Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Yleinen tuki

Kun oppilaan oppimisesta tai koulunkäynnistä herää huoli, pohditaan ensin yleisen tuen keinoja. Jokainen oppilas on oikeutettu yleiseen tukeen ja kuka tahansa oppilas voi tarvita yleistä tukea peruskoulunsa aikana. Yleisellä tuella tarkoitetaan mm: lisäaikaa ydintehtävien tekemiseen, oppilaalle sopivaa oppimateriaalia, läksyjen tekemisen tukemista (yhteys kotiin), tukiopetusta, samanaikaisopetusta ja joustavia opetusryhmiä.

Varhaisella puuttumisella pyritään tarjoamaan tukea mahdollisimman nopeasti.

Oppilaiden jatkuvalla havainnoinnilla, arvioinneilla ja testauksilla pyritään tunnistamaan ne oppilaat, jotka tarvitsevat tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään.

Tehostettu tuki

Oppilaalle annettava tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Pielavedellä on käytössä pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman kaavakkeet.


Pielavedellä on mahdollisuus joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Tällöin on mahdollista suorittaa esi- ja alkuopetus joustavasti niin, että tehostettua tukea tarvitseva oppilas voi suorittaa sen tarvittaessa neljässä vuodessa. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää, mutta eriyttämisellä voidaan tukea oppimista.

Erityinen tuki

Jos oppilas ei pysty saavuttamaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteita riittävästi tehostetussa tuessa, hänelle annetaan erityistä tukea. Erityistä tukea voidaan antaa joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Erityinen tuki on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle.


Oppilaasta laaditaan pedagoginen selvitys, jos todetaan, että tehostetun tuen tukitoimet eivät ole riittäviä. Pedagoginen selvitys pitää sisällään:
1. oppilasta opettavien luokanopettajien tai aineenopettajien selvityksen oppimisen etenemisestä ja
2. monialaisen asiantuntijaryhmän selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta sekä oppilaan kokonaistilanteesta.
Tarvittaessa pedagogiseen selvitykseen liitetään muita asiantuntijalausuntoja. Erityisopettaja kokoaa selvityksen ja toimittaa sen erityisen tuen siirron päätöksen tekijälle.

Erityiseen tukeen siirretylle oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Pielavedellä on käytössä pedagogisen selvityksen ja HOJKS:n lomakkeet.

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelman toteutumista ja tukimuotoja arvioidaan ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Oppimissuunnitelma laaditaan lisäksi maahanmuuttajaoppilaille ja oman opinto-ohjelman mukaisesti opiskeleville oppilaille (vuosiluokkiin sitomaton opetus). Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Erityisistä opetusjärjestelyistä tulee tehdä hallintopäätös, minkä jälkeen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.


Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa ja huomioon otetaan myös muiden oppilasta opettavien opettajien sekä opo:n näkemykset. Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.


Tehostetun tuen vaiheessa oppimissuunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman pohjalle.

Yleisen tuen osalta oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja sisältöjä kuin oppimissuunnitelma tehostetun tuen vaiheessa. Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, tulee laatia henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma laaditaan, ellei siihen ole ilmeistä estettä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan kasvatuksen, opettamisen ja oppimisen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät ja luettelo niistä oppiaineista, joissa poiketaan opetussuunnitelmasta, opetuksen keskeiset sisällöt, oppilaan kommunikointitavat sekä oppilaan tarvitsemat erityiset tukipalvelut, kuten tulkitsemis-, avustaja- ja oppilashuoltopalvelut, apuvälineet ja oppimateriaalit.

HOJKS-asiakirjan valmistelussa voivat olla mukana:
• luokanopettaja tai luokanvalvoja
• aineenopettajat
• erityisopettaja
• koulunkäyntiohjaaja
• monialainen asiantuntijaryhmä.

Asiakirjan laadintaan voivat osallistua:
• vanhemmat ja oppilas
• luokanopettaja /-valvoja tai aineenopettajat
• erityisopettaja
• koulunkäyntiohjaaja
• rehtori tai apulaisrehtori
• psykologi
• terveydenhoitaja
• tarvittaessa tutkimus- ja kuntoutustahojen edustaja, sosiaalityöntekijä jne.
• päivähoidon edustaja

Asiakirjan alkuperäinen kappale säilytetään perusopetuksen ajan koulussa ja sen kopio annetaan
• opettajalle
• erityisopettajalle
• huoltajalle


Alkuperäinen kappale siirtyy oppilaan asiakirjojen mukana hänen vaihtaessaan koulua.


Oppilaan edistymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. HOJKS tulee tarkistaa vähintään kerran lukuvuodessa tai tarvittaessa, oppilaan tarpeiden mukaisesti.


Oppilaan arviointi perustuu siihen oppimäärään, joka on määritelty henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Yksilöllisestä oppimäärästä on tehtävä merkintä oppilaan todistukseen.

Jos oppilaalla ei ole enää tarvetta erityiseen tukeen, oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys ja laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen antamiseksi. Erityisen tuen tarpeen arvioivat HOJKS-asiakirjan seurannassa mukana olevat henkilöt yhdessä. Purkamispäätöksen valmistelevat opettaja ja moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Tukiopetus


Tukiopetus on ensimmäinen oppilaan koulunkäyntiä tukeva toimi. Se on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta selviytymän oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti.


Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti luokan-/ aineenopettaja, joka myös tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Tukiopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille annetaan tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Myös huoltajan ja erityisesti oppilaan on oltava aktiivinen, jos koetaan, että oppilaalla on tilapäisiä oppimisvaikeuksia.


Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulko-puolella.


Tehostettuun tukeen siirtyminen edellyttää, että oppilaalle on annettu tukiopetusta riittävän laajasti yleisen tuen piirissä.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeiset tavoitteet ovat tukea oppilaan oppimisedellytyksiä sekä ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua.

Oppilaalle voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta osana yleistä tukea, tehostetun tuen aikana tai erityisen tuen aikana. Tukea annetaan oppilaalle, jolla on erityisiä vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, hahmottamisessa tai oppilaalla on spesifejä tietyn oppiaineen oppimisvaikeuksia (mm. matematiikan ja kielten oppimisvaikeudet) ja/tai sopeutumisvaikeuksia tai joka tarvitsee tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena.


Luokan- / tai aineenopettaja arvioi oppilaan osaamista ja oppimista ja keskustelee sekä huoltajan että erityisopettajan kanssa oppilaan mahdollisesta tarpeesta osallistua osa-aikaiseen erityisopetukseen. Luokanvalvoja /-opettaja ja erityisopettaja ovat tiiviissä yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa.


Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena joko pienryhmässä, yksilöllisesti tai oman ryhmän mukana. Opettaja ja erityisopettaja ovat yhteistyössä ops:n määräämistä asioista. Luokan- / aineenopettaja on vastuussa yleisopetuksen piiriin kuuluvien oppilaiden arvioinnista ja erityisopettaja vastaa erityisen tuen alaisen oppilaan arvioinnista kussakin aineessa erikseen.


Luokanvalvoja /-opettaja, aineenopettaja ja erityisopettaja ovat tiiviisti yhteydessä oppilaan huoltajaan. Alustavat keskustelut voidaan käydä puhelimitse, mutta tarkemmat keskustelut ja suunnitelmat käydään yhteisissä tapaamisissa. Kaikki suunnitelmat ja toimenpiteet laaditaan huoltajan kanssa yhteisymmärryksessä.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

Pedagogista selvitystä laadittaessa arvioidaan ja perustellaan jo valmiiksi, onko oppilaan kohdalla tarpeellista yksilöllistää oppiaineiden oppimääriä. Mikäli edes oppiaineksen ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Huoltajalle ja oppilaalle selvitetään oppiaineen yksilöllistämisen mahdollinen vaikutus jatko-opintoihin. Oppilaan tilanteen muuttuessa yksilöllistettäviä oppiaineita voidaan lisätä tai vähentää. Tällöin tehdään uusi pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös.

Yksilöllistettävät oppiaineet mainitaan erityisen tuen päätöksessä. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS. HOJKS:ssa määritellään yksilöllistettävien oppiaineiden osalta keskeiset sisällöt, tavoitteet, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi.


Ratkaisut toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opiskelusta vapauttamisesta tehdään yksilöllisesti. Samoin päätökset oppiaineiden yhdistämisestä oppiainekokonaisuuksiksi ja osa-alueisiin jakamisesta tehdään yksilöllisesti ja kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Vapauttamisesta tehtävän hallintopäätöksen tekee rehtori.


Yleistavoitteena on se, että oppilaat voisivat saada perusopetuksen oppimäärän mahdollisimman laajasti suoritettua, jotta jatko-opintoihin siirryttäessä oppilas olisi samassa asemassa muiden oppilaiden kanssa.

Pidennetty oppivelvollisuus

Hallintopäätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistystoimen osastopäällikkö. Päätöksen valmistelun kuvaus sisältyy esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Yleistavoitteena on se, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat voisivat saada perusopetuksen oppimäärän mahdollisimman laajasti suoritettua, jotta jatko-opintoihin siirryttäessä oppilas olisi samassa asemassa muiden oppilaiden kanssa.

Toiminta-alueittain opiskelu

Mikäli oppilaan vaikeudet ovat vaikeat ja laaja-alaiset (oppilaan vaikea vammaisuus, kehitysvammaisuus tai vaikea sairaus), opetus järjestetään riittävin tukitoimin yksilöllisesti omassa ryhmässä ja osa-aikaisessa erityisopetuksen ryhmässä. Jos opetusta ei voida järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaan, niin se järjestetään toiminta-alueittain, jotka opetussuunnitelmassa jaetaan osa-alueiksi.

Toiminta-alueet ovat: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäiset toiminnot ja kognitiiviset taidot. Toiminta-alueiden sisällöt kuvataan opetussuunnitelmassa.