OPS 2016, monialaiset oppimiskokonaisuudet

Valtakunnallinen OPS 2016

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on
  • vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa
  • nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen
  • lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
  • tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
  • antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovaikutusja kielenkäyttötilanteisiin
  • vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta
  • innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.

Porin kaupunkikohtainen OPS

Porin kaupunki

Koulut määrittelevät vähintään kolme monialaista oppimiskokonaisuutta ja kuvaavat niiden teemat,
tavoitteet ja sisällöt omissa opetussuunnitelmissaan. Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan yleisellä tasolla monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisperiaatteet sekä toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen. Opetussuunnitelmassa kuvataan myös etukäteen päätettyjen monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointikäytännöt. Koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan, mitä oppimiskokonaisuuksia koulussa toteutetaan vuosittain sekä niiden osalta tarkempi toteuttamissuunnitelma.

Muista kuin opetussuunnitelmassa määritellyistä monialaisista oppimiskokonaisuuksista voidaan päättää lukuvuosisuunnittelun yhteydessä. Tärkeää on, että opetukseen ja koulun toimintaan voidaan sisällyttää myös ajankohtaisia aiheita. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tulee laajuudeltaan vastata oppilaan työviikon tuntimäärää.

Porin kaupungin perusopetuksessa on kolme teemakokonaisuutta, joiden toteuttamisesta
Sivistyskeskus päättää lukuvuosittain. Teemakokonaisuuksien tavoitteet on määritelty
ja sisällöt on kuvattu kunnan tasolla ja niiden toteuttamiseksi on koottu hyviä käytäntöjä. Teemat voidaan toteuttaa suppeammin kuin monialaiset oppimiskokonaisuudet, mutta koulu voi toteuttaa nämä teemat
myös monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Kuntakohtaiset teemakokonaisuudet ovat:
  • Mikä minusta tulee isona,
  • Kotiseutu ja kulttuuri sekä
  • Globaalikasvatus ja kestävä tulevaisuus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä