Sivuston tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Mäntyharjun kunnan/ kansalaisopiston Internet-sivuston (opisto.mantyharju.fi/ peda.net--> Mäntyharjun kansalaisopisto) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 10.8.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Mäntyharjun kunta, Sivistyslautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju
Mäntyharjun kansalaisopiston (Mäntyharjun kunta), Y-tunnus 0165761-0 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö Mäntyharjun kansalaisopiston sivusto-osuuden sisällöissä: Mäntyharjun kansalaisopiston koulusihteeri 0440 163 653, opisto@mantyharju.fi.

Yhteyshenkilö Mäntyharjun kansalaisopiston sivusto-osuuden tietosuoja-asioissa Mäntyharjun kunnan tietosuojavastaava, tietosuojavastaava@mantyharju.fi.

HUOM! Oma-tilan tietosuoja-asiat: ks. kohta 5.

3. Rekisterin nimi

Mäntyharjun kansalaisopiston Peda.net, sähköinen työskentely-ympäristö (Peda.net)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peda.net on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään seuraavien lakien mukaisen opetuksen järjestämiseen:
laki vapaasta sivistystyöstä ja laki taiteen perusopetuksesta. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan.

Henkilötietoja käytetään:

  1. Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa
  2. Käyttöoikeuksien hallintaan
  3. Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen
  4. Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö

  1. Käyttäjän nimi (oppilas, opiskelija, opettaja, muu henkilökunta, huoltaja)
  2. Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot
Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan organisaation Peda.net sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. 

Mahdollisia oppilaiden oppimistehtäviä voidaan säilyttää kurssisivuilla viisi vuotta kurssin päättymisen jälkeen.

Opettajan tekemiä kurssimateriaaleja voidaan säilyttää sivuilla 10 vuotta, mikäli opistolla ei ole niihin rinnakkaisia tekijänoikeuksia. Kuitenkin opettaja voi ne halutessaan poistaa itse. Opettaja saa määritellä materiaaliinsa haluamansa tekijänoikeustekstin, mikäli oikeudet ovat vain hänellä itsellään. Mikäli opistolla on rinnakkaiset tekijänoikeudet materiaaliin, opisto ei rajaa materiaalin käyttöoikeuksia ajallisesti.

Sivustolla julkaistuihin opiskelija- ja työkuviin sekä kokemuksiin on kysytty luvat nettisivuilla julkaisuun ja niitä voidaan pitää sivuilla myös historiamateriaalina.

Huomaa, tämä ei koske käyttäjien omiin profiileihinsa eli OmaTilaan tekemiä sisältöjä. Niiden tietoturvasta lue tarkemmin Peda.net-sivuston yleisestä tietoturvaselosteesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä. Kuvia ja kokemuksia tallentavaa luvan saatuaan opiston henkilökunta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Poikkeuksena on erikseen sovitut oppimateriaalit tms., joihin esim. avustuksen myöntäjä on vaatinut rahoituksen saamiseksi rinnakkaiset käyttöoikeudet. Näistä tilanteista on kuitenkin tehty erilliset sopimukset.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).