Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Oppilaskunnan kysely: A Mitä kivaa ja hyödyllistä tekisimme yhdessä kodin ja koulun päivänä keväällä 2018? B Mitä muuta yhteistyötä vanhemmat ehdottavat?

Määräaika:
Palauta vastauksesi joko paperille koulun postilaatikkoon tai palauta tähän sähköinen vastaus lomakkeella tai kommenttikenttään! Voit myös kertoa ehdotuksesi oppilaan kautta aloitelaatikkoon.

A

Lähetä oppilaskunnalle ehdotus: mitä kivaa ja hyödyllistä voimme kodin ja koulun päivänä tehdä yhdessä?
B
Lisäksi:
Voit lähettää ehdotuksia uusiksi yhteistyön tavoiksi tai muuten vaan terveisiä ja palautetta koululle.
Ideoita yhteisiksi tapahtumiksi?
Onko vanhempaintoimikunta tarpeellinen?
Pitäisikö perustaa oma ja suljettu nettiyhteisö vanhempien/huoltajien ja koulun väliseen keskusteluun, johon voisi halutessaan kirjautua?
Kodin ja koulun päivän suunnittelemme kodit ja koulu yhdessä.
Millainen muu oppilaskunnan hallituksen ja huoltajien välinen yhteistyö voisi parhaiten kehittää koulun toimintaa?

Onko luokkakohtaisesti toimiva yhteistyö riittävää? Miten saamme sen toimivammaksi?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Osallistu lapsen/lasten kanssa taidekilpailuihin!

Seuraathan Wilman viestien lisäksi myös esim. Wilman tiedotuksia?

Kaakon kaksikon kouluissa on otettu käyttöön syksyllä 2015 kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sähköinen Wilma-ohjelma. Tämä toimii koulun pääasiallisena tiedotuskanava koteihin sekä yksittäisten opettajien yhteydenpitovälineenä huoltajien kanssa. 

Kodin ja koulun yhteistyö koulun opetussuunnitelmassa

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi suorittaa joko siten, että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.
Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.
Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista viestintää. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista.
Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle.
Koulun ja kodin yhteistyö on tärkeää koulun toimintaa kehitettäessä. Koulun ja kodin yhteistyötä vahvistetaan vanhempaintapaamisissa, vanhempainilloissa ja muissa yhteistyötapahtumissa sekä juhlissa. Koulu tiedottaa huoltajille lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Huoltajan tehtävänä on seurata lapsen koulunkäyntiä säännöllisesti ja toimia yhteistyössä koulun kanssa. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun ja kodin yhteistyön keskeiset järjestämiskäytännöt.