Johdanto

Esiopetuksen luonne ja oppimiskokonaisuudet

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä tässä luvussa kuvatut opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet (kuvio 1). Yhteiset tavoitteet perustuvat eri tiedon- ja taidonaloista nouseviin, esiopetuksen kannalta oleellisiin opetuksen tavoitteisiin sekä laaja-alaiselle osaamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhteiset tavoitteet ovat opettajan työtä ohjaavia tavoitteita.

Oppimiskokonaisuuksien tavoite ja toteutus

Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana.

Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten oppimisen etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien tehtävä on tarjota lapsille uusia ja innostavia oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia työskennellä kullekin lapselle sopivia oppimisen haasteita sisältävien tehtävien parissa. Opetuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tuen tarpeet ja annetaan lapsille riittävästi tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Viisi kokonaisuutta

Tässä luvussa kuvatut opetukselle asetetut yhteiset tavoitteet on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi. Kuhunkin kokonaisuuteen on koottu tavoitteita, joilla on toisiinsa liittyviä opetuksellisia ja kasvatuksellisia tehtäviä. Eri kokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdistellään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia muodostettaessa.

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Kasvattaja ottaa huomioon lasten mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Tutkittavia ilmiöitä nostetaan lasten puheista, leikeistä ja toiminnasta. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, jossa kasvattajalla on aktiivinen rooli antaen aikaa, kysyen avoimia kysymyksiä, ihmetellen ja sanoittaen. Kasvattajan ei tarvitse itse tietää kaikkea, vaan hän oppii yhdessä lasten kanssa ilmiöstä. Kasvattajan heittäytyminen lasten toimintaan mukaan on erittäin tärkeää. Kasvattaja on kuitenkin tietoinen omasta roolistaan ja toiminnan tavoitteista. Kasvattaja auttaa lapsia tulemaan tietoisiksi omista oppimisstrategioistaan ja toimintatavoistaan. Tärkeää on myös auttaa lasta löytämään uusia oppimisen tapoja.

Esiopetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamista ja oppimista. Esiopetuksessa harjoitellaan empatiataitoja, itsehillintää ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Sosiaalisia taitoja kehitetään myös vuorovaikutusleikkien avulla. Lasten päivittäistä fyysistä aktiivisuutta lisätään ja istumista vähennetään.

Hyvät tavat ja yhteiset pelisäännöt rakentavat turvallista arkea. Esiopetusryhmän pelisäännöistä keskustellaan ja niistä sovitaan yhdessä lasten kanssa. Sääntöjä on vähän, jotta lapset muistavat ne ja pystyvät noudattamaan niitä. Sääntöjä voidaan lisätä pikkuhiljaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä