Edvin Laineen koulu

Edvin Laineen koulu

Edvin Laineen koulu on yksi Iisalmen kaupungin 11 peruskoulusta. Se sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ”Kirkonmäen kampusalueella”, jonka muodostavat kauniin Kirkkopuiston ympärille Juhani Ahon koulu, Iisalmen Lyseo ja Lumakeskus Majakka. Koulun keskeistä sijaintia pyritään hyödyntämään toiminnassa mahdollisimman monipuolisesti.

Lukuvuonna 2020-2021 Edvin Laineen koulussa on 270 oppilasta, jotka opiskelevat yhdeksässä yleisopetuksen ryhmässä ja kuudessa erityisopetuksen pienryhmässä. Päätoimisia opettajia on 20 sekä koulunkäynninohjaajia 19. 

Iisalmen perusopetuksen musiikkipainotteinen opetus vuosiluokilla 3-6 järjestetään Edvin Laineen koulussa.

Montessoripainotteista opetusta on tarjolla 1.- 2. luokilla.

Koululla toimii Kirkkopuiston päiväkodin alaisuudessa oleva esiopetusryhmä. Esiopetusryhmä sekä 1. ja 2. luokat ovat aktiivisesti yhteistyössä muodostaen joustavan alun koulupolulle. Yhteistyössä painottuvat toiminnallisuus, tutkiminen ja kokeileminen sekä elämyksellisyys ja leikki. Lapset toimivat erilaisissa kokoonpanoissa pienryhminä, joissa toimintaa eriytetään suunnitelmallisesti heidän tarpeidensa mukaan. Toiminta perustuu perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Koulumme tarjoaa myös monipuolista erityisopetusta pienryhmissä, jotka toimivat inkluusioperiatteen mukaisesti pariluokkina yleisopetuksen ryhmille. 

Edvin Laine school is located in the central Iisalmi. There are church, Iisalmi kultturikeskus, Juhani Aho school and a upper secondary school. Edvin Laine school premises are historical, architectural examples of wood construction and functionalism. There are 272  pupils in Edvin Laine school in semester 2018-2019. They study in nine mainstream education groups and in seven special needs education small groups. We have 18 full time teachers and 20 special needs assistants and two school assistants. There are also music classes in the grades 3.-6. The montessory pedagogy is given in the first and second grade. Edvin Laine school offers also versatile special needs education and several teachers are specialized in their own subjects. In the Edvin Laine school we improve constantly functional learning environments, in wich we take in consider children´s different kinds of learning potentials and natural wish for learning by doing. Children are concerned as individuals.

Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry

VANHEMPAINYHDISTYS AKTIIVARIT RY

Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry toimii Edvin Laineen koulun yhteydessä. Sen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja luoda hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia niin lapsille kuin heidän vanhemmilleen, tekee esityksiä ja aloitteita uudistusten aikaansaamiseksi, toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa sekä tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa.

Vapaaehtoisen jäsenmaksun avulla voit tukea Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry:n toimintaa ja edesauttaa oppilaiden ja koulun välistä yhteistyötä.

Tilinumero:

FI47 5068 0640 1818 87

Saaja: Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry

Viesti: Jäsenmaksu 2018-2019 

Jäsenmaksu: 5e

 

Hallituksen jäsenet 2019-2020

Kirsi Pulkkinen (pj)
Annaelina Isola (siht)
Minna Taipale rehtori
Tiina Hynynen
Susanna Kartimo-Kröger
Sari Kouvalainen
Tiina Lempiälä
Mohammed Moemeni

Oppilashuolto

Edvin Laineen koulun oppilashuoltoryhmän ensisijaisena tehtävänä on yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Keskeistä ovat sellaiset keinot, jotka tukevat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta ja tunneilmastoa. Lisäksi tärkeää ovat keinot, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään ongelmia, kuten kiusaamista. Toimenpiteet kohdistuvat usein luokkiin tai muihin ryhmiin. Tärkeä yhteisöllisen oppilashuollon tehtävä on myönteisen ryhmädynamiikan tukeminen hyvän luokkahengen edistämiseksi ja varhainen puuttuminen ryhmän toiminnan kielteisiin piirteisiin.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Oppilashuoltoa toteutetaan monitoijaisesti yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on kasvatustyön tukeminen. Työ perustuu yhteistyöhön opettajien ja vanhempien kanssa. 

Kuraattori Ville Väisänen on koululla keskiviikkoisin. Muina aikoina sovittaessa. email ville.vaisanen@ylasavonsote.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ perustuu opettajien ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä, sekä selvittää niitä esteitä, joita eri syistä tulee oppilaan koulunkäynnin onnistumisen tielle. Koulupsykologin työ on luottamuksellista.

Koulupsykologi Miia Rissanen email miia.rissanen@ylasavonsote.fi

 

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

Kouluterveydenhoitaja Irene Kononow gsm 0400 144510 on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin klo 8 – 14. email irene.kononow@ylasavonsote.fi

Koululääkäri kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Oppilaskunta

Edvin Laineen koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Heidän keskuudestaan valitaan jokaiselta luokalta edustajat oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu ohjaavien opettajien Tiina Lempiälän ja Anna-Maija Mansikkalan johdolla kerran viikossa. Kokouksissa käsitellään erilaisia oppilaiden esityksestä tuotuja asioita, joista välitetään tietoa opettajankokoukselle ja rehtorille. Oppilaskunta kehittää koulun oppimisympäristöä, opetusta, hyvinvointia sekä viihtyisyyttä. Oppilaskunta järjestää erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia lasten omien toiveiden mukaan. Perinteisesti oppilaskunta on järjestänyt pikkujoulut, taphtumat ystävänpäivänä, vappuna ja kuudesluokkalaisten läksijäispäivänä. Oppilaskunnan myyjäisillä ym. hankkimilla varoilla on tehty retkiä ja hankittu välituntivälineitä.

Montessoripainoitteinen opetus

Montessorimenetelmä perustuu italialaisen Maria Montessorin (1870-1951) kehittämään teoriaan, jonka mukaisia kouluja ja luokkia on sekä Suomessa että muualla maailmassa. Montessori kehitti menetelmänsä tarkkailemalla lapsia ja heidän työskentelyään.

Montessori havaitsi lapsen kehityksessä herkkyyskausia, jolloin tiettyjen taitojen oppiminen on luonnollista ja helppoa. Lapsi siirtyy noin kuuden vuoden iässä kehityksessään toiseen kauteen. Tällöin mielenkiinto siirtyy lähiympäristöstä kohti ympäröivää maailmaa ja ikätovereita. Kouluikäisellä lapsella onkin älyllinen herkkyyskausi, johon sisältyvät kulttuurin omaksuminen sekä moraalinen ja sosiaalinen herkkyyskausi.

Opetustilan yksi tehtävä on herättää lapsessa tutkivaa mieltä ja halua työskennellä mielekkäiksi kokemiensa välineiden kanssa. Jotta kukin lapsi voisi edetä omien kehitysedellytystensä mukaisesti, on luokassa oleva montessorivälineistö koottu avohyllyihin. Välineistö on useissa maissa tehtyjen kokeilujen pohjalta syntynyt systemaattisesti järjestetty, asteittain vaikeutuva kokoelma oppimateriaalia. Se on suunniteltu itsekorjaavaksi, jolloin pieninkin lapsi pystyy itsenäiseen työskentelyyn. Kokonaiskuvan luominen opetuksessa on oleellista ennen yksityiskohtien tarkemaa tutkimista. Välineistön tavoitteena on auttaa lasta itsenäiseen, yksilölliseen ja luovaan oppimiseen.

Oppilaalla on oma työsuunnitelma, jonka mukaan hän etenee matematiikan, äidinkielen, biologian, maantiedon ym. välineillä. Työskentelyjärjestyksen hän voi valita itse. Työtapa on pääosin yksilöllinen työ. Jotkut materiaalit soveltuvat pienryhmä- ja erityisesti parityöskentelyyn. Opettaja esittelee välineet yksilöllisesti tai ryhmissä. Vapaus valita työskentelyjärjestys, paikka ja muoto (yksilö-, parityö) kasvattavat Montessorin mukaan sosiaalisuuteen ja vastuuseen samoin kuin eri ikäisten (1-2 lk) lasten työskentely samassa luokassa. Kasvaminen kohti itsenäisyyttä ja yhteistyötä tapahtuu luonnollisella tavalla: kukin saa vuorollaan kokea, millaista on olla autettavana ja avun antajana. Välitunnit eivät katko oppilaan työtä, vaan työrupeamat ovat pidempiä kuin perinteisessä luokassa.

Edvin Laineen koulun montessoripainotteisessa opetuksessa pyritään huomioimaan välituntien tarve oppilaiden vireystilan mukaan.

Opettajan tehtävä on auttaa lasta löytämään jokaisen yksilölliset mahdollisuudet kasvuun ja oppimiseen. Opettaja tarkkailee ja ohjaa sekä poistaa esteet oppimiselta. Ryhmäopetusta käytetään Edvin Laineen koulussa osassa äidinkielen ja matematiikan tunneista. Uskonto-, liikunta ja musiikkitunnit noudattavat perinteistä tuntijakoa. Opettaja on viime kädessä vastuussa siitä, että peruskoulun oppimäärät saavutetaan. Tuki- ja erityisopetus toimivat kuten muillakin luokilla.

Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Vanhemmille järjestetään menetelmään tutustumisiltoja ja materiaalia valmistetaan talkootyönä. Oppilaan työsuunnitelmat opettajan ja oppilaan oman arvion kera käyvät myös kotona vanhempien nähtävänä ja kommentoitavana. Oppilasarviointiin kuuluvat myös vanhempaintapaamiset.

Edvin Laineen kouluun tulevat ensimmäisen luokan oppilaat voivat valita joko normaaliluokan tai montessoripainotteisen.

Etusijalla montessoripainotteiseen opetukseen on montessoripäiväkodista tulevilla oppilailla.

Koulun yhteystiedot

Edvin Laineen koulu
Savonkatu 8
74100 IISALMI
 
Rehtori
Minna Taipale
040 588 9067
 
Koulusihteeri
Minna Hynynen
040 185 8827

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä