Tervon Yhtenäiskoulu

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko40

30 September 2020 Thursday
1 October 2020 Thursday
2 October 2020 Thursday
3 October 2020 Thursday
4 October 2020 Thursday

Viikko41

5 October 2020 Thursday
6 October 2020 Thursday
7 October 2020 Thursday
8 October 2020 Thursday
9 October 2020 Thursday
10 October 2020 Thursday
11 October 2020 Thursday

Viikko42

12 October 2020 Thursday
13 October 2020 Thursday
14 October 2020 Thursday
15 October 2020 Thursday
16 October 2020 Thursday
17 October 2020 Thursday
18 October 2020 Thursday

Viikko43

19 October 2020 Thursday
20 October 2020 Thursday
21 October 2020 Thursday
22 October 2020 Thursday
23 October 2020 Thursday
24 October 2020 Thursday
25 October 2020 Thursday

Viikko44

26 October 2020 Thursday
27 October 2020 Thursday
28 October 2020 Thursday
29 October 2020 Thursday
30 October 2020 Thursday
31 October 2020 Thursday
1 November 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2020-2021


Ensi lukuvuoden koulukuljetukset alkavat olla perheissä ajankohtainen asia. Tässä ohjeita koulukuljetuksiin liittyen:

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat:

 1. Kaikki uudet Tervossa asuvat esikoululaiset. Esikoululaisen huoltajien ei tarvitse erikseen hakea maksuttomaan kuljetukseen pääsyä. Rehtori on yhteydessä koteihin kesäkuun alkupuolella.
 2. 1-2 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 3 km. Jos matka on alle kolme kilometriä, tulee huoltajan hakea lapselleen pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Perusteena myöntämiselle voivat olla oppilaan terveydentila, koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta (TVH1988) ja rasittavuuden osalta tarvitaan lääkäri/psykologin lausunto. Hakemus löytyy koulun kotisivulta.
 3. 3-9 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 5 km. Jos matka on alle viisi kilometriä, tulee huoltajan hakea lapselleen pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Perusteena myöntämiselle voivat olla oppilaan terveydentila, koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta (TVH1988) ja terveydentilan/rasittavuuden osalta tarvitaan lääkärin/psykologin lausunto. Hakemus löytyy koulun kotisivulta.

Maksuttoman oppilaskuljetuksen hakemus liitteineen tulee toimittaa rehtorille postilla tai sähköpostilla 12.6.2020 klo 16.00 mennessä.

Taksien kuljetusreitit ajetaan pääteitä pitkin, reitiltä poiketaan silloin kun matkaa päätielle on 1-6 luokkalaisille yli kaksi (2) kilometriä ja 7-9 luokkalaisille yli kolme (3) kilometriä (siv.ltk. 2001/ 37§).

Koulupäivät alkavat ensi lukuvuonna joka päivä klo 9.00 ja päättyvät vuosiluokasta ja lukujärjestyksestä riippuen klo 13.00 tai klo 15.00. Ensi lukuvuoden taksien tarkat reitit aikatauluineen selviävät myöhemmin ja niistä tiedotetaan koteihin erikseen.

Kuljetushakemus

Kimmo Honkanen

rehtori

Ohjeet koulukuljetuksiin 13.5.2020 (THL, ELY)

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Miten koronavirus tarttuu?

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Koronavirukset ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.

Suojautumisen periaatteet:

1. varmistetaan, että oppilaat eivät matkusta sairaana ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Tämä on tärkein suojautumistoimenpide.

2. pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Tämä koskee sekä oppilaita että kuljettajaa.

3. korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa

4. huolehditaan käsihygieniasta

5. huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta

Oppilaiden ja kuljettajan ohjeistaminen

Oppilaita ja kuljettajia tulee tiedottaa siitä, että sairaana matkustamista tulee välttää.

Pitämällä etäisyyttä henkilöiden välillä voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä. Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat mm. auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin tilan luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii.

Oppilaan kulkeminen kuljettajan ohitse ei sinänsä aiheuta merkittävää altistumistilannetta kuten eivät myöskään lyhyet kontaktit ulkotilassa esimerkiksi matkatavaroiden käsittelemisen yhteydessä.

Esimerkkejä oppilaiden sijoittelusta:

· taksikuljetuksissa henkilöautolla suositeltavin oppilaan sijoituspaikka on takapenkin oikeassa reunassa. Suositeltavaa on myös, että takapenkillä on korkeintaan kaksi oppilasta eli keskimmäinen penkki pyritään pitämään tyhjänä. hyvä yskimis/aivastamis- ja käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Yhteydenotot terveydenhoitoon

· Jos oppilaalla epäillään COVID-19-tartuntaa, tulee häntä ja vanhempia neuvoa ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhuollon päivystykseen.

· Jos kuljettaja epäilee saaneensa COVID-19-tartunnan, tulee hänen ottaa puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen.

Valtioneuvoston päätös 20.3.2020

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

 
Valtioneuvosto on 17.3.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020). Asetuksen 3 §:n 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan edellytys vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Perusopetuksen järjestäjällä olisi siten velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta ja muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Muilta osin asetusta ei ehdoteta muutettavaksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.3.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Kriittisiä aloja koskevan edellytyksen poistamisella ei arvioida olevan suurta vaikutusta oppilaiden määrään lähiopetuksessa. Vanhemmat ovat toimineet valtioneuvoston linjausten mukaisesti ja siirtäneet erittäin laajasti lapsensa kotihoitoon ja etäopetuksen piiriin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Ihan hyvä lapsuus -kampanja starttasi myös Tervon yhtenäiskoulussa!

Perheiden yhdessä vietetty aika on hyvän lapsuuden peruselementti, yhdessä tekeminen heijastuu myönteisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kampanjan tavoitteena on lisätä perheiden yhteistä aikaa ja tarjota siihen tukea ja ideoita.

Kampanjan toimintamallina on joka kuukaudelle suunnitellut teemakuukaudet, joiden kautta perheitä innostetaan yhdessä tekemiseen. Toimintakortit on jaettu tänään oppilaille, joten yhdessä touhuamaan!

Lisätietoa kampanjasta:

https://www.savogrow.fi/ihanhyvalapsuus

https://www.instagram.com/ihanhyvalapsuus/ #ihanhyvälapsuus

Ja tietysti myös Wilmassa ja koulun kotisivulla.

Kirjastovälitunnit

Kirjastovälitunnit:

* 3-4 luokka perjantaisin klo 9.45-10.00

* 5-6 luokka torstaisin klo 11.45-12.15

* 7. luokka tiistaisin klo 9.45-10.00

* 8. luokka perjantaisin klo 10.45-11.00

* 9. luokka keskiviikkoisin klo 9.45-10.00

Koulukuljetukseen liittyviä ohjeita

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2020 - 2021

Koulukuljetukset toteutetaan kuluvana lukuvuonna aikataulujen mukaisesti. Kaikki kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti siten, että oppilaat ovat koululla joka päivä klo 9.00 mennessä ja lähtevät kotiin klo 13.00 tai klo 15.00.

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat:

– Esikoululaiset

– 1-2 luokkalaiset kun koulumatkaa on yli 3 km

– 3-9 luokkalaiset kun koulumatkaa on yli 5 km

Taksien kuljetusreitit ajetaan pääteitä pitkin, reitiltä poiketaan silloin kun matkaa päätielle on 1-6 luokkalaisille yli kaksi (2) kilometriä ja 7-9 luokkalaisille yli kolme (3) kilometriä (siv.ltk. 2001/ 37§)

Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta(TVH1988) ja rasittavuuden osalta tarvitaan lääkäri/psykologin lausunto.

Koulukuljetuksissa toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan:

 • Vain kyydityksestä olevat pääsevät kyytiin, muita oppilaita ei voida kuljettaa.
 • Tiukkojen aikataulujen takia kuljetus ei odottaa, joten tien varressa kannattaa olla ajoissa!
 • Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta suoraan kuljettajalle tekstiviestillä.
 • Jos kyydin tarve lakkaa niin ilmoitus koulusihteerille
 • Taksiin mentäessä paikat täytetään takaosasta aloittaen etuosaan päin
 • Turvavyön käyttö on koulukuljetuksessa pakollista kaikille oppilaille. (Tieliikennelaki 88§)
 • Matkapuhelimet eivät saa aiheuttaa häiriötä kuljettajalle. Oppilaiden toivotaan välttävän puhelimen käyttöä ajon aikana.
 • Koulunkäynninohjaaja valvoo kouluun tulot ja kyytiin lähdöt.
 • Kyydistä pois jäävien oppilaiden tulee odottaa, että taksi tai linja-auto lähtee pysäkiltä. Vasta tämän jälkeen oppilas voi ylittää tien.
 • Pimeän aikana koulukyytiin nousevien oppilaiden on syytä käyttää heijastinta tai turvaliiviä.

Lisätietoa koulukuljetuksista voi lukea liikenneturvan julkaisemasta koulukuljetusoppaasta

https://www.yumpu.com/fi/document/read/30740011/koulukuljetusopas-opetushallitus

Ongelmatilanteissa huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan kuljettajaan, liikennöitsijään tai toimistosihteeriin.

Turvallista kouluvuotta 2020 -2021!

Kimmo Honkanen

rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä