Ympäristöoppi

Elämää entisaikaan

Tänä lukuvuonna ympäristöopissa teemana on talonpoikaiselämä. Entisajan elämään tutustuminen on samalla ensimmäinen osa historian opetusta. Keskeisenä sisältönä on maanviljelyskulttuuriin ja vanhoihin käsityöläisammatteihin tutustuminen. Niihin tutustutaan niin tarinoiden, vierailuiden kuin käytännön työnkin kautta. Näistä johdetaan silta nykyajan vastaavien ilmiöiden hahmottamiseen. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja vanhan kulttuurin moninaisuuden arvostaminen.

Ympäristöoppi opiskellaan kahtena jaksona. Syksyn ensimmäisellä jaksolla aiheena on maanviljelyskulttuuriin tutustuminen. Se aloitettiin jo 1.-2. luokan keväällä, kun kävimme vierailemassa maatilalla ja kylvimme kauran jyviä pellolle. Kesän aikana jyvät ovat kasvaneet ja lukuvuoden alkaessa käymme keräämässä sadon. Koulussa jauhamme jyvät ja leivomme itse tehdystä jauhosta sämpylöitä. Näin oppilaille tulee tutuksi viljan tie pellolta pöytään. Jaksolla opitaan maanmuokkausta, siementen kylvämistä, kasvien hoitamista sekä sadon korjaamista ja käsittelyä. Kerron myös kuvitteellisesta Tervaniemen tilasta, joka on ollut olemassa 1800-luvun lopulla. Tarinan avulla tutustumme maalaistalon elämään, viljelykasveihin ja eläinten hoitoon.

Toisella ympäristöopin jaksolla aiheena ovat vanhat käsityöläisammatit. Syksyllä aloitettu tarina jatkuu, kun Tervaniemen perhe lähtee käymään läheisessä kaupungissa tutustuen samalla esimerkiksi sepän, suutarin ja räätälin ammatteihin. Jaksolla tutkimme eri materiaaleja ja niiden työstämistä käyttötavaraksi asti.

Lisäksi lukuvuoden aikana monialaisena oppimiskokonaisuutena tutustumme maailman koteihin. Oppimiskokonaisuuden toteutamme osana äidinkielen, ympäristöopin ja käsityön tunteja. Tavoitteena on oppia ymmärtämään eri puolilla maailmaa käytettyjä perinteisiä rakentamistapoja sekä niihin vaikuttaneita tekijöitä. Tutustumme oppilaiden kanssa ensimmäistä kertaa maailman karttaan. Oppilaat opiskelevat eri alkuperäiskansojen kulttuureista; tutkitaan alueiden ilmastoa, kasveja, eläimiä ja perinteisiä elinkeinoja. Tämän jälkeen tutustutaan eri alueiden asumuksiin. Käydään läpi, kuinka ihmiset käyttivät nerokkaasti sitä, mitä heillä oli ympäristössään pitääkseen itsensä suojassa ja lämpimänä. Näin oppilaat oppivat ymmärtämään laajemmin ihmistä, ihmisen toimintaa ja ympäristöä. Tutkimme eri kulttuurien symboleita, muotoja ja kuoseja. Kertomusaineistona oppimiskokonaisuuden aikana ovat kansantarut eri puolilta maailmaa. Oppilaat kirjoittavat ja piirtävät käsitellyistä kulttuureista ja aiheista vihkoihinsa. Oppilaita ohjataan maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja.  

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat valitsevat itseään puhuttelevan aiheen, johon perehtyvät lisää. He rakentavat tämän kulttuurin asumuksesta pienoismallin ja tekevät siitä esitelmän. Valmiit projektit esitellään muulle luokalle ja mahdollisuuksien mukaan niistä järjestetään näyttely koko koululle. 

Lopuksi toteutamme yhteisesti luokkana suuremman rakennusprojektin. Rakennamme pienen leikkimökin, majan tai teltan. Rakennusprojektissa voidaan konkreettisesti havaita, kuinka paljon voimaa ennen vanhaan on tarvittu eri työvaiheissa, kun ei ole ollut koneita. Projektissa harjoitellaan yhdessä toimimista ja työnjakoa sekä kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja asianmukaisiin työvälineisiin. Siinä yhdistyvät rakennushistoria, materiaalien käytännölliset ja ekologiset ulottuvuudet, mittaustekniikat, kädentaidot ja sosiaaliset prosessit.  


Tämä on tiivistys ympäristöopin keskeisistä sisällöistä. Tarkemmat tiedot ympäristöopin opetuksesta löydät koulumme opetussuunnitelmasta.

-Susanna Kekola, luokanopettaja

Ympäristöopin tavoitteet (opetussuunnitelmasta)

Merkitys, arvot ja asenteet

 • synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin alat merkityksellisiksi itselleen
 • tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisössään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

Tutkimisen ja toimimisen taidot

 • rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
 • ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
 • ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
 • ohjata oppilasta käyttämään arjen teknologisia sovelluksia ja ymmärtämään niiden merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilasta kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
 • kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
 • ohjata oppilasta tutkimaan, toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
 • tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
 • ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

Tiedot ja ymmärrys

 • ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
 • ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
 • ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen sekä eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen 
 • ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
 • ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
 • ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
 • ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä (mm. seksuaaliterveyden osalta) sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä