Lukuvuosisuunnitelma 2021-2022

Vuosisuunnitelma 2021-2022

VUOSISUUNNITELMA 

Opetuksen painopistealueet Siilinjärven opetustoimessa lukuvuonna 2021-2022

 • Sinnikkyys monin tavoin

Toimenpiteet:

-Mietitään yhdessä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa sinnikkyyttä ja sen toteuttamista koulussa. Mitä sinnikkyys voisi olla? Onko se jokin taito, jonka haluaisit oppia? Miten sinnikkyys voisi näkyä opiskelussa ja koulun arjessa?

Monialaiset oppimiskokonaisuudet
 
Pidetään lukuvuoden aikana monialainen oppimiskokonaisuus, joka suunnitellaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Oppilaskunta käsittelee kokouksessaan aihetta ja ottaa kantaa monialaisen oppimiskokonaisuuden työtapoihin.

Koulun ulkopuolinen opetus 

Koulun tavoitteet:

-Opetuksen monipuolistaminen ja toiminnallistaminen.

-Opetus on turvallista ja opetussuunnitelman mukaista koulun ulkopuolellakin. 

Toimenpiteet:

-Koulun ulkopuolisessa opetuksessa noudatetaan Siilinjärven koululautakunnan hyväksymiä ohjeita.

-Koulupäivien ja oppituntien aikana ja joskus myös illalla tapahtuvat retket ja opintokäynnit: luontoretket, työpaikka- ja laitosvierailut, konsertit, teatteriesitykset ja muut kulttuuritilaisuudet, urheilutapahtumat, uimaopetus, kirjastovierailut ja muut koulun opetussuunnitelman mukaiset kohteet. Kohteisiin liikutaan kävellen, pyöräillen, yksityisautoilla (yksilöity lupa huoltajalta), linja-autolla ja julkisilla kulkuneuvoilla. Opintoretket, yökoulut, iltakoulut ja leirikoulut ikäluokalle sopiviin kohteisiin. Toiminnassa huomioidaan mahdolliset koronan mukanaan tuomat rajoitukset.

-Koulun ulkopuolisen toiminnan suunnitelma tehdään viimeistään viikkoa ennen retkeä. Rehtori tekee asiasta Dynasty-päätöksen, jos retki kestää yli normaalin koulupäivän. 

Yhteistyö eri tahojen kanssa 

Koulun tavoitteet:

-Yhteistyö eri tahojen kanssa tukee koulun opetussuunnitelman toteuttamista.

-Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on aktiivista ja se tukee oppilaan oppimista ja kasvamista.

-Yhteistyö koulun sidosryhmien kanssa on avointa ja tilanteisiin sopivaa. 

Toimenpiteet :

-Yhteistyötä voidaan tehdä päivittäin, viikoittain tai harvemmin ko. asiaan sopivalla tavalla. 

-Yhteistyö huoltajien kanssa on jatkuvaa ja luontevaa.

-Yhteistyö on määritelty Siilinjärven opetussuunnitelmassa kohdassa 5.2.

   • Koulu- ja luokkakohtaiset vanhempainillat ( Korona-rajoitukset otetaan huomioon )
   • Yhteydenpitoa huoltajien kanssa jatkuvasti sekä tarpeen ja tilanteen mukaan eri tavoin (Wilma, puhelin, erilaiset tiedotteet, sähköposti, koulun ja luokkien nettisivut...)
   • Hoijks - ja oppimisuunnitelmatapaamiset
   • Oppimiskeskustelut ja muut tapaamiset esim. vanhempainvartit.
   • Huoltajien vierailut koululla

-Yhteistyö Kehvon koulun vanhempien facebook-ryhmän kanssa, yhteyshenkilönä koulun apulaisrehtori.

 
Esiopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö

-Päivittäinen ja viikoittainen yhteistyö, vaihtotunnit esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä, henkilökunnan tiivis yhteistyö ( korona rajoitukset otetaan huomioon ).

-Esiopetuksesta ja päivähoidosta kouluun pidettävät nivelvaiheen keskustelut.

-Kouluun tutustumispäivä ja tulevan ekaluokan opettajan tutustumisvierailu eskarissa keväällä.

-Yhteisien tuntien pitäminen esim. musiikissa, jos ryhmät eivät ole suuria.

-Vanhempainilta esiopetuksen huoltajille toukokuussa ( tarvittaessa ).

-Muut esiopetuksen ja koulun yhteiset teemapäivät ja projektit

-Yhteiset joulu- ja kevätjuhlat

-Kummiluokkatoiminta alkaa esiopetuksesta.

 
Eri koulujen kanssa tehtävä yhteistyö

-Yhteistyö Ahmon yläkoulun kanssa
 luokalle siirtyminen (nivelvaihe OPS) ja yläkouluun tutustuminen.

-Yhteistyö Kuuslahden ja Pöljän koulun kanssa ( yht. urheilupäivä kerran kahdessa vuodessa ja yht. yrityskyläpäivä ).

-Opettajien täydennyskoulutus

-Erilaisten opettajaryhmien pedagogiset tapaamiset ( alkuopettajat ja enkkuopet ).

-Opettajien kouluvierailut

 
Oppilashuoltoyhteistyö OH-henkilöstön kanssa

-Kouluterveydenhoitajan, kuraattorin ja aluepsykologin työ opetuksen tukena.

-Oppilashuollollinen toiminta suunnitelmallista.

-Perheiden kasvatustyön tukeminen.


Iltapäiväkerhon kanssa tehtävä yhteistyö

-Koulun opetussuunnitelmaa on IP-kerhon tukevaa toimintaa.

-Henkilöstön yhteistyö luontevaa, sillä IP-kerho järjestetään osana koulun toimintaa.

-Sujuva tiedonkulku molempiin suuntiin.

 
Kyläyhteisön ja -toimikunnan kanssa tehtävä yhteistyö

-Eri tempausten ja teemapäivien pitäminen ( mm. joulu – kevätjuhlat tai kodin ja koulun päivä ).

 
Yhteistyö Siilinjärven kunnan eri viranhaltijoiden ja toimielinten kanssa

-Tekninen toimi, ympäristötoimi yms.: koulun tilat ja ulkoalueet ovat hyvässä kunnossa.

-Kansalaisopiston kursseja pidetään koulun tiloissa.

 
Yhteistyö Siilinjärven evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa

-Seurakunnan pitämät oppitunnit ja tilaisuudet.

-Vierailut seurakunnan tilaisuuksiin, esim. joulu- ja kevätjumalanpalvelukset.

-Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen.

 
Yhteistyö poliisin ja pelastustoimen kanssa

-Laillisuus- ja liikennekasvatus

-Turvallisuuskasvatus

-Palotarkastus

 
Yhteistyö eri yhdistysten kanssa

-Kehvon vanhempainyhdistys

-Kehvo-Väänälänrannan kyläyhdistys

-Kehvon metsästysseura

-Urheiluseurat esim. SIPS, ToU, Siipe, Siira...muut yhdistykset, esim. 4H-kerho

 
Iltakäyttäjien kanssa tehtävä yhteistyö

-Liikuntasalin ja välineiden käyttö on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista.
 

Välituntivalvonta 

Koulun tavoitteet:

-Välitunnit ovat toiminnallisia ja turvallisia.

Toimenpiteet:

-Välitunneilla on valvomassa kaksi aikuista kerrallaan ja oppilaille kerrataan lukuvuoden alussa välituntialueen sekä koulualueen rajat. -Lippusiimalla on eristetty koulun takarajalla kulkeva oja.

-Koulun järjestyssäännöt kerrataan säännöllisin väliajoin.

-Kuljetusoppilaiden kotiinlähtöä valvoo iltapäivisin lukuvuonna 2021-2022 koulunkäynnin ohjaaja.

-Välitunneilla on oppilaiden käytössä liikuntaan aktivoivia välineitä.

-Välituntisin klo 10.15-10.30 järjestetään välkkäritoimintaa, jolloin asiaan perehdytetyt oppilaat ohjaavat oppilaiden välituntileikkejä ja –pelejä. Välkkärivälkät pidetään joka päivä.

-Oppilaskunnan aktiviteetit välituntitoimintaan ovat mahdollisia toteuttaa vuoden aikana.

 

Kerhotoiminta

Koulun tavoitteet:

-Kerhotoiminta jatkuu Kehvon koululla lukuvuonna 2021-2022.

-Tavoitteena on tukea koulutyötä ja koululaisten harrastustoimintaa.

-Tarkoituksena on pitää monipuolisia kerhoja koulun omien ja ulkopuolisten pitäjien toimesta 

Toimenpiteet:

-Kehvon koululla järjestetään kerhoja periodimaisesti eli jakso kerrallaan.

-Koulu ei järjestä kuljetuksia kerholaisille.

-Kerhoja pitävät koulun omat opettajat sekä mahdolliset ulkopuoliset pitäjät.

-Kerhotarjotin rakentuu syksyn 2021 aikana.

-Syksyllä aloitti harrastamisen Suomen mallin pohjalta Luontokerho 1-2 luokkalaisille Lastun pitämänä.

 

Muita asioita

-Koulun päivänavauksista vastaa opettajat omissa luokissaan ja seurakunnan työntekijät pitävät päivänavauksen koululla käydessään.

-Koulun yhteiset tapahtumat määräytyy tänä lukuvuonna pitkälti koronarajoitusten mukaan. Eli jos rajoituksia ei ole, niin työyhteisö oppilaineen suunnittelee yhteiset tapahtumat ja informoi niistä koteihin, esim. urheilupäivä, joulu -ja kevätjuhla, mahdollinen LA-koulupäivä ilman kunnalle tulevia kustannuksia jne.

-Mahdollisten ehtolaiskuulustelun ajankohta on kesäkuun toisella viikolla.

Koronan mukanaan tuomat haasteet:

-Koulun tavoitteena on mahdollisimman turvallinen oppimisympäristö.

Toimenpiteet:

-Luokkien oppilaille on varattu päiväkohtaiset välituntialueet, jolloin pystytään rajaamaan oppialaiden välisiä kontakteja.
Välituntivalvojia on lisätty, joten valvonta on tehokkaampaa.
Ruokalasta on otettu joka toinen tuoli pois, jolloin siellä ei istuta liian tiiviisti. Ruokatuntia on ajallisesti venytetty, jolloin ruokalassa on väljempää käydä syömässä.
Käsidesien käyttöä ja käsien pesua suoritetaan tehostetusti.
Koronaepidemian tasoittamiseksi koulussa on henkilökuntaa lisätty ja erityisopetuksen tunteja nostettu tälle vuodelle.


Koulun tuntijako ja valinnaisaineet:

Kehvon koulu tuntijako 1.8.2021 alkaen, luokat 1-6

             
               
Koulu Kehvon koulu            
               
               
Oppiaine 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Yht.
AI 7 7 5 5 4 4 32
EN 1 1 2 2 3 2 11
RU           2 2
MA 3 3 3 4 4 4 21
YM 2 2 2 2 3 3 14
US / ET 1 1 2 1 1 1 7
HI, YH       1 2 2 5
MU 1 1 1 1 1 1 6
KU 1 1 2 3 1 1 9
2 2 2 2 2 2 12
LI 2 2 3 3 2 2 14
Taito- ja taideaineiden VAL             0
VAL         2 1 3
LUOKKA YHTEENSÄ 20 20 22 24 25 25 136
               
A2-kieli              
               
               

Kehvon koulussa noudatetaan Siilinjärven sivistyslautakunnan päättämää tuntijakoa seuraavin tarkennuksin:

Luokkien 3 ja 4 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 1+1 sijoitetaan 3-4 luokilla kuvataiteeseen.

Luokilla 5-6 on valinnaisaineita 1-2 vvh vuorokurssiperiaatteen mukaan. Oppilas valitsee annetulta tarjottimelta itselleen kaksi aihealuetta ja opiskeltavat jaksot ovat pituudeltaan : koulun alusta syyslomaan, syyslomasta vuoden loppuun, vuoden alusta hiihtolomaan ja hiihtolomasta koulun loppuun. Valittavia aihealueita lukuvuonna 2021-2022 ovat : kuvaamataito, askartelu, käsityö rakentelu ( valinnaisen tarjotin tarkentuu ennen syyslomaa ). Valinnainen alkaa kaikille yhteisellä retkeilykurssilla ja päättyy yhteiseen liikunnan jaksoon, jonka sisällöt vaihtelevat vuosittain vuorokurssiperiaatteen mukaisesti. Lukuvuonna 2021-2022 on valinnaista 2 h / vko.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä