4.1 Monipuoliset työtavat

Monipuolisten työtapojen valinta ja käyttö

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa (luku 2.5) kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan.

Oppimisen väline ja kohde

Esiopetuksessa työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde - vähitellen kehittyvä taito, jota lapset tarvitsevat oppimisen polulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, työtapojen valintaan ja tekevät erilaisia työtehtäviä. Tämä on arjen osallisuutta, jonka tavoitteena on tukea lasten aloitteellisuuden kehittymistä ja omaa vastuunottoa. Oppimista edistää se, että lapset ovat mukana miettimässä työskentelyn tavoitteita ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tehtyjen valintojen ja työskentelyn onnistumista arvioidaan yhdessä.

Leikit, pelit ja kokeilut

Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat maailmaa. Tämän vuoksi leikki eri muodoissaan on keskeistä esiopetuksessa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat, kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan sekä nauttivat oivaltamisesta. Oppimisen ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymisen tukemiseksi esiopetuksessa käytetään esimerkiksi erilaisia pelejä. Yhdessä työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan, päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti. Lapsille järjestetään myös mahdollisuuksia kokeilla ja toimia itsenäisesti.

Toimivat oppimisympäristöt

Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä. Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella vahvistuu ja heille syntyy luottamus siihen, että he pystyvät oppimaan uutta.

Työtapojen kehittäminen

Työtapoja kehitetään yhteisesti henkilöstön itsearvioinnin sekä lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella.

Monipuoliset työtavat Äänekosken esiopetuksessa

Lapsen mielenkiinnon kohteet ja yksilölliset kasvun ja oppimisen tarpeet saadaan selville vuorovaikutuksessa lapsen ja huoltajien kanssa. Havainnointia tehdään arjessa säännöllisesti ja sen pohjalta muokataan työtapoja ja oppimisympäristöä.

Monipuolisia lasta osallistavia työtapoja ovat esimerkiksi:

- Leikki
- Luovat työtavat tutkien ja kokeillen
- Toiminnalliset työtavat
- Elämykselliset työtavat
- Yhteistoiminnallinen oppiminen; pienryhmät, parityöskentely sekä itsenäinen työskentely

Lisäksi esiopetuksessa voidaan käyttää mm. seuraavia pienryhmämenetelmiä: vuorovaikutusleikki, KiLi (kieli ja liikunta), Jänistarinat, Nallematikka sekä erilaiset tunnetaitoryhmät.

Esiopetuksen työtapojen arviointiin ja kehittämiseen käytetään suunnitelmaa kasvattajayhteisön toimintatavoista, lapsilta ja huoltajilta saatua palautetta sekä tiimi- ja kehityskeskusteluja. Saatu palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.