Järjestyssäännöt

Ohkolan koulun järjestyssäännöt

Ohkolan koulun järjestyssäännöt

Voimassa 1.8.2016 alkaen

1.Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata oppilaille sekä kaikille koulussa työskenteleville turvallinen koulupäivä.

Järjestyssäännöt koskevat jokaista Ohkolan koulun aikuista ja lasta.

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, koulun piha-alueella sekä kaikissa koulun järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, yökoulu, vierailut, urheilukilpailut yms.).

2.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan.

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Suomen perustuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja tämän periaatteen mukaan on toimittava ja käyttäydyttävä kaikissa tilanteissa koulupäivän aikana.

(Suomen perustuslaki 731/1999, 16§, 6§,7§, 10§. Lisäksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla, Suomen perustuslaki 6§)

Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29 §). Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on Ohkolan koulussa kiellettyä.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Koulusta poissaoloon tulee pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. (Perusopetuslaki 7.luku 25§ ja 26§)

Sairaus- tai muissa erityistapauksissa huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle mahdollisimman pian koulun ohjeistamalla tavalla. Huoltajan tulee ilmoittaa luokanopettajalle syy oppilaan poissaoloon viimeistään silloin kun oppilas palaa kouluun. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, otetaan koulusta yhteyttä huoltajaan.

Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa ja noudattaa annettuja aikatauluja.

Oppilaan on suoritettava koulutehtävänsä tunnollisesti koulussa sekä kotona ja käyttäydyttävä asiallisesti koulupäivän ajan.

Jokaisella oppilaalla tulee olla tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan oppitunneilla.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Toimenpiteestä on ilmoitettava huoltajalle. (Perusopetuslaki 36§)

Oppilas on velvollinen korvaamaan kouluympäristölle tai tavaroille aiheuttamansa tahattoman tai tahallisen vahingon. (Vahingonkorvauslaki 412/1974, luku 2, 2§)

Koulu ei korvaa koulupäivän aikana rikkoutunutta tai kadonnutta oppilaan omaisuutta.

3.Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.

Olen rehellinen.

Annan työrauhan itselleni ja muille.

Puhun ystävällisesti muille ja tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa.

Noudatan hyviä ruokailutapoja ja syön monipuolisesti ottamani kouluruoan.

Noudatan tietotekniikan ja internetin käyttöön annettua ohjeistusta ja sääntöjä.

Oleskelu ja liikkuminen

Laitan ulkovaatteeni ja kenkäni siististi niille varatulle paikalle.

Käyttäydyn niin, ettei itselleni eikä muille aiheudu vaaraa eikä vahinkoa.

Liikun kävellen sisätiloissa.

Noudatan välituntiohjeita.

Noudatan turvallisia liikennesääntöjä koulumatkalla ja koulukuljetuksessa.

Koulumatkoilla käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja pimeällä heijastinta.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pidän hyvää huolta kaikista yhteisistä ja käyttööni annetuista koulutarvikkeista.

Huolehdin oppimisympäristöstäni ja siivoan jälkeni.

En koske toisten tavaroihin ilman lupaa.

Turvallisuus

Noudatan kaikessa koulun toiminnassa annettuja ohjeita. Välituntisin olen välituntialueella ja muulloin erikseen sovitulla alueella. Koulun alueelta poistumiseen tarvitsen opettajan luvan.

Säilytän kulkuneuvoani niille varatulla paikoilla lukittuina. Koulun piha-alueella ei saa liikkua polkupyörillä tai muilla kulkuvälineillä.

En heitä lumipalloja, kiviä tms.

En koske koulun alueelta löytämiini vieraisiin esineisiin ja kerron havainnoistani aikuiselle.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän tietokonetta ja mobiililaitteita tunneilla oppimisen tukena tarkasti opettajan antamia ohjeita noudattaen.

Koulupäivän aikana säilytän matkapuhelintani repussa äänettömänä. Pyydän opettajalta luvan soittamiseen, mikäli siihen tulee äkillinen tarve.

Kunnioitan jokaisen kouluyhteisön jäsenen yksityisyyden suojaa, joten en kuvaa, äänitä tai julkaise mitään ilman lupaa. (Henkilötietolaki 523/1999)

Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokonetta tai mobiililaitetta koulussa.

Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

Päihteet ja vaaralliset aiheet

Kouluun en saa tuoda enkä koulupäivän aikana saa pitää hallussani sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla häiritsen opetusta tai oppimista.(mm. teräaseet, tulentekovälineet ja muut vaaralliset esineet sekä aineet). Koulualueella ja kouluaikana en myöskään saa käyttää tai pitää hallussani päihdyttäviä aineita tai tupakoida.

( Perusopetuslaki 29§. Tupakkalaki 2§. Huumausainelaki 3§. Opetushallituksen ja säteilyturvakeskuksen tiedote laserosoittimien vaaroista 14.12.2012.)

Kurinpito

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki Ohkolan koulussa työskentelevät aikuiset.

Kun kerron koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä tai kiusaamisesta, opettaja tai rehtori ilmoittaa asiasta siihen syyllistyneen ja sen kohteena olevan oppilaan huoltajille.

(Perusopetuslaki 36 d§, 36f§, 36g§)

Mikäli en itse noudata järjestyssääntöjä tai toimin vilpillisesti, siitä voi seurata minulle perusopetuslaissa mainittuja ojentamistoimenpiteitä, kurinpidollisia rangaistuksia tai muita seuraamuksia, kuten poistaminen luokasta, siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto jne.

(Perusopetuslaki 35§, 3mom., 35a§, 36§, 1.mom., 2.mom., 3. mom., 4. mom., 36e§, 36b§ 2.mom., 36d§ 2.mom.36f§, 36g§)

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Ohkolan koulun järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa ja niiden päivitystarve arvioidaan aina lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa ja ne ovat nähtävissä koulun verkkosivuilla.

Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuosittain oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Järjestyssääntöjen sisältö käsitellään oppilaiden kanssa ikätason mukaisesti.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / Oppilaan kappale

Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata minulle ja muille oppilaille sekä kaikille koulussa työskenteleville turvallinen koulupäivä.

Huolehdin omalta osaltani, että koulussa säilyy myönteinen ilmapiiri, hyvä työrauha ja kaikilla on mahdollisuus esteettömään opiskeluun. Tämä edesauttaa koko kouluyhteisön viihtyvyyttä.

Noudatan koulun järjestyssääntöjä koulussa, koulun piha-alueella kouluaikana sekä kaikissa koulun järjestämissä tapahtumissa myös koulun ulkopuolella. (retket, leirikoulut, yökoulu, vierailut, urheilukilpailut yms.).

Koulussa toimiessani otan huomioon sen, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja käyttäydyn tämän periaatteen mukaan jokaisessa tilanteessa.

Koulussamme ei saa kiusata ketään. Jos havaitsen kiusaamista kerron siitä aikuiselle.

Koulupäivän aikana

Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.

Olen rehellinen.

En tuo kouluun teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä tai aineita.

Välituntisin olen välituntialueella ja muulloin erikseen sovitulla alueella. Koulun alueelta poistumiseen tarvitsen opettajan luvan.

Säilytän kulkuneuvoani sille varatulla paikalla lukittuna. Koulun piha-alueella ei saa liikkua polkupyörillä tai muilla kulkuvälineillä.

Laitan ulkovaatteeni ja kenkäni siististi niille varatulle paikalle.

Puhun ystävällisesti muille ja tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa.

Käyttäydyn niin, ettei itselleni eikä muille aiheudu vaaraa eikä vahinkoa.

Liikun kävellen sisätiloissa.

Koulupäivän aikana säilytän matkapuhelintani repussa äänettömänä.

Pidän hyvää huolta kaikista yhteisistä ja käyttööni annetuista koulutarvikkeista.

Huolehdin oppimisympäristöstäni ja siivoan jälkeni.

Olen velvollinen korvaamaan kouluympäristölle tai tavaroille aiheuttamani tahattoman tai tahallisen vahingon.

En koske toisten tavaroihin ilman lupaa.

Oppitunneilla

Saavun oppitunneille ajoissa ja noudatan annettuja aikatauluja.

Tehtävänäni on kuunnella ohjeet, osallistua opetukseen ja tehdä parhaani.

Teen koulutehtäväni tunnollisesti koulussa sekä kotona ja käyttäydyn asiallisesti.

Annan työrauhan itselleni ja muille.

Käytän tietokonetta ja mobiililaitteita tunneilla oppimisen tukena tarkasti opettajan antamia ohjeita noudattaen.

Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokonetta tai mobiililaitetta koulussa.

Kunnioitan jokaisen kouluyhteisön jäsenen yksityisyyden suojaa, joten en kuvaa, äänitä tai julkaise mitään ilman lupaa.

Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

Ruokailussa

Noudatan ruokailussa annettuja ohjeita sekä hyviä ruokailutapoja.

Valitsen lautaselleni monipuolisesti kouluruokaa, maistan kaikkea ja otan sen verran kuin syön.

Välitunneilla

Noudatan välituntiohjeita ja pysyn koulun piha-alueella.

Huolehdin käyttämäni välineet takaisin paikoilleen.

En heitä lumipalloja, kiviä tms.

En koske koulun alueelta löytämiini vieraisiin esineisiin ja kerron havainnoistani aikuiselle.

Koulumatkoilla ja koulukuljetuksessa

Noudatan turvallisia liikennesääntöjä koulumatkalla ja koulukuljetuksessa.

Koulumatkoilla käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja pimeällä heijastinta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä