Valinnaisia kursseja ensimmäisen vuoden opiskelijalle

Syventävät ja soveltavat kurssit lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille

A1-kieli ENA

ENA sk11 Kertauskurssi

Kurssilla kerrataan englannin kielen perusrakenteita kuten aikamuotoja ja sanajärjestystä. Kurssi suoritetaan ennen ensimmäistä pakollista englannin kurssia.

 

B1-kieli RUB

RUB sk8 Kertauskurssi

Kurssi niveltää peruskoulun ja lukion kielenopetusta. Kurssilla opiskellaan keskeisiä rakenteita ja kerrataan ja kartutetaan keskeistä sanastoa. Harjoitellaan kielenopiskelun tekniikoita. Kurssin tarkoituksena on auttaa ruotsin kielen perustaitonsa heikoksi tuntevat lukio-opiskelun alkuun.

RUB o10 Pohjoismaiset kulttuurit

Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan pohjoismaisiin kulttuureihin ryhmätöiden ja erilaisten projektien myötä. Kurssi suoritetaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kurssiin sisältyy toisen vuoden keväällä tehtävä omakustanteinen opintomatka johonkin pohjoismaahan, ja se edellyttää aktiivista osallistumista varainhankintaan.

 

Vieraat kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja

Ensimmäisen vuoden valittavana on kolme kurssia joko lukiossa alkavaa valinnaista kieltä (B3) tai yläkoulussa jo aloitettua kieltä (B2). Vieraiden kielten eri oppimäärien opetuksen yhteisiä tavoitteita on mm. että opiskelija rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana, vankentaa kohdekielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen.


Matematiikka MAA

MAA sk 15 Matematiikan johdantokurssi

Kurssi sisältää yläkoulun matematiikan kertausta heti lukio-opintojen alussa. Kurssi toimii hyvänä pohjana pitkän matematiikan opinnoille.

 

Fysiikka FY

FY s2 Lämpö

Kurssilla perehdytään siihen, miten lämpöenergia vaikuttaa aineeseen. Opiskelutapa on lähinnä perinteinen, mutta kursseihin sisällytetään demonstraatioita ja resurssien puitteissa laborointeja. Ääriolosuhteita päästään tutkimaan simulaatioiden avulla.

FY s3 Sähkö

Kurssilla opetellaan sähkön lainalaisuuksia mittaamalla sähköisin menetelmin ja laskemalla. Opiskelutapa on lähinnä perinteinen, mutta kursseihin sisällytetään demonstraatioita ja resurssien puitteissa laborointeja. Ääriolosuhteita päästään tutkimaan simulaatioiden avulla.

 

Uskonto UE

UE s3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan maailman uskontoihin sekä luonnonuskontoihin monipuolisin työskentelytavoin. Kurssin aikana pääsee kuvien ja videoiden avulla maailmanmatkalle erityisesti Aasiaan.

 

Psykologia PS

PS s2 Kehittyvä ihminen

Kurssilla tutustutaan ihmisen kehitykseen esim. lapsuuden leikkien ja nuoruudessa tapahtuvan identiteetin kehittymisen avulla.

 

Historia HI

HI s4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään.

 

Musiikki MU

MU s3 Ovet auki musiikille

Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin ja musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU sk5 Esittävä musiikki

Kurssi sisältää 3-4 lukion juhlien musiikkiesitysten harjoitukset ja esitykset

 

Kuvataide

KU s3 Osallisena mediassa

Kurssin tavoitteena on tutkia median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen.

KU sk5 Nykytaiteen työpaja

Kurssin tavoitteena on, tutkia mitä nykytaide on, tutustua nykytaiteeseen kulttuurien vuorovaikutuksessa, tarkastella nykytaiteen trendejä ja tapoja tehdä taidetta sekä pohtia yhteiskunnan ja maailman tapahtumien vaikutusta nykytaiteeseen.


Liikunta

LI s3 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen.

 

Opintojen ohjaus

OP o3 Lukioniksit

Lukioniksit -kurssilla perehdytään lukiossa käytössä oleviin sähköisiin oppimisympäristöihin sekä opinnoissa käytettäviin digisovelluksiin. Kurssiin kuuluu myös ryhmäyttämisleiri.

OP o4 Tutorkurssi

Kurssilla tutoropiskelijat perehdyttävät uusia opiskelijoita lukiotyöskentelyyn ja ohjaavat heitä henkilökohtaisesti kurssivalintojen teossa. Tutorit myös esittelevät lukio-opintoja peruskoululaisille sekä ovat järjestämässä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäyttämisleiriä.

 

Yrittäjyysopinnot

YR o1 24h-leiri

Kurssiin kuuluu osallistuminen vuorokauden kestävälle yrittäjyysleirille, jonka järjestävät 2. vuoden opiskelijat. Leirillä tutustutaan yrittäjyyteen vuosittain vaihtuvin teemoin.