Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma

HUMALOJAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2017-2019

TAUSTAA

Tasa-arvosuunnitelma on työkalu, joka tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa koulun toiminnassa. Tasa-arvosuunnitelmalla varmistetaan, että koulussa tehdään järjestelmällistä tasa-arvotyötä. Tasa-arvotyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että työ perustuu koulun ja sen oppilaiden tarpeisiin. Toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan kuuluu selvitys koulun tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Tasa-arvon edistäminen on taito, jonka harjaannuttaminen on hyödyllistä niin opettajille kuin oppilaillekin. Taidon karttumisen myötä opitaan tunnistamaan mahdolliset tasa-arvon toteutumisen esteet ja puuttumaan niihin.(Opetushallitus 2015)


HUMALOJAN KOULUKOHTAINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

Humalojan koulullla tasa-arvoasioita on käsitelty henkilökunnan, oppilaiden huoltajien ja oppilaiden kanssa. Huoltajilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn (loppuvuodesta 2016) ja antaa kommmentteja sekä huomioita koulun tasa-arvotilanteesta ja/tai mahdollisista puutteista siinä. Henkilökunnan kesken asiasta pidettiin palaveri. Oppilaille järjestettiin asiasta keskustelu (1-4-luokat) ja tasa-arvoon liittyvä kysely (5-6-luokat).

Henkilökunnan ja huoltajien näkemyksen mukaan Humalojan koululla tasa-arvo toteutuu hyvin. Osa huoltajista ilmoitti, että asiaan on vaikea ottaa kantaa, koska he eivät päivittäin ole läsnä koulun arjessa.

Oppilaiden kanssa keskustellessa ja kyselyissä nousi esiin mm. seuraavia asioita:

-oppilaita kohdellaan pääsääntöisesti tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.

-joisssakin vastauksissa kerrottiin, että poikia kielletään ja rangaistaan koulussa herkemmin.

-oppilaat kertoivat tulevansa mielellään kouluun.

-oppilaat vastasivat pystyvänsä kertomaan opettajalle kiusaamisesta. Kiusaamiseen myös puututaan riittävän hyvin ja asioita pyritään selvittämään.

-joissakin vastauksissa tuli esille toivomus, että tunnilla viitatessaan oppilaat saisivat vastaamiseen mahdollisuuksia tasapuolisemmin.

-pari oppilasta oli sitä mieltä että jos tyttö ja poika ovat ystäviä, heitä kiusataan tämän takia.

-tasa-arvoinen koulu on sellainen jossa opettaja ei lelli tyttöjä tai poikia, jossa ketään ei kiusata sukupuolen tai minkään muun asian takia, jossa kaikki voivat olla kavereita keskenään.


Tavoiteet

Humalojan koulullla kaikkia oppilaita kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään tai kotien taustoista. Kiinnitetään huomiota siihen, kielletäänkö ja rangaistaanko poikia herkemmin kuin tyttöjä. Mikään oppilaan henkilökohtaisen ominaisuuteen liittyvä ei saa olla aiheena epätasaarvoiseen kohteluun. Tähän tulee kiinnittää huomiota kaikessa koulun arjessa; oppitunneilla, välitunneilla, tapahtumien järjestelyissä, jne. Kiinnitetään huomiota siihen, että tunneilla oppilaat saavat viitatessaan vastata mahdollisimman tasapuolisesti.

Pyritään ylläpitämään myönteistä, lapsia kannustavaa ja heidän itsetuntoaan vahvistavaa ilmapiiriä. Pyritään vahvistamaan oppilaiden omia vahvuusalueita positiivisella ja kannustavalla tavalla - tämä koskee myös lasten sellaisia vahvuuksia ja lahjoja, joita ei perinteisesti arvioida koulutyössä. Nähdään erilaisuus rikkautena ja huomioidaan sitä tasapuolisesti käytännön tilanteissa koulun arjessa. Vahvistetaan koulun me-henkeä kuitenkin muita kouluja arvostavassa ilmapiirissä. Tämä näkyy käytännössä reiluna ja hyvänä käytöksenä mm. urheilukilpailuissa.

Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Tavoitteiden toteutumista (väli)arvioidaan ennen kevätlukukauden 2017 päättymistä.