Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka

Mitkä ovat ihmisen perusoikeudet ja -tarpeet ja miten ne toteutuvat?

Miten osoitamme arvostavamme toista ihmistä ja luontoa?

Miten ilmaisemme välittämistä?

Miten tunnistamme hyvän ja pahan?

YK:n ihmisoikeussopimusYK:n ihmisoikeussopimus, 18. artikla:

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

Kuva: Saana ja Anni (7C)

Lapsen oikeuksien sopimus, 30. artikla:

Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.
YK:n ihmisoikeussopimus , 8. artikla:

Kuva: Juulia ja Eveliina 7C

Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.YK:n ihmisoikeussopimus, 14. artikla

Kuva: Sanna 7A

Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

YK:n ihmisoikeusjulistus, 25. artikla
Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.Kuva: Heidi ja Pinja 7AYK:n ihmisoikeusjulistus, 26. artikla.


Kuva: Matias ja Matti 7C

1. Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan.

2. Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.

3. Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

Maailmankansalaisen etiikka

Suomessa ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia suojaavat

 • kotimainen perusoikeusjärjestelmä
 • kansainväliset ihmisoikeussopimukset
 • Euroopan Unionin oikeudet


Useimmat maailman valtiot ovat liittyneet kansainvälisiin sopimuksiin ja hyväksyneet niiden toteutumisen valvonnan – täten voidaan käyttää termiä globaalit ihmisoikeudet. Globaalien ihmisoikeuksien perustalle rakentuu kaikille ihmisille yhteinen maailmankansalaisen etiikka.

Suomessa opetussuunnitelman arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.
Koulujen tehtävänä on edistää näiden arvojen pohjalta yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.Maailmankansalaisen etiikassa tavoitteena on kasvattaa

 • hyviä eettisiä arvoja
 • eettisen ajattelun taitoja:
 • hyvän ja pahan tunnistaminen,
 • eri vaihtoehtojen eritteleminen
 • rohkeutta valita hyvä ja oikeaksi koettu vaihtoehto

Oikeudenmukaisen toiminnan onnistumisen ehtona on tieto asioiden oikeasta tilasta ja niiden vaikutuksista. Tiedonvälityksen ja keskustelun perustana pitää olla rehellisyys. Kaikilla maailmanlaajuisilla kysymyksillä on myös eettinen ulottuvuus. Monikulttuuristuvassa koulussa tulee siis

 • ylläpitää tietoisuutta yhteiskuntaan ja yksilöön liittyvissä asioissa
 • luoda tilaa globaalieettisille kysymyksille ja keskusteluille
 • löytää erilaisuuden keskeltä yhdistäviä tekijöitä
 • tuoda toisilta oppiminen, välittäminen ja yhdessä tekeminen osaksi koulun normaalia arkea.MAAILMANKANSALAISEN ETIIKKAAN KUULUU OIVALLUS SIITÄ, MITÄ MAAILMANKANSALAISUUS ITSELLE MERKITSEE, JA PÄÄTÖS SITOUTUA ELÄMÄÄN SEN MUKAISESTI.

Lähteet

Jääskeläinen, L. & Repo, T.(toim.) 2011 Koulu kohtaa maailman, Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee? Kuopio: Opetushallitus

http://www.yk.fi/

http://www.unicef.fi/files/unicef/pdf/LOS_A5fi.pdf

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=ykn-julistukse-ja-sopimukset

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=ihmisoikeussopimukset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä