4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

Paikalliset kirjaukset

Siilinjärven lukiossa oppimisen ja opiskelun tukea on mahdollista saada erityisopettajalta, psykologilta, aineenopettajalta, opinto-ohjaajalta ja ryhmänohjaajalta. Tuki on opiskelijalle maksutonta.

Lukion erityisopettaja testaa ensimmäisen vuositason opiskelijat luki- ja kirjoituspulmien osalta valtakunnallisella testillä. Testin tuloksia tarvitaan mahdollisten erityisjärjestelyiden saamiseksi ylioppilaskirjoituksissa. Erityisopettaja voi auttaa opiskelijoita yksilöllisesti kunkin opiskelijan omaan pulmaan paneutuen tai ryhmämuotoisesti esimerkiksi samanaikaisopetusta antaen. Opiskelija voi itsekin ottaa häneen yhteyttä jos oppimisen hankaluus askarruttaa. Myös aineenopettaja voi ohjata opiskelijan erityisopettajan puheille.

Lukiomme psykologi on tavattavissa koululla pääsääntöisesti viikoittain. Hänen tehtävänään on tukea nuorten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Hänen puoleensa voi kääntyä esimerkiksi ihmissuhdeongelmissa, stressinhallinnan kysymyksissä ja muissa nuoren mieltä askarruttavissa elämän iloissa ja suruissa. Hänen tehtäviinsä lukeutuu mös tukitoimenpiteiden suunnittelua ja neuvontaa sekä konsultaatioiden antamista vanhemmille ja opettajille.

Aineenopettajat ohjaavat opiskelijoita eri oppiaineiden ominaispiirteissä ja opiskelutekniikoissa. Aineenopettaja tuntee parhaiten opetusaineensa kurssien sisällöt ja suositeltavan suoritusjärjestyksen sekä ylioppilaskirjoitusten erityispiirteet. Hänellä on myös tietoa oman alansa jatko-opinnoista ja työelämän mahdollisuuksista. Tarvittaessa opiskelija voi sopia aineenopettajan kanssa tukiopetuksesta ja kurssin itsenäisestä suorittamisesta.

Opinto-ohjaaja antaa ohjausta sekä lukio-opiskeluun liittyvissä asioissa että jatko-opintojen suunnittelussa. Hän pitää opinto-ohjauksen yhteiset luokkatunnit ja pienryhmäohjaustunnit. Lisäksi hän tarjoaa henkilökohtaista ohjausta opiskelijan omissa kysymyksissäsi esimerkiksi lukion jälkeisiä opintomahdollisuuksia mietittäessä. Opinto-ohjauksessa opiskelijat pääsevät osallistumaan erilaisiin opiskelu- ja työpaikkavierailuihin.


Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka seuraa säännöllisesti opiskelijan poissaoloja, opintojen edistymistä ja on opiskelijan apuna opiskeluun liittyvissä yleisissä kysymyksissä. Huolta aiheuttavissa tilanteissa hän ottaa ensin yhteyttä opiskelijaan. Hän toimii myös koulun yhteyshenkilönä opiskelijan kotiin päin. Ryhmänohjaaja ja opiskelija tapaavat pääsääntöisesti viikoittain ryhmänohjaustuokiossa, jonka ryhmänohjaaja pitää ryhmälleen ns. kotiluokassa.

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Huomiota kiinnitetään opiskelijan oppimisen valmiuksiin, oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.Opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan opiskelijan tavoitteellista oppimista.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Se voi liittyä myös sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen ongelmiin. Lähtökohtana tuen tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien kanssa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua perusopetuksesta perusopetuslain 40 §:n perusteella (628/1998, muutettu lailla 1288/2013) saatuun tietoon, opiskelijan omiin, opettajien tai muun henkilöstön havaintoihin tai erilaisiin arviointeihin. Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta. Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lukiossa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja opiskeluympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta opiskelijalle tarkastellaan ja niihin pyritään löytämään opiskelijan opiskelua tukevia ratkaisuja. Opettaja suunnittelee tukitoimet yhdessä opiskelijan kanssa sekä yhteistyössä muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Jokaisen opettajan tehtävänä on antaa kannustavaa palautetta ja ohjata tukea tarvitsevaa opiskelijaa siten, että hänen itseluottamuksensa, itsearviointitaitonsa ja oppimaan oppimisen taitonsa sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Häntä ohjataan tarvittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sovitaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi.

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjausja ryhmänohjaajan tuki. Oppimistilanteet ja kokeet pyritään järjestämään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Lukiolain 13 §:n (629/1998, muutettu lailla 478/2003) mukaan opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja ‑asetuksessa säädetään ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Tarvittavat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa voidaan sopia kirjattavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa hakemaan lukiolain 29 §:n 2 momentin mukaisia palveluja. Oppimisen ja opiskelun tuen rinnalla opiskelija voi saada myös yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.