Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppimiskokonaisuus

Lukuvuoden 2023 – 2024 Nakkilan koulujen yhteinen MOK-teema on monilukutaito. Meillä on tämän lisäksi vielä oma MOK-osio, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden innostusta lukemiseen ja kehittää siihen liittyviä taitoja kuten luetun ymmärtämistä sekä lukunopeutta. Koulun omaprojekti kulkee yhteisen MOK-teeman rinnalla koko lukuvuoden ajan. Keskeisenä tässä on LukuTähti -ohjelma. Oppilaat lukevat lukuvuoden aikana erilaisia tekstejä ja vastaavat niitä koskeviin kysymyksiin ohjelman puitteissa. Pidämme yhdessä koko koulun voimin ”kaikki lukee” oppitunteja. Tällöin samaan aikaan kaikki oppilaat lukevat valitsemaansa kirjaa. Näitä tunteja pidetään lukuvuoden aikana 2-4 kertaa.

 • 1-2 luokan monilukutaitoteeman käsittely

Äidinkieli:

Kummioppilaat saduttavat sekä ensimmäisen että toisen luokan oppilaita. Kummien kanssa tehty tarina toimii oppimiskokonaisuuden pohjana. Oppilaat saavat itse suunnitella tarinan ja sen teeman. Tavoitteena on, että tarina olisi oppilasta innostava ja se olisi helppo liittää heidän omaan elämäänsä. Kuvataiteessa tehdään tarinassa esiintyvä hahmo esimerkiksi darwi-massasta. Tämän lisäksi hahmon avulla tehdään kuvataidetunnilla animaatio/elokuva. Musiikin tunnilla animaatioon/elokuvaan tehdään äänimaailma. Lopuksi vertaillaan sekä kirjoitettua tarinaa että animaatiota/elokuvaa. Mitä eroa näissä tuotoksissa on? Ovatko ne molemmat tekstejä, mutta vain eri muodossa? Mitä animaatio/elokuva tuo tekstiin lisää?

Tavoitteet äidinkielessä:

 • T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita
 • T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Kuvataide:

Kuvataiteessa tehdään tarinassa esiintyvä hahmo esimerkiksi darwi-massasta. Tämän lisäksi hahmon avulla tehdään kuvataidetunnilla animaatio/elokuva.

Tavoitteet kuvataiteessa:

 • T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
 • T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

Musiikki:

Musiikin tunnilla animaatioon/elokuvaan tehdään äänimaailma.

Tavoitteet musiikissa:

 • T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön
 • T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä ja musiikkia

 

Arvioitu aikataulu 1–2 luokka:

Tarinan tuottaminen 2 h (äidinkieli)

Hahmojen sekä animaation/elokuvan tekeminen 4–5 h (kuvataide)

Äänimaailman luominen 1 h (musiikki)

Vertailu ja arvioinnit 1 h (äidinkieli)

Lukutähti 10 h (äidinkieli)

 • 3-4 luokan monlilukutaito teeman käsittely

Toteutus lähtee liikkeelle hahmon suunnittelusta. Jokainen oppilas suunnittelee oman hahmon, jonka ympärille kehitellään tarina. Tarina kirjoitetaan chromebookeilla. Hahmo myös toteutetaan kuvataiteessa muovaillen tai piirtäen ja maalaten. Kuvitetaan tarinaa kuvataiteen tunneilla. Lopulliset tuotokset kerätään yksiin kansiin. Voisipa miettiä näyttelyäkin koko koulun aikaansaannoksista keväällä.

Arvioitu aikataulu 3-4 luokka

 • 5-6 luokan monlilukutaito teeman käsittely

Jokainen oppilas kirjoittaa oman tarinan. Yhdessä valitsemme aineista ne, jotka toimvat elokuvan /elokuvien käsikirjoitusten pohjina. Tämän jälkeen muokkaamme vielä yhdessä valittuja tekstejä lopulliseen muotoonsa. Yhdessä mietimme roolit, kuvauspaikat ja muut oheistehtävät elokuvaa varten. Kuvaamme elokuvan ja työstämme sen lopulliseen muotoonsa. Lopuksi vertailemme tekstiä ja elokuvaa ja pohdimme miten ne eroavat toisistaan ja vastaavatko ne yhtään toisiaan.

Kaikki luokat tekevät myös ns. ”loppupalautteen”, jolloin koko projekti käydään läpi. Tällöin -tehdään myös kirjalliset itse- ja vertaisarvioinnit.

 

Arvioitu aikataulu 5-6 luokka

- Tarinan kirjoittaminen ja muokkaaminen 4 h (äidinkieli)

- Äänimaailman luominen 3 h (musiikki + äidinkieli)

- Tarvittavan rekvisiitan suunnittelu ja mahdollinen tuottaminen 3 h (kuvaamataito + käsityö)

- Pienoiselokuvien kuvaaminen (äidinkieli ja kuvaamataito 3 h)

- Vertailu ja arvioinnit 1 h (äidinkieli)

- Lukutähti 15 h (äidinkieli), koulun oma osio

 

Laaja-alaiset tavoitteet kaikilla luokilla:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

1-2lk:

 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa.

3-6lk:

 • Ajattelun taitoja harjoitellaan mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

1-2lk:

 • Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin.

3-6lk:

 • Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta.

Monilukutaito (L4)

1-2lk:

 • Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla.
 • Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Opetuksessa käytetään monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Tuottamisen taitoja kehitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.

3-6lk:

 • Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä
 • Perustaitojen ja -tekniikoiden hallintaa syvennetään.
 • Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon esittämisen tapoja. Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen – niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen (L5)

1-2lk:

 • Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita.

 

3-6lk:

 • Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilaiden osallisuus ja MOK-kokonaisuuden seuranta:

Alustavasta MOK-suunnitelmasta keskustellaan yhdessä ja mietitään, mitä oppilaat haluaisivat esimerkiksi lisätä siihen.

Tavoitteet projektille asetetaan yhdessä. Tavoitteiden asettaminen ja oppilaiden osallistaminen tapahtuu ennen koko projektin alkamista.

Jokaisella MOK-kokonaisuuteen liittyvällä tunnilla on omat pienet tavoitteensa, jotka tehdään oppilaille tiettäväksi. Tuntien lopuksi katsotaan yhdessä, saavutettiinko tavoitteet.

Oppilaat saavat vaikuttaa mm. tarinaan sekä hahmoon, jonka he luovat. He saavat itse suunnitella myös äänimaailman tuotokseensa.

Jokaisella tunnilla opettaja antaa oppilaille suullista palautetta. Myös kirjallisen palautteen antamisesta huolehditaan. Luokat tekevät myös ns. ”loppupalautteen”, jolloin koko projekti käydään läpi. Tällöin tehdään myös kirjalliset itse- ja vertaisarvioinnit. Arviointi perustuu asetettuihin tavoitteisiin ja siihen, miten ne on saavutettu projektin aikana. Itse- ja vertaisarvioinneissa painotetaan aiemmin asetettuja tavoitteita.

Suunnitelma täydentyy ja täsmentyy lukuvuoden aikana.


Suunnitelma täydentyy ja täsmentyy lukuvuoden aikana. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä