Oppilashuoltoryhmän toiminta

Oppilas- ja opiskeluhuolto sekä oppilashuoltoryhmän jäsenten toiminta

Oppilas- ja opiskeluhuolto

Oppilashuoltohuoltoryhmän kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa kouluaikana. Kokoukset ovat Nummisten koulun neuvotteluhuoneessa. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat pääsääntöisesti koulun rehtori, oppilaan opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös muita jäseniä.

Oppilashuolto jakaantuu yhteisölliseen sekä yksilölliseen oppilashuoltoon. Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan koko koulun viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja koulurauhaan liittyviä asioita, joita oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja organisoi. Oppilashuoltoryhmä kartoittaa syksyllä jokaisen luokan ilmapiiriin liittyviä asioita. Mikäli luokan työrauhassa tai ilmapiirissa nousee esille jotakin huolta, oppilashuoltoryhmä suunnittelee tarvittavia tukitoimia asiaan liittyen.

Yksilöllinen oppilashuolto tarkoittaa oppilaan ympärille koottavaa asiantuntijaryhmää, johon oppilas huoltajineen päättää ketä asian käsittelyyn osallistuu.

KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhoitaja Hanna Eskola on Nummisten koululla tiistaisin ja kuun kaksi ensimmäistä perjantaita. K

Terveydenhoitajan tarkastukset ovat joka vuosi kaikilla oppilailla ja lääkärin tarkastukset 1. ja 5. luokkien oppilailla. Terveystarkastusten alkamisesta/ toteuttamisesta tiedotan wilman välityksellä. Lääkärin tarkastuksessa huoltajan/huoltajien läsnäolo on erityisen tärkeää, mutta myös terveydenhoitajan tarkastukseen huoltajat voivat halutessaan tulla mukaan.

Jos lapsellanne on jokin sairaus, mihin tarvitaan koulupäivän aikana lääkitystä (säännöllistä tai tarvittaessa ensiapuun), huoltajan vastuulla on tiedottaa terveydenhoitajaa, luokan opettajaa ja rehtoria.

Uudet ja muuttuneet erityisruokavaliot selvitetään aina kouluterveydenhoitajan kautta.

KOULUKURAATTORI
Koulukuraattorina toimii Anja Mäenrinta.

Koulukuraattori tukee työnsä kautta sosiaalityön keinoin oppilaan hyvinvointia ja arjen sujumista, myönteistä kokonaiskehitystä sekä koulunkäynnistä selviytymistä.

Koulukuraattori käy ohjaus- ja tukikeskusteluja oppilaan ja vanhempien kanssa ja on mukana oppilaan koulunkäyntijärjestelyjen suunnittelussa. Koulukuraattorin kautta on mahdollista ohjautua koulun ulkopuolisten tukipalveluiden piiriin, sillä koulunkäyntivaikeudet saattavat olla oire muista, koulun ulkopuolella olevista, ongelmista.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä oppilaan koulunkäyntijärjestelyihin ja oppimiseen liittyvissä haasteissa sekä käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään ja perheeseen liittyvissä asioissa. Oppilaat tulevat koulukuraattorin asiakkaiksi omasta aloitteestaan, vanhempien, opettajan tai oppilashuoltoryhmän kautta. Aloite voi tulla myös koulun ulkopuoliselta yhteistyötaholta.

Koulukuraattorityöhön kuuluu yhteistyö koulun opetushenkilöstön kanssa. Koulukuraattori suunnittelee ja kehittää yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa koulun toimintaa oppimis- ja kasvatusympäristönä sekä oppilashuoltotyötä. Koulukuraattori toimii myös koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä.


KOULUPSYKOLOGI KOULULLA
Psykologina toimii Veera Mäkelä.

Opiskeluhuollon psykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Työtehtävät jakautuvat yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön, yksilölliseen asiakastyöhön, konsultaatiotyöhön sekä verkostoyhteistyöhön. Toiminta on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa, painottuen ennaltaehkäisevään työhön. Työn tavoitteena on edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Psykologi vastaa koulussa psykologisesta ohjaus- ja arviointityöstä, tutkimuksista ja jatkotutkimuksiin sekä -hoitoon ohjaamisesta, kun on kyse oppilaan oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaan, oppilaan vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Psykologin työtä ohjaavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa ja potilaiden oikeuksia koskeva lainsäädäntö.

Asiakkaaksi tullaan joko koulun ohjaamana tai vanhemmat tai lapsi voivat itse ottaa yhteyttä. Parhaiten yhteyden saa Wilman kautta tai puhelimitse, p. 040 807 4165.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä