GE1 Maailma muutoksessa

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan maantieteeseen ja maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia maailmaa.
  • tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviä riskialueita maapallolla.
  • ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin.
  • osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta.
  • tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä tai niiden vaikutuksia lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti.
  • osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
  • ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin.
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä sekä osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia alueellisia uutisia eri medioissa.

Kurssin aiheita

1. Mitä maantiede on? Riskimaantiede, kartografiaa
2. Miellekartta ja muut kartat
3. Riskit kartalla, paikkatiedon hyödyntäminen
4. Maanjäristykset, tsunami
5. Tulivuoret
6. Myrskyt
7-8. Tulvat, helle, pakkanen, El Nino
9. Ilmastonmuutos
10. Monimuotoisuuden väheneminen
11. Eroosio, aavikoituminen
12-13. Puhdas ilma ja vesi, energiaa, metsää ja kaivannaisia
14. Ravinnon riittävyys, väestön kasvu
15. Kaupungistuminen
16-17. Konfliktit, pakolaiset, köyhyys

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä