1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

Paikallinen opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma

Paikallinen opetussuunnitelma ja sitä tarkentava vuosittainen suunnitelma[1] laaditaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla tässä luvussa kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien päätösten delegoinnista esiopetuksen yksiköille ja antaa siihen liittyvät ohjeet. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään kunkin pääluvun lopussa, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisen luvun osalta päättää ja kuvata.

Paikallista opetussuunnitelmaa valmisteltaessa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa,

  • millä kielillä annettavaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään
  • laaditaanko paikallinen opetussuunnitelma esiopetuksen yksiköiden yhteisenä, kokonaan tai osin yksikkökohtaisena, seudullisena tai käytetäänkö muuta ratkaisua
  • millaista opetussuunnitelman rakennetta, asioiden käsittelyjärjestystä ja julkaisutapaa käytetään
  • miten esiopetuksen henkilöstö, lapset ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen
  • miten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden sekä muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan
  • miten paikalliset erityispiirteet, esiopetuksen erilaiset järjestämisen tavat, kehittämisen tavoitteet sekä lapsia koskevat suunnitelmat otetaan opetussuunnitelmaa valmisteltaessa huomioon
  • miten opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta vuosittaisesta suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille ja sidosryhmille
  • miten opetussuunnitelma laaditaan, miten sen toteutumista arvioidaan ja miten sitä kehitetään.

[1] Perusopetusasetus (852/1998) 9 §

Äänekosken esiopetussuunnitelman laatiminen

Äänekosken esiopetussuunnitelma laaditaan suomenkielisenä ja se ohjaa kaikkia kaupungin esiopetusyksiköitä. Jokaisessa esiopetusyksikössä tehdään vuosisuunnitelma, josta ilmenee yksikön pedagogiset painotukset, ryhmäjärjestelyt, päivittäinen esiopetusaika, joustavat toimintatavat alkuopetuksen kanssa sekä oppilashuoltosuunnitelma. Lasten ja huoltajien osallisuus huomioidaan yksikkökohtaisen suunnitelman laadinnassa. Vuosisuunnitelma tehdään toimintakauden alussa ja se hyväksytään lokakuussa.

Äänekosken esiopetussuunnitelma on kirjoitettu sähköiseen muotoon Peda.net- ympäristöön, koska suunnitelma on päivittyvä ja täydentyvä. Perustekstin jälkeen on kirjattu yhteisesti noudatettavaksi sovitut toimintatavat ja painopisteet sekä käytössä olevaa materiaalia ja hyviä käytäntöjä.

Lasten näkökulmaa on tuotu esiopetussuunnitelmaan lisäämällä lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Äänekosken esiopetussuunnitelman laadintaa ovat ohjanneet seuraavat asiakirjat:

- Äänekosken kaupunkistrategia
- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
- Varhaiskasvatussuunnitelma
- Perusopetuksen opetussuunnitelma
- Sähköinen hyvinvointikertomus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä