4.4 Opiskeluhuolto

Paikalliset kirjaukset

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisesti että yksilökohtaisesti yhteistyössä koulun henkilökunnan, opiskelijoiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Lukion opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuolto. Opiskeluhuolto järjestetään opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen monialaisena yhteistyönä.

Siilinjärvellä opiskeluhuollon ohjausryhmänä toimii sivistyslautakunnan nimeämä opiskeluhuolloin ohjausryhmä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Lukion opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Lukion johtokunta päättää ryhmän muista jäsenistä.

Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Opiskeluhuollon työryhmä kokoontuu lukuvuosittain vähintään kaksi kertaa suunnitellen, kehittäen ja arvioiden yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä ja päivittäen opiskeluhuoltosuunnitelman asiakirjoja (esim. järjestyssäännöt) ja siihen sisältyviä suunnitelmia (esim. väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamisen suunnitelma ja kriisisuunnitelma).

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin opiskeluhuollollista asiaa varten. Asiantuntijaryhmän kutsuu koolle yleensä opiskeluhuollon toimija, joka varmistaa että ryhmällä on toimintaansa varten opiskelijan (tai jos hänellä ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksensa merkitystä) huoltajan kirjallinen suostumus.

4.4 Opiskeluhuolto

Lukion opetussuunnitelman perusteissa käytetään lukiolain mukaisen käsitteen opiskelijahuolto sijasta oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitettä opiskeluhuolto.

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 2 ja 3 §.]

Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti oppilaitoksen sijaintikunta. Yksityinen koulutuksen järjestäjä tai valtio koulutuksen järjestäjänä voi päättää järjestää näitä palveluja kokonaan tai osittain omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta ja opiskelijaa ohjataan hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3, 9 (muutettu lailla 1409/2014) ja 11 §.]

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuollossa huolehditaan kaikkien opiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua opiskeluhuollon suunnitteluun ja kehittämiseen. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 ja 4 §, lukiolaki 629/1998, 27 § (1268/2013).]