Työselostuksen teko-ohje

Työselostuksen teko-ohje

Kansilehti

Työn nimi

Kurssi, johon työselostus kuuluu

Tekijän/tekijöiden nimi/nimet

Päivämäärä

Sisällysluettelo sivunumeroineen

 • muista myös numeroida työselostuksen sivut

 • työn tarkoitus on sivulla nro 1.

Varsinainen työselostus sisältää seuraavat kohdat:

1. Työn tarkoitus

 • lyhyt kuvaus, mihin työssä pyritään

2. Johdanto ja teoria

 • työhön liittyvät teoria- tai taustatiedot, laskukaavat, reaktioyhtälöt, jne.

 • muista lisätä viitteet, mistä tietoa on löydetty

3. Aineet ja välineet

 • luettelo käytetyistä aineista (kaavat, pitoisuudet, olomuodot, varoitusmerkit) ja välineistä

 • välineitä tai laitteistoja voi kuvata myös piirroksin

 • HUOM! Kuvilla tai piirroksilla tulee olla numero ja nimi ja ne laitetaan aina kuvan alle

4. Työn suoritus

 • kirjoitetaan passiivissa, miten työ suoritettiin

 • suoritus kuvataan niin yksityiskohtaisesti, että koe voidaan toistaa

 • ei tarkoita työohjeen suoraa kopiointia

5. Saadut tulokset ja tulosten käsittely

 • havainto- tai mittausarvot mahdollisuuksien mukaan taulukoituna.

 • Huom! Myös taulukoilla tulee olla numero ja nimi. Nämä sijoitetaan taulukon yläpuolelle (Katso ohjeet taulukon laadintaa varten Mooli 1 liitteestä).

 • tekstin yhteydessä olevat kuvat numeroidaan ja nimetään.

 • graafiset esitykset voidaan laittaa työselostuksen liitteeksi tai ne voidaan upottaa tekstin yhteyteen (myös liitteet numeroidaan ja nimetään kuten kuvat) (Katso ohjeet kuvaajan laadintaan Mooli 1:n liitteistä).

 • käytetyt suureyhtälöt ja niistä ratkaistut suuret näkyviin

 • laskutoimituksissa tulee näkyä miten lopputulokseen on päästy (riittävästi välivaiheita) - siis pelkkä laskimesta otettua lukuarvo ei riitä

 • lopputulos ilmoitetaan selvästi kysytyssä yksikössä ja oikealla tarkkuudella

6. Tulosten arviointi ja pohdinta

 • verrataan saatua tulosta mahdolliseen taulukko- tai kirjallisuusarvoon ja pohditaan onko tulos järkevä

 • pohditaan mahdollisia virhelähteitä ja niiden vaikutusta lopputulokseen

 • ehdotetaan menetelmään parannuksia, joilla edellä mainitut virhelähteet voidaan välttää

7. Lähdeluettelo

 • lähteet, joita on tutkittu työselostusta laadittaessa (tekijät, kirjat, painovuosi, sivut, internetin www-osoitteet sekä päivämäärä, jolloin sivulla on vierailtu)

8. Mahdolliset liitteet