Uskonto UE

Uskonnon materiaaleja


Evankelisluterilainen uskonto, vuosiluokat 7-9 - oppisisällöt ja arvostelu. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä (Eettisen ajattelun ja omien näkemysten ilmaisemisen taidot)

Hyvän vihkotyön vaatimukset


7. LUOKKA


Kurssin alkuosa

Tiivistetty 7. luokan uskonnon (UE) kurssi - kurssin alkuosa

7. luokan ensimmäisen kokeen keskeiset asiat, johdanto uskontoon - islam, vihkoasiat

7. lk. kertauskysymyksiä uskonnon kokeeseen - kurssin alkuosa: johdanto uskontoon - islam

Mooses-pdf (piirroskuvat ja teksti)

,

,

Kurssin loppuosa

Tiivistetty 7. luokan uskonnon (UE) kurssi - kurssin loppuosa

7. luokan uskonnon (UE) kurssin loppuosan keskeiset asiat - hindulaisuudesta luonnonuskontoihin, vihkoasiat

7. lk. kertauskysymyksiä uskonnon kokeeseen - kurssin loppuosa: hindulaisuus - luonnonuskonnot


8. LUOKKA

Kurssin alkuosa

8. luokan uskonnon (UE) kurssin alkuosan keskeiset asiat - Jeesus, Paavali ja kristinuskon alkuhistoria kirkkorakennustyyleihin asti, vihkoasiat

Tiivistetty 8. luokan uskonnon (UE) kurssi - kurssin alkuosa eli Jeesus, Paavali ja kristinuskon alkuhistoria
,

,


Kurssin loppuosa

8. luokan uskonnon (UE) kurssin loppuosan keskeiset asiat - kristinuskon historia 1500-luvulta 1800-luvulle sekä kirkkokunnat ja kristinusko eri puolilla maailmaa, vihkoasiat

Tiivistetty 8. luokan uskonnon (UE) kurssi - kurssin loppuosa

Oppikirjan sivujen 110-111 alleviivaukset
Oppikirjan sivun 113 alleviivaukset
Oppikirjan sivun 114 alleviivaukset
Oppikirjan sivun 115 alleviivaukset
Oppikirjan sivun 116 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 118-119 alleviivaukset
Oppikirjan sivun 129 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 150-151 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 152-153 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 154-155 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 156-157 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 158-159 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 160-161 alleviivaukset
Oppikirjan sivujen 162-163 alleviivaukset

,

,

9. LUOKKA

Kurssin alkuosa

Tiivistetty 9. luokan uskonnon (UE) kurssi - suomalaisten muinaisuskosta kristittyjen etiikkaan

Suomalaisten muinaisuskosta kristittyjen etiikkaan -pdf eli vihkoasiat

Venäjäksi Suomalaisten muinaisuskosta kristittyjen etiikkaan -pdf eli vihkoasiat eli От древних верований финнов к этике христиан - pdf, т.е. буклет имеет значение

,,,,


Kurssin loppuosa

Tiivistetty etiikan kurssin loppuosa -pdf

Etiikan kurssin loppuosa -pdf eli vihkoasiat

9. lk. etiikan kokeen ohjeita - kokeessa on ensin käsitteitä ja pikkukysymyksiä, sitten soveltava essee -pdf

Yhdeksännen luokan uskonnon kokeeseen etiikan käsitteitä:
kulttuuri ja missä asioissa kulttuuri näkyy sivu 242
kulttuuri-identiteetti sivu 205
etnisyys sivu 205
monikulttuurisuus sivu 205
etnosentrismi sivu 207
yliyleistäminen eli stereotypia sivu 207
rasismi sivu 207 osa
globalisaatio sivu 208
globaali vastuullisuus sivu 208
globaalit haasteet sivu 208
globaali etiikka ja sen keskeiset periaatteet sivu 209
maailmankansalaisen etiikka sivu 209
kestävä kehitys sivu 211
itsetunto sivu 214
hyvä itsetunto sivu 214
seksuaalinen häirintä sivu 220
#metoo sivu 221
seksuaalinen ahdistelu sivu 221
koeputkihedelmöitys sivu 222
kohdunvuokraus sivu 222
abortti sivu 224
valikoiva abortti sivu 224
eutanasia sivut 226-227
passiivinen eutanasia sivu 227
aktiivinen eutanasia sivu 227
pasifismi sivu 228
sotarikos sivu 230
eläinten oikeudet sivu 232
spesismi sivu 232
luontokeskeinen ajattelutapa sivu 236
eettinen kuluttaminen sivu 238
positiivinen kuluttaminen sivu 238
negatiivinen kuluttaminen sivu 238
medialukutaito sivu 240
journalistin eettiset ohjeet sivu 241
sananvapaus sivu 242
suoramainonta sivu 245
piilomainonta sivu 245
klikkausaktivismi sivu 252
syrjintä sivu 253
syrjäytyminen sivu 253
pakolaisuus sivu 253
vihapuhe sivu 254
utopia (katso vihkoasiat-pdf)
dystopia (katso vihkoasiat-pdf)
arkitieto 256
tieteellinen tieto 256
uskonnollisen kielen luonne 258
tekoäly 258-259


,,,


USKONNON PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTYESSÄ
(Eettisen ajattelun ja omien näkemysten ilmaisemisen taidot)

Arvosana 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Arvosana 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin kysymyksiin.

Arvosana 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Arvosana 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.


Peruskoulun opetussuunnitelma 2014 - evankelisluterilainen uskonto

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi.
Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin.
Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin.
Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma:
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.
Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.

S3 Hyvä elämä:
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen.
Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen.
Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan.
Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Lähde: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2014


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä