Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

Alakoulun valinnaisaineet valitaan luokilla 4. -6. Valinnaisaineita opiskellaan yksi tunti viikossa. Valinnaisaineen opiskeleminen on pakollista. Oppilaat voivat valita saman valinnaisaineen vain kerran. Näin oppilas saa mahdollisuuden tutustua kolmeen eri valinnaisaineeseen vuosiluokkien 4.-6. aikana. Tämä on hänen kokonaiskehityksensä kannalta tärkeää. Valinnaisaineista saa arvosanan suoritettu (S) tai hylätty (H).

Toejoen koulun valinnaisaineet ovat seuraavat:

4. luokilla

• Ulos luontoon
• Luova ilmaisu
• Kuvismatkalle
• Iloa liikkeestä

5. luokilla

• Luova ilmaisu
• Let´s speak English
• Ulos luontoon
• Kuvismatkalle

6. luokilla

• T.R.E. – tietotekniikkaa, robotiikkaa ja elektroniikkaa
• Let´s speak English
• Ulos luontoon
• Iloa liikkeestä

1. ULOS LUONTOON

Ulos luontoon –tunneilla tehdään retkiä lähiluontoon kävellen, pyörällä tai bussilla. Retkeilyn lomassa opitaan uutta luonnosta ja siellä liikkumisesta. Nähdään, kuullaan, haistetaan, maistetaan ja tunnetaan asioita, joita ennen ei ehkä ole koettu. Uusiin ilmiöihin voidaan tutustua myös tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Valinnaisaineen sisällöt:

1. Syvennetään koulun ympäristöopin sisältöjä omien havaintojen pohjalta kotikunnan alueella.
2. Perehdytään lähiympäristön luontoon, eläimiin ja kasveihin.
3. Opitaan tunnistamaan sellaisiakin eläin- ja kasvilajeja, joita ei koulussa muuten opeteta.
4. Opetellaan retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen tarvittavia erätaitoja.
5. Opitaan jokamiehen oikeudet.
6. Nautitaan luonnosta!

2. LUOVA ILMAISU

Ilmaisua harjoitellaan ilmaisutaidon, kuvataiteen, kirjallisuuden ja musiikin kautta. Harjoitellaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita esimerkiksi näytelmien, improvisaatio-, vuorovaikutus- ja roolileikkien avulla. Tavoitteena on tutustua yhden ilmiön kautta eri taidemuotoihin. Oppilaan itsetunto vahvistuu uusien elämysten kautta.

Valinnaisaineen sisällöt:

1. Ilmaisutaidon harjoituksia monipuolisesti
2. Kuvataide ilmaisukeinona
3. Kirjallisuus ilmaisukeinona
4. Musiikki ilmaisukeinona
5. Eri taidemuotojen yhdistäminen ilmaisussa

3. KUVISMATKALLE

Kuvismatkalla oppilas havainnoi taidetta ja ympäristöä moniaistisesti. Hän saa harjoitusta kuvallisessa tuottamisessa yksin ja ryhmässä. Tunneilla piirretään, maalataan, muovaillaan ja rakennetaan.

Valinnaisaineen sisällöt:

1. Syvennetään kuvataiteen osaamista: piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennetaan.
2. Tutustutaan kuvataiteeseen eri aikakausina.
3. Otetaan huomioon kuvataiteen mahdollisuudet eri vuodenaikoina.
4. Vieraillaan Porin Taidemuseossa.
5. Kootaan portfolio vuoden töistä.

4. ILOA LIIKKEESTÄ

Oppilas tutustuu mahdollisimman moniin eri liikuntamuotoihin ja harrastusmahdollisuuksiin ilman tulostavoitteita. Valinnaisliikunnassa syvennetään muilla liikuntatunneilla opittuja lajitaitoja. Opetuksessa pyritään myös hyödyntämään oppilaiden omaa erityisosaamista. Osa tunneista pyritään järjestämään koulun ulkopuolella tutustuen alueen ja eri suorituspaikkojen erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin.

Valinnaisaineen sisällöt:

1. Hyödynnetään lähiliikunta-alueiden mahdollisuuksia.
2. Tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja seurojen kanssa mm. lajiesittelyiden muodossa.
3. Saadaan kokemuksia ja elämyksiä eri liikuntalajeista.
4. Virkistäydytään liikunnan avulla.
5. Löydetään omia vahvuuksia liikunnan avulla.
6. Opitaan tekemään yhteistyötä niin aikuisten kuin muiden oppilaidenkin kanssa. Kannustetaan muita.

5. LET´S SPEAK ENGLISH

Tällä valinnaiskurssilla keskustellaan, näytellään, haastatellaan, lauletaan, pelataan ja leikitään englannin kielellä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan suullista kielitaitoa.

Valinnaisaineen sisällöt:

1. Harjoitellaan englannin kielen suullista ilmaisua erilaisten oppilaiden jokapäiväiseen elämänpiiriin kuuluvien aiheiden avulla.    
2. Opetellaan kuuntelemista ja puhumista lorujen, laulujen, leikkien, pelien, draaman ja haastattelujen avulla.     
3. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

6. T.R.E – TIETOTEKNIIKKAA, ROBOTIIKKAA JA ELEKTRONIIKKAA

Syvennetään muutamia koulun tietotekniikkaopetussuunnitelman sisältöjä keskittyen Google Suites -työkaluihin (erityisesti Google Slides). Harjoitellaan graafisella liittymällä robottiohjelmointia tutustuen ohjelmoinnin, robotiikan ja automaation maailmaan sekä siirretään ohjelmoidut ohjelmat alkeisrobotteihin ja testataan niiden toimintaa. Rakennetaan alakoulun oppilaille sopiva elektroniikkatyö syventäen aiemmin opittuja elektroniikkarakentelun taitoja.

Valinnaisaineen sisällöt:

1. Kerrataan ja syvennetään koulun tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman sisältöjä.
2. Käytetään Google Suites –työkaluja, erityisesti Google Slidesia.
3. Tehdään robottiohjelmointia.
4. Opitaan alkeisrobottien anturien perustehtävät.
5. Opetellaan elektroniikan peruskomponenttien käyttämistä alakoulun työskentelyssä.
6. Opitaan elektroniikkatyöskentelyn perustyövälineet.
7. Suunnitellaan ja toteutetaan elektroniikkatyön kotelointi.
8. Dokumentoidaan työ (aikataulun salliessa).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä