Järjestyssäännöt

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Oppilaalla on oikeus

- perusopetuslain mukaiseen opetukseen
- saada tukea (tukiopetus, yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) oppimiseen tarpeen vaatiessa
- työrauhaan oppitunneilla ja välitunneilla
- oppilashuoltolain mukaiseen oppilashuoltoon
- kouluruokailuun koulupäivinä
- turvalliseen ympäristöön oppitunneilla ja välitunneilla

2. Oppilaalla on velvollisuus

- käyttäytyä asiallisesti kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa
- tehdä annetut tehtävät oppitunnilla ja kotona
- osallistua opetukseen
- antaa työrauha
- käsitellä huolellisesti kaikkien omaisuutta ja ilmoittaa havaitsemistaan vahingoista
- hoitaa omat koulunkäyntiin liittyvät asiansa ikätasonsa mukaisesti

3. Koulun alue

Koulun alue on koulurakennus ja koulun piha sekä teknisen työn tila Uotsolan koulun
pihassa. Koulun aluetta ovat myös kaikki ne alueet, joissa koulun toimintaa järjestetään,
esimerkiksi uimahalli ja urheilukenttä. Koulualueelta poistuminen on kouluaikana sallittu
ainoastaan erityisellä luvalla.

4. Vastuu omaisuudesta

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Pulpetit ja opetustilat tulee pitää siisteinä.
Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudesta
aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan viipymättä rehtorille,
opettajalle tai vahtimestarille. Aiheutettu vahinko voidaan myös korjata valvotusti oppilaan
turvallisuus ja ikätaso huomioiden työjärjestyksen ulkopuolella sovittavana ajankohtana.

5. Koulumatkat

Koulumatkoilla on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja kuljettava yleisten
liikennesääntöjen mukaan. Koulumatkoilla tapahtuneista tapaturmista pitää ilmoittaa
opettajalle tai rehtorille. Koulumatkan aikana tapahtuneet kiusaamistapaukset pitää
ilmoittaa opettajalle tai rehtorille. Opettaja tai rehtori on velvollinen ilmoittamaan tietoonsa
tulleista asioista eteenpäin huoltajille.

6. Koulukuljetukset

Koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan tulee käyttää sitä kuljetusta, joka on lähinnä
työjärjestyksen mukaista koulun alkamis-ja päättymisaikaa. Busseissa ja takseissa
noudatetaan hyviä käytöstapoja, huomioidaan kanssamatkustajat ja noudatetaan
kuljettajan antamia ohjeita. Koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden odotustuntien
viettopaikka on siihen erikseen osoitettu tila.

7.Oppitunnit

Oppitunneilla tullaan ajoissa. Mikäli oppilas myöhästyy päivänavauksesta, sen
loppumista odotetaan luokan ulkopuolella. Opiskeluvälineet tulee olla mukana. Opiskelupaikasta pitää huolehtia ja pitää se siistinä. Oppitunnilla on noudatettava opettajan antamia ohjeita. Oppitunnilla tulee osallistua työskentelyyn aktiivisesti ja antaa toisille työrauha.

8. Välitunnit

Välitunti vietetään välituntialueella. Oppitunnin päätyttyä siirrytään viivyttelemättä
välituntialueelle. Välitunnit ovat virkistäytymistä varten. Niiden aikana pitää käyttäytyä
asiallisesti kaikkia kohtaan. Laukut ja reput nostetaan välitunnin ajaksi naulakoihin. Sisätiloihin saavut
taessa ulkojalkineet jätetään niille osoitettuun paikkaan ja päällysvaatteet luokan ulkopuolella olevaan naulakkoon. Wc-tiloissa ei oleskella turhaan.

9. Ruokailu

Oppilasruokailu järjestetään kahdessa vuorossa erillisen aikataulun mukaan. Ruokalassa
käyttäydytään asiallisesti ja huolehditaan pöytien siisteydestä. Kaikki ruoka syödään
ruokalassa. Astiat palautetaan niille osoitettuun paikkaan ruokailun päätteeksi.

10.Poissaolot

Työjärjestyksen mukaisilta oppitunneilta tai niiden aikana järjestetyistä tilaisuuks
ista ei saa olla poissa ilman pätevää syytä. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan (soitto tai wilma)
oppilaan poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Terveydenhoitoon liittyvistä käynneistä oppilaan on esitettävä lähetelappu tai vastaava todistus. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän hän pyytää luvan lähteä koulusta häntä opettavalta opettajalta, rehtorilta tai kouluterveydenhoitajalta. Ennen kotiin
lähtemistä sairastumisesta ilmoitetaan huoltajalle. Poissaoloja, joista huoltaja on tietämätön, käsitellään luvattomina poissaoloina ja niistä määrätään aina seuraamus.

11. Kiusaaminen

Kiusaaminen on kiellettyä kouluaikana eli koulumatkoilla, oppitunneilla ja välitunneilla.
Kiusaamistapaukset selvitetään ja kirjataan etukäteen sovitulla tavalla.

12. Tapaturmat

Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä opettajalle, rehtorille, terveydenhoitajalle tai
vahtimestarille ja huolehditaan mahdollisuuksien mukaan tarvittavasta ensiavusta
loukkaantuneelle ja huolehditaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Opettaja on velvollinen
kirjaamaan tapaturman täyttämällä tapaturmailmoituksen.

13. Päihteet

Lain mukaan alaikäinen ei voi käyttää päihteitä. Tupakointi ja nuuska ovat kiellettyjä.
Alkoholi ja huumeet ovat kiellettyjä. Kun on aihetta epäillä oppilaan olevan päihteiden
vaikutuksen alainen, toimitaan etukäteen sovitulla tavalla tekemällä lastensuojeluilmoitus
ja ilmoittamalla asiasta huoltajalla. Päihtynyttä oppilasta ei päästetä yksin koulusta, vaan
tilanteeseen etsitään sopivin ratkaisu huoltajan tai sosiaalitoimen kanssa.

14. Kielletyt ja häiritsevät esineet ja aineet

Kännyköiden ja muiden elektronisten laitteiden kanssa toimitaan oppituntia pitävän
opettajan ohjeen mukaisesti. Luokilla 1-6 kännykkä pidetään äänettömänä repussa koulupäivän ajan. Kouluun ei saa tuoda eikä koulupäivän aikana saa pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa ja toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapitoon ei ole hyväksyttävää syytä. Energiajuomien tuominen kouluun ja nauttiminen koulupäivän aikana on kielletty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä