Kangaslammin koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 2-4 kertaa lukuvuodessa. Koollekutsujana on rehtori.  

Kangaslammin koulun yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on ennaltaehkäisevästi seurata ja toteuttaa oppilaiden hyvinvointiin liittyviä toimia. Ryhmässä tuodaan esille eri toimijoiden havaitsemia ilmiöitä, joihin yhteisöllisellä toiminnalla pyritään vaikuttamaan. Tavoitteena on koko kouluyhteisön tukeminen opetus- ja kasvatustyössä. Työryhmän esille tuomat yhteistyömuodot ja kehittämisen ajatukset huomioidaan Kangaslammin koulun vuosittaisessa koulukohtaisessa oppilashuollon suunnittelussa. 

 

Kangaslammin koulun yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä ovat mm. seuraavat: 

 • oppilaskuntatoiminta (parlamenttikerhot) 
 • koulun kerhotoiminta
 • koulun toimintapäivät ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 • hyvinvointikyselyt
 • kouluterveyskyselyjen tulosten hyödyntäminen ja ilmiöreagointi 
 • digiagentit (oppilaat digiohjaajina toisilleen) 
 • iltapäiväkerho 
 • Liikkuva koulu -toiminta (liikuntavälineistö, pitkä välitunti, kännykätön koulu, Vippari-oppilasohjaajat, lähiliikunta-alueen hyödyntäminen opetuksessa) 
 • kuraattorin pitämät ryhmäytymistunnit 1.luokille 
 • Positiivinen pedagogiikka (Huomaa hyvä -positiivinen pedagogiikka) 
 • Kiva-koulu toiminta (positiivinen pedagogiikka)
 • maahanmuuttajaperheille suunniteltu yksilöity tuki esim. Wilman käyttämiseen 
 • vanhempainillat oppilaiden ikätason tarpeet huomioiden 
 • päihdevalistustyö 5-6.luokan oppilaille 
 • Ankkuri-poliisin vierailut ennaltaehkäisevänä valistustyönä  
 • fyysisen hyvinvoinnin tukeminen ryhtitunneilla (Ylä-Savon Soten fysioterapeutin oppitunnit) 
 • vanhempainyhdistystoiminta 
 • "Hyvikset" -koulu solujen 1-2, 3-4 ja 5-6 opettajat, jotka seuraavat, suunnittelevat ja toteuttavat solunsa hyvinvointityötä ja osallistuvat laajaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin ja tarvittaessa koulun oppilashuoltoryhmään 
 • nuorisotyön Rennot breikit -ulkovälituntitoiminta 

 

Koulun oppilashuoltotyöryhmä (OHL 1287/2013) 

Rehtori Juha Komulainen (pj), erityisopettajat Irina Hiekanmäki ja Jenni Rytkönen, koulupsykologi xxxx, koulukuraattori xxxx, kouluterveydenhoitaja Irene Kononow. 

Ryhmä kokoontuu 1-3 kertaa kuukaudessa. Koollekutsujana on rehtori. 

Kangaslammin koulun oppilashuoltoryhmän tehtävänä on: tuen linjaukset, ajankohtaisiin asioihin puuttuminen, koulun tilojen terveydellisten ja turvallisten olojen seuraaminen (tarkastus kolmen vuoden välein), oppilaiden osallisuuden toteutumisen seuranta ja arviointi, vuosittaisen hyvinvointikyselyn järjestäminen, tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen, yksilökohtaisen oppilashuollon toteutumisen seuranta ja arviointi. 

Ryhmä päivittää vuosittain koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman sekä toimii koulun kriisiryhmänä johtoryhmän rinnalla. 

 

Yksilökohtainen monialainen oppilashuolto (OHL 1287/2013) 

Tämän ryhmän työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Yksilökohtainen oppilashuolto on oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemista. Kokoontuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja huoltajan/oppilaan kirjalliseen lupaan käsitellä oppilaan asioita. Huoli on voinut herätä esim. oppilaan stressistä, väsymyksestä, kaverisuhteista tai mielenterveydestä. Huolen huomannut kutsuu koolle huoltajan ja oppilaan lisäksi monialaisen asiantuntijaryhmän, jossa voivat olla opettaja, erityisopettaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, rehtori ja koulun ulkopuolinen toimija. Ryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti. Kutsuja voi olla myös huoltaja. Ryhmän kokoontumisesta tehdään oppilashuoltokertomus Wilman asiakirjapohjalla. Asian ulkopuolisilla ei ole lupaa lukea oppilashuoltokertomusta ilman asiaan liittyvää lupakäytäntöä. Kokoontuvassa ryhmässä sovitaan oppilashuoltokertomuksen kirjaaja. 


KOULUPOISSAOLOT 

Poissaolojen seurannassa noudatetaan Iisalmen kaupungissa sovittuja poissaoloihin puuttumisen rajoja. Lukuvuoden 2022-23 alusta alkaen voimaan tulee uusi käytäntö, jolla yhä varhemmin otetaan huoltajiin yhteyttä poissolorajojen ylittyessä. Wilma seuraa automaattisesti poissaoloja ja ilmoittaa 30h ylittymisen huoltajalle ja luokanopettajalle. 50h ja 70h ylittymisestä järjestelmä ilmoittaa huoltajalle, opettajalle ja rehtorille. Oppilaan tueksi järjestetään tarvittavat palaverit poissaolojen määrän niin vaatiessa. Oheista on jaettu koteihin Wilman kautta menettelytapaohjeet. 

OPPILASHUOLLON PALVELUT 

Kouluterveydenhoitaja Irene Kononow on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän on Kangaslammin koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Hänet tavoittaa puhelimitse 0400144510, Wilma-viestillä tai sähköpostilla irene.kononow@pshyvinvointialue.fi

Koululääkäri Sanni Rose työskentelee koululla kuukauden 2. ja 4. keskiviikko. 

Koulukuraattori Maarit Aho on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Hän on Kangaslammin koululla tiistaisin ja torstaisin. Hänet tavoittaa puhelimitse 0405434944, Wilma-viestillä tai sähköpostilla maarit.aho@pshyvinvointialue.fi

Koulupsykologipalveluista vastaa Ylä-Savon Sote kuntayhtymä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä