Suositeltavaa kirjallisuutta

Suositeltavaa kirjallisuutta

  • Anon. (2008).Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke (Painotalo Seiska). [Verkossa]

  • Nurmilaakso, Marja (2014). Trageton-menetelmä lapsen osallisuuden mahdollistajana lukemaan oppimisessa. Teoksessa: Heikka, J., Fonsen, E., Elo, J. & Leinonen, J. (Toim.) Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Tampere: Kopio-Niini. s. 115-132.
  • Trageton, A. (2007) Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. [Opetus 2000]. Juva: PS-Kustannus.

  • Nurmilaakso, M. & Välimäki, A – L .(toim.). Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki. Yliopistopaino. [Verkossa]