Lomat ja loma-anomus

LOMAT JA POISSAOLOT

LOMAT

Luokanopettaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon.
Rehtori myöntää loman 3 päivää pidemmäksi ajaksi, enintään 3 kuukaudeksi.

Huoltajan tulee anoa kirjallisesti vapautusta koulutyöstä etukäteen.

Yleisperiaate on, että kodit huomioivat lomia suunnitellessaan koulujen työ- ja loma-ajat. Ensimmäisen vuosiluokan aikana ei suositella lomapoissaoloja koulun loma-aikojen ulkopuolella. Huoltaja sopii ennen loman alkua luokanopettajan kanssa, miten oppilas hoitaa jälkikäteen rästitehtävät.

HUOM! Opettajalla ei ole velvollisuuutta tehdä "läksylistoja" oppilaalle ennen lomaa.


Koulun turvallisuus- ja toimintakansio

7.3.7. Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Perusopetuslaki § 35)

Jos oppilas saapumatta kouluun, on huoltaja velvollinen ilmoittamaan saman päivän aikana poissaolon syyn opettajalle. Jos huoltaja ei ilmoita syytä oppilaan poissaololle voi opettaja tiedustella asiaa puhelimitse tai jälkikäteen reissuvihossa. Poissaolot ja poissaolon syy (sairaus, luvalla, luvaton) kirjataan Wilmaan. Luvattomiin ja huolta herättäviin poissaoloihin puututaan heti ja ryhdytään tehokkaisiiin toimenpiteisiin. (Startti / OHR).

Loma-anomus löytyy koulun www-sivulta.