GE2 Sininen planeetta

Kurssin tavoitteet (OPS)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija... 
  • osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
  • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
  • ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä
  • ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla
  • ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä
  • ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.