Sisällöt, joilla täydennetään edellisiä oppimiskokonaisuuksia

Ilmaisun monet muodot

Musiikillinen toiminta:

Lapsi tanssii, laulaa, liikkuu, soittaa ja luo omaa musiikkia yksin ja yhdessä.

Lapsi tutustuu eri musiikkityyleihin ja soittimiin.

Lapsi leikkii, kokeilee ja improvisoi.

Lapsi havainnoi äänen tasoa, kestoa, voimaa ja sointivärejä.

Käsityö:

Lapsi harjoittelee erilaisten työvälineiden käyttöä.

Lapsi käsittelee erilaisia materiaaleja ja harjoittelee niiden käsittelyssä tarvittavia tekniikoita.

Lapsi suunnittelee ja valmistaa käsityön.

Kuvallinen ajattelu ja ilmaisu:

Lapsi tekee, tulkitsee ja arvioi erilaisia kuvia.

Lapsi kokeilee erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja.

Lapsi harjoittelee kuvan tekemisen taitoja moniaistisesti.

Lapsi harjoittelee tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.

Suullinen ja kehollinen ilmaisu:

Lapsi saa kokemuksia siitä, miten kielellä ja keholla voidaan leikkiä ja viestiä monimuotoisesti.

Lapsi työstää kokemuksiansa ja havaintojansa ilmaisun keinoin.

Lapsi saa kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta, että yhteisesti suunnitellusta prosessista.

Kasvan ja kehityn

Liikunta:

Lapsi liikkuu monipuolisesti sisällä ja ulkona.

Lapsi harjoittelee tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja.

Lapsi harjoittaa hienomotorisia taitoja.

Lapsi osallistuu vähintään neljään uimahallikäyntiin,

Ruoka ja kuluttajuus:

Lapsi harjoittelee hyviä ruokailutapoja.

Lapsi tutustuu vieraaseen ruoka- ja tapakulttuuriin kotien asiantuntemusta hyödyntäen.

Lapsi pohtii mainontaa ja kohtuullista kuluttamista.

Terveys:

Lapsi pohtii liikunnan, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä.

Lapsi pohtii mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa.

Lapsi harjoittelee kaveruutta ja toisen huomioon ottamista, sekä tunteiden tunnistamista ja hallintaa.

Lapsi opettelee huolehtimaan omasta hygieniastaan.

Turvallisuus:

Lapsi saa tietoa oikeudestaan turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja koskemattomuuteen.

Lapsi opettelee pyytämään ja hankkimaan apua, sekä toimimaan turvallisesti arjen tilanteissa.

Lapsi harjoittelee lähiliikenteessä liikkumista.

Lapsi harjoittelee turvallista toimintaa tieto- ja viestintäteknologisissa ympäristöissä.

Kielen rikas maailma

Lapsi harjoittelee kuuntelemista ja puhumista erilaisissa tilanteissa.

Lapsi harjoittelee eläytymään, ymmärtämään ja muistamaan kuulemaansa.

Lapsi pohtii sanojen merkityksiä ja leikkii sanoilla.

Lapsi harjoittelee kysymistä, päättelyä ja kuulemansa arviointia.

Lapsi tekee tarinoita.

Lapsi kuulee luettavan erilaisia tekstejä, joista keskustellaan yhdessä.

Lapsi tutkii kirjoitettua ja puhuttua kieltä.

Lapsi tutustuu sanojen pilkkomiseen tavuihin ja äänteisiin.

Lapsi tuottaa omia tekstejä (leikillinen kirjoittaminen, tieto-ja viestintäteknologian käyttäminen).

Lapsi saa mahdollisuuden yhdessä ja omatoimisesti tunnistaa ja tuottaa eri tavoin kirjaimia, sanoja ja tekstejä taitojensa ja mielenkiintonsa mukaisesti hänelle mielekkäissä asiayhteyksissä.

Lapsi tutustuu monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.

Lapsi harjoittelee tarkoituksenmukaista kynäotetta.

Lapsi saa kokemuksia eri kielistä ja kulttuureista.

Minä ja meidän yhteisömme

Historian näkökulma:

Lapsi tutustuu lähiympäristönsä henkilöön tai kohteeseen historiallisesta näkökulmasta.

Yhteiskunnallinen näkökulma:

Lapsi osallistuu keskusteluun ajankohtaisista lähiyhteisön ja yhteiskunnan asioista.

Lapsi tutustuu mediaan kuluttajana ja tuottajana.

Lapsi tutustuu YK:n Lastenoikeuksienjulistuksen sisältöön.

Lapsi osallistuu yhteisten sääntöjen luomiseen.

Eettinen näkökulma:

Lapsi harjoittelee tunteiden tunnistamista, ystävällistä ja vastuullista toimimista sekä ristiriitatilanteiden rakentavaa ratkaisemista.

Lapsi pohtii ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita, tyttönä ja poikana olemista, sekä oikean ja väärän erottamista.

Katsomuksellinen näkökulma:

Lapsi tutustuu ryhmässään edustettuina oleviin uskontoihin ja katsomuksiin.

Lapsi osallistuu arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä.

Lapsi harjoittelee ymmärtämään ja kunnioittamaan ympäristönsä erilaisia katsomuksia.

Lapsi pohtii erilaisia elämänkysymyksiä toisten kanssa.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Matemaattiset taidot:

Lapsi pohtii ja kuvailee matemaattisia havaintojaan arjen tilanteissa.

Lapsi luokittelee, vertailee, asettaa järjestykseen asioita ja esineitä, sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia.

Lapsi harjoittelee ongelmanratkaisua.

Lapsi havainnoi ja vertailee lukumääriä ympäristöstä, sekä tutkii lukumäärän muutosta käytännön esimerkkejä keksien.

Lapsi harjoittelee lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin liittämistä.

Lapsi tutkii ja kokeilee 2- ja 3-ulotteisuutta.

Lapsi opettelee sijainti- ja suhdekäsitteitä.

Lapsi tutustuu ympäristössä oleviin muotoihin ja harjoittelee nimeämään niitä.

Lapsi mittaa keholla ja eri välineillä.

Lapsi harjoittelee ajankäsitteitä.

Ympäristökasvatus:

Lapsi tutkii ja tutustuu kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin.

Lapsi tekee pieniä kokeita.

Lapsi keskustelee havainnoista ja luokittelee niitä.

Lapsi tekee päätelmiä ja pohtii syy-seuraussuhteita.

Lapsi harjoittelee tiedon hankintaa.

Lapsi opettelee kestävää elämäntapaa.

Teknologiakasvatus:

Lapsi havainnoi ja pohtii arjen teknologisia ratkaisuja.

Lapsi keksii, askartelee ja rakentaa itse erilaisia rakenteita ja ratkaisuja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä