Erityisopetus

Erityisopetuksen järjestelyt SYKissä

Erityisopetusta tarjotaan SYkissä niille oppilaille, joilla on oppimisen pulmaa yhdessä tai useammassa oppiaineessa tai joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Erityisopetus on tarkoitettu myös psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitseville oppilaille sekä oppilaille, joilla on muita oppimiseen liittyviä riskitekijöitä, esimerkiksi keskittymisen ongelmia.

Tunnistaminen pohjautuu opettajien, erityisopettajien ja vanhempien havaintoihin sekä terveydenhoitajan ja muun oppilashuoltohenkilöstön arvioihin. Ellei opetusta voida antaa muun opetuksen yhteydessä tukitoimin (eriyttäminen, tukiopetus, koulunkäynninohjaaja), se järjestetään osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.

Pidempikestoisesta erityisopetukseen siirtämisestä sovitaan aina moniammatillisessa työryhmässä yhdessä huoltajien kanssa.

Luokilla 1-6 erityisopettajina toimivat lukuvuonna 2021-2022 Elina Järvinen, Pauliina Mattila, Saija Linja ja Heidi Vilonen-Kuorinki

Lukuvuonna 2021-2022 jokaisella luokka-asteella 7-9 on oma erityisopettajansa (sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi) :
7.lk Heidi Remes 0400 115 422
8.lk Heidi Pekkala 0400 115 526
9.lk Niko Pasanen 0400 115 545

SYKissä toimii myös N- JA P -luokat, joissa N-luokassa erityisluokanopettajana toimii Tiina Penttinen ja P-luokassa Johanna Arho-Forsblom. Kaikille oppilaille on tehty henkilökohtaiset ja järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS) ja he etenevät opinnoissaan sen mukaisesti.

Jopo-opettajana toimii erityisluokanopettaja Lotta Liljander ja kasvatusohjaajana Mari Koistinen.

Tuen kolmiportaisuus

Vuoden 2011 alusta on tullut voimaan uusi lainsäädäntö, jossa erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä on muutettu. Painopiste on siirretty varhaiseen tukeen ja yhteistyö huoltajan kanssa koko seuraavaksi kuvatun prosessin aikana on merkityksellinen ja koko ajan läsnä. Tuen määrän on tarkoitus vahvistua asteittain:

yleinen tuki -> tehostettu tuki -> erityinen tuki

I YLEINEN TUKI
Yleisellä tuella tarkoitetaan koulumme kaikille oppilaille suunnattua tukea ja se on ensisijainen tuen järjestämisen muoto. Näitä keinoja ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, joustavat opetusjärjestelyt, samanaikaisopetus ja luokka-avustajan tuki.

II TEHOSTETTU TUKI
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee antaa tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tämä oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Tehostettua tukea ovat mm. pidempikestoinen tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus tai koulunkäyntiavustajan tuki.

III ERITYINEN TUKI
Kun oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys ja sen perusteella siirrytään tarvittaessa erityiseen tukeen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta ja se järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Erityinen tuki on suunnitelmallista ja yksilöllistä oppilaan tukemista sekä tavoitteellista yhteistyötä oppilaan tarvitsemien muiden tukipalveluiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä