Huoltajien kyselyn tulokset

Halsuan varhaiskasvatuksen huoltajien kyselyn tulokset

Lapseni on varhaiskasvatuksessa(9 responses)

päiväkodissa 6
perhepäivähoidossa 3
Mitä asioita/toimintatapoja pidät tärkeänä varhaiskasvatuksessa ?(7 responses)
Selkeä päivärytmi ja kasvatuksellisuus.
Ihan perus käytöstapojen opettelu
Rajojen opettaminen ja ylläpitäminen, leikkiminen.
Lapsen kokonaisvaltaista huomioimista ja huolen ilmaiseminen jos jotakin poikkeavaa lapsessa tai hänen käyttäytymisessään ilmenee
Lapsen kasvun tukeminen hänen omilla taitoalueillaan
Lapsen turvallinen, tasavertainen ja laadukas hoito. Monipuoliset virikkeet lapsen ikäkauden huomioiden. Laadukas perhetyö/ kasvatuskumppanuus.
Liikunnallisuus,ulkoilu,musiikki,lapsen huomioiminen yksilönä ja kuunteleminen

Miten lasten osallisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla?(6 responses)
Ottamalla lapset mukaan arjen tekemiseen.
Huomioimalla lapsen mielipiteitä ja toiveita
Kaikki saavat osallistua omien kykyjensä mukaan.
Ottamalla lasta mukaan arjen ja toiminnan suunitteluun ja päivien toteuttamiseen. Kyselemällä ja kuuntelemalla lasta ja lapsen mielipiteitä.
Lapsien yksilöllinen huomioiminen,kuunteleminen ja lapsen ns.näkeminen. Lapsen mielekiinto ja ajatukset otetaan huomioon päiväkodin arjessa.

Miten huoltajien osallisuus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla? (valitse 3 )(9 responses)

ValueCount
kuulumisten vaihtaminen päivittäin 8
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan yhteydessä 7
vanhempain illat ja –tapaamiset 4
yhteiset tapahtumat (esim. retket, pihatapahtumat, juhlat, talkoot) 5
vanhempainyhdistyksen kautta 0
huoltajien osallistuminen varhaiskasvatuksen päivään lapsensa ryhmässä 2
sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen (esim. sähköposti, pedanet, facebook) 3
Other 0
Minkä pituinen aika olisi sopiva lastasi koskevaan varhaiskasvatussuunnitelma-keskusteluun
(8 responses)

15min 2
30min 2
45min 4
60min 0
Mitä asioita/ aiheita toivoisit lapsesi varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelussa käytävän läpi?
(6 responses)
Lapsen toimintaan kotioloissa, lapsen erityistarpeisiin, hoitopäivän kulkuun.
Yksilöllisiä tarpeita.
Kokonaisvaltaisuutta,lapsen kehittämistarpeita ja vahvuuksia ja kuinka näitä voidaan tukea päivähoidossa että kotona. Kotioloihin ja kasvatukseen liittyviä asioita ja kysymyksiä erityisesti jos näistä on päivähoidossa huolta
Lapsen tulevaisuuden miettiminen, miten tämän päivän opit näkyvät huomenna.
Kattavasti lapsen kuulumiset päiväkodissa. Palautteen antaminen ja antamisen mahdollisuus ja onko jotain kehitettävää. Rohkeasti ottaa huolia puheeski jos niitä on, ja yhdessä haetaan ratkaisuja .. rohkeasti ohjata erilaisiin tukitoimiin jos on tarvetta. Yhdessä keskustellaan polkua lapsen parhaaksi.
Minkälainen päiväkodin arki on? Mitä ohjaajat ajattelevat varhaiskasvatuksesta? Mitä toivomuksia heillä on vanhemmille? Toistensa kuuntelemista ja yhteistä ymmärrystä molempien näkökannoista yleensäkin.

Miten tiedottaminen tavoittaisi parhaiten huoltajat (valitse 2)(9 responses)

ValueCount
tuonti- ja hakutilanteet 3
puhelimella soitto/tekstiviesti 6
kuntatiedote 1
viikko/kuukausikirje 4
sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen (sähköposti, pedanet) 4
Tulevaisuuden taidot varhaiskasvatuksessa – tämän päivän lapsi tulevaisuuden aikuinen. Millaisia valmiuksia ja taitoja lasten olisi tärkeä harjoitella?(6 responses)

Aivan arkipäivän elämään ja hyviin käytöstapoihin liittyviä.
Käytöstapoja ja muiden kunnioittamista, kieliä.
Toisten huomioimista, tukea lapsen vahvuuksia ja itsetunnon vahvistaminen
Ryhmässä kommunikointia ja mielekästä toimimista. Vastuun ottamista.
Itsenäistymiseen tähtääviä hyviä elämän taitoja, tarjota mahdollisuus lapselle harjoittaa ikäkauteen ja herkkyyteen liittyviä asioita.. hyvät käytöstavat, empatia toista kohtaan. Kohtaa, kuuntele ja kunnioita ja elä sovussa toisten kanssa.
Sosiaalisia taitoja,tiedon etsimistä,omien taitojen käyttämistä, oman pohdinnan ja tutkimisen kautta vastauksien/tiedon löytämistä

Millaisia arvoja mielestäsi tulisi korostaa varhaiskasvatuksessa?(7 responses)

Yksilöllisyyttä, toisten huomioonottamista, hyviä käytös- ja kielenkäyttötapoja.
Kunnioitusta vanhempaan ihmiseen , luontoon ja eläimiin
Käytöstapoja ja muiden kunnioittamista
Ihmisten tasa-arvoisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä
Vuorovaikutus toisiin lapsiin ja aikuisiin.
Empatia. Kohtaa kuuntele ja kunnioita. Kannusta ja kiitä.
Toisten kunnioittaminen ja hyväksyminen,jokainen omana itsenään.

Mikä asia mielestäsi kaipaa pikaista kehittämistä varhaiskasvatuksen kentällä?(5 responses)

Vanhempien oikeus valita perhepäivähoito tai päiväkoti - tähän ei usein ole enää minkäänlaista mahdollisuutta, kun lapsi saavuttaa kolmen vuoden iän.
Tarpeeksi aikuisia ohjaamassa lasten ryhmää!
Halsualla hoitoaikojen helpompi toimittaminen, sitovat varaukset.
Yhteystyö vanhempien kanssa. Tällä hetkellä ollaan liian erillisiä ja vanhempana tuntuu,etten tiedä mitään lapseni päivän touhuista.