Järjestyssäännöt

Kangaslammin koulun järjestyssäännöt

Iisalmen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt

Kangaslammin koulu

1.8.2016

Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan Iisalmen kaupungin peruskouluissa, niiden piha-alueilla kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.)
  (Koulun alueen kartta, LIITE 1)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
 • Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa koulun ohjeiden mukaisesti.
 • Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös
Koulussa tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti, kuten ottaa toiset huomioon, edistää työ- ja opiskelurauhaa sekä noudattaa annettuja ohjeita.

 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
  internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
 • Koulussa ei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 • Koulun alueelta saa poistua vain opettajan tai rehtorin luvalla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Jokaisen velvollisuus on huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
 • Oppilas voidaan velvoittaa siistimään aiheuttamansa sotkun (kasvatuksellinen tarkoitus)
 • Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain mukaisesti koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta.

Turvallisuus

 • Jokaisen velvollisuus on ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta rehtorille.
 • Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä mopoilla. Kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
 • Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.
 • Opettajilla ja rehtorilla on toimivalta tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta kiellettyjä tai opetusta tai oppimista häiritseviä esineitä tai aineita. (perusopetuslaki 36 §)

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

• Puhelinten ja muiden elektronisten laitteiden häiritsevä käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Tupakointi (ml. sähkötupakka), päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty
 • Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §).

Kurinpito

 • Kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelujen osalta noudatetaan niistä annettuja erillisiä ohjeita (LIITE2, LIITE 3)
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.
 • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
 • Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt käydään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa läpi vuosittain koulutyön alkaessa.
 • Huoltajille järjestyssäännöt annetaan tiedoksi ja kuitattavaksi Wilmassa.
 • Oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt vuosittain ja esittää niihin tarpeellisiksi katsomiansa muutoksia.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä