Järjestyssäännöt

Kirkonkulman koulun järjestyssäännöt

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Humppilan Kirkonkulman koulu


2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

- Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
- Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana (klo 8 - 15) koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulualueen ulkopuolella.


3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
Oppilaita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta sukupuolesta, kielellisestä, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta. Kouluyhteisössä edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä.
Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
Oppilaita suojellaan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulussa on käytössä KiVa Koulu -ohjelma.
Oppilaan velvollisuudet
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.


4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös
- Kohtelen kaikkia kunnioittavasti ja huomaavaisesti.
- Muistan tervehtiä kaikkia.
- Käyttäydyn tunnilla luokan sääntöjen mukaisesti.
- Noudatan välituntisin annettuja ohjeita.
- Ruokalassa käyttäydyn hyvien ruokailutapojen mukaisesti.
- En keskeytä tai häiritse toisten puheenvuoroja.
- Saavun oppitunneille ajoissa.
- Olen reilu leikeissä.
- Tuon kouluun omia syötäviä (esim. makeiset) vain sovitusti.

Oleskelu ja liikkuminen
- Pysyn koulupäivän aikana koulun alueella tai muulla määrätyllä paikalla.
- Varon liikkuessani kulkuneuvoja.
- Sisätiloissa liikun rauhallisesti.
- Siirryn välitunnille reippaasti.
- Turvaan jokaiselle mukavan koulumatkan.
- Pyöräilen koulumatkan vasta kun hallitsen liikennesäännöt ja turvallisen ajotavan. Laki velvoittaa minua käyttämään pyöräilykypärää pyöräillessäni.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
- Käsittelen kaikkea koulun omaisuutta huolellisesti ja varoen. Olen velvollinen korjaamaan tai korvaamaan aiheuttamani vahingon.
- En koske muiden omaisuuteen ilman lupaa.
- Koulupäivän aikana säilytän tavaroitani asianmukaisesti
- Huolehdin omalta osaltani koulun yleisestä siisteydestä (mm. vaatenaulakot, luokat, piha-alue).
- WC-tiloissa toimin asianmukaisesti: vedän vessan, pesen käteni ja sammutan poistuessani valot.

Turvallisuus
- Ilmoitan havaitsemastani viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.
- Koululla on kameravalvontaa.
- Säilytän polkupyörän ja muut kulkuneuvot asianmukaisilla paikoilla lukittuina.
- Noudatan erityistä varovaisuutta oleskellessani ajoneuvojen läheisyydessä.
- Poistun koulun alueelta välittömästi koulun päätyttyä. Kouluaika on klo 8 - 15.
- Poistun välituntialueelta vain valvovan aikuisen luvalla.
- En heittele lumipalloja, kiviä, käpyjä tai muuta vastaavaa.
- Luokassa noudatan luokan turvallisuuteen liittyviä sääntöjä.
- En käytä henkistä enkä fyysistä väkivaltaa ketään kohtaan.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
- Matkapuhelinta käytän kouluaikana klo 8 - 15 vain luvan saatuani.
- Säilytän matkapuhelinta häiriötä aiheuttamattomassa tilassa.
- Käytän koulun tietokoneita ja mobiililaitteita ainoastaan opettajan ohjeiden mukaisesti ja asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen.

Päihteet ja vaaralliset esineet
- En tuo kouluun enkä käytä kouluaikana lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tämä koskee mm. tupakointivälineitä, päihteitä, aseita, voimakkaita laserosoittimia ja veitsiä.

Kurinpito
- Koululla on erillinen suunnitelma kurinpitokeinoista ja kasvatuskeskusteluista.
- Laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja ovat: siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, esineiden tai aineiden haltuunotto sekä tavaroiden tarkastaminen. Fyysisten voimakeinojen käyttö on lain nojalla sallittua sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas voi olla vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.
- Rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.


5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
- Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun peda.net -sivuilla (www.peda.net/humppila).
- Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan aktiivisesti lukuvuoden aikana.
- Järjestyssäännöt tarkistetaan koulun vuosisuunnitelman yhteydessä.