Kuraattori

Yhteystiedot

Koulukuraattori Mari Hokka
050 - 336 7274
mari.hokka@tammela.fi
Koulutie 1 31300 Tammela

Koulukuraattorin työmuodot oppilashuoltotyössä

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä esi- ja peruskoulussa. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulukuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, esi- ja peruskoulu- ja oppilasyhteisön hyvinvointia, oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä esi- ja peruskoulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Kuraattori huolehtii omalta osaltaan oppilaiden oikeusturvasta ja sen toteutumisesta esi- ja peruskouluyhteisössä siten, että oppilas saa tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen.


kuraattorin tehtävät3.jpg

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

kohdentuu esiopetukseen sekä koulu- että luokkayhteisöihin

Kouluyhteisön osalta koulukuraattorin työmuotoihin voi kuulua esimerkiksi

 • Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan osallistuminen
 • Esiopetuksen ja koulukohtaisen oppilashuoltotyön suunnittelu ja arviointi
 • Osallistuminen esiopetuksen ja koulun arvo- ja opetussuunnitelmakeskusteluun
 • Esiopetuksen ja koulukohtaisten kyselyiden laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun osallistuminen
 • Osallistuminen kouluterveyskyselytulosten pohjalta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun
 • Osallistuminen KiVa -kyselytulosten pohjalta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun
 • Esiopetuksen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen osallistuminen tarpeiden mukaisesti
 • Suunnittelu oppilaiden ja vanhempien osallisuuden lisäämiseksi
 • Teemapäivien, huoltajailtojen ja kouluun tutustumispäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
 • Osallistuminen esiopetuksen ja koulun kehittämistiimeihin tai kehittämispäiviin oman alansa asiantuntijana
 • Kunnan oppilashuollon ohjausryhmässä toimiminen

Luokkayhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi koulukuraattorin työmuotoina voivat olla

 • Esiopetuksen ja koulun henkilöstön konsultaatio ilman oppilaan tunnistetietoja
 • Luokkien yleistilanteen kartoitus yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
 • Luokkahavainnointi
 • Luokkakohtaisten kyselyiden ja niiden pohjalta toteutettavien toimintamallien suunnitteluun osallistuminen
 • Kohdennetut interventiot
 • Oppilasryhmien kanssa työskentely työparina opettajalle

YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

 • Osallistuminen monialaiseen asiantuntijaryhmään oppilaan asioissa ja esiopetuksen/ koulun tukitoimien miettiminen yhteistyössä kodin ja koulun kanssa
 • Oppilaan ja perheen kokonaistilanteen kartoittaminen (koulunkäynti, vapaa-aika, elämänhallinta, verkostot, voimavarat, vuorovaikutussuhteet)
 • Tukitapaamiset oppilaan kanssa (mm. voimavarat, vahvuudet, koulunkäynnin tuki, tunteiden hallinta, sosiaaliset suhteet, lievät mielialaoireet)
 • Vanhempien tukeminen, ohjaus ja neuvonta
 • Opettajan konsultaatio
 • Oppilasta tukevien vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen
 • Verkostojen kokoaminen oppilaan ympärille yhdessä vanhempien kanssa (kouluverkostot, lähiverkostot koulun ulkopuolella)
 • Yhteistyö oppilaan verkostojen kanssa
 • Oppilaalle kohdennettu pienryhmätoiminta
 • Ohjaaminen koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin (esim. perheneuvola, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, lasten- ja nuorten psykiatrian palvelut)

OHJAUTUMINEN KURAATTORIN ASIAKKUUUTEEN

Jos opettajalla on huolta oppilaasta eivätkä huoltajien kanssa suunnitellut koulun ja kodin tukitoimet riitä, hän kokoaa yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelua varten. Aina voi myös pyytää konsultaatiota kuraattorilta ilman oppilaan tunnistetietoja, jos opettaja tarvitsee tukea asian selvittelyssä. Lisäksi opettaja voi suoraan ohjata oppilaan kuraattorin asiakkuuteen, mikäli oppilas siihen suostuu (ks. kuvio). Oppilas voi tulla kuraattorin asiakkuuteen myös suoraan omasta tai huoltajan aloitteesta.


ohjaus kuraattorille.jpg

Tapaamisten periaatteita:

 • Koulukuraattorin, oppilaan ja huoltajan tapaamiset ovat luottamuksellisia, niiden olemassaolosta tai sisällöstä voi koulun henkilöstölle raportoida vain asioista, joista on huoltajan ja oppilaan kanssa sovittu ja jotka on välttämätöntä kertoa opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta.
 • Luottamuksellisuus on tärkeää säilyttää myös oppilaan ja kuraattorin tapaamistilanteissa, joten oppilaan hakeminen tapaamiseen luokasta muiden oppilaiden nähden ei ole suotavaa. Opettaja, oppilas ja kuraattori sopivat, miten oppilaan tuleminen sovittuihin tapaamisiin järjestetään.
 • Työskentely oppilaan kanssa edellyttää oppilaan omaa suostumusta tapaamisiin.