TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus Loimaan työväenopistossa

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jonka järjestämistä valvoo Opetushallitus. https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taiteen_perusopetus

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostusten kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään oppilaan taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen koulutukseen.

Loimaan työväenopisto järjestää lapsille ja nuorille kuva- ja teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan, joka tarkoittaa 500 tunnin opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuden voi suorittaa noin kuudessa lukuvuodessa ja opinnot voi aloittaa 6-7-vuotiaana eli peruskoulun aloittaessa.

Taiteen perusopetus perustuu Opetushallituksen ohjeistamaan opetussuunnitelmaan, jonka pohjalta opetuksen järjestäjä laatii paikallisen opsin opetuksen toteuttamiseksi. Syksyllä 2018 Loimaalla alkaneet uudet kuvataideryhmät noudattavat Loimaan sivistysvaliokunnan hyväksymää uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin (2017). Taiteen perusopetuksen uusi paikallinen opetussuunnitelma määrittelee tarkemmin opetettavien taiteenalojen sisällöt ja tavoitteet. Loimaan työväenopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma alla.

 Loimaan työväenopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 2018.pdf


Taiteen perusopetuksen suunnittelusta vastaa

Loimaan työväenopiston suunnittelijaopettaja Marja Junnikkala, puh. 050 311 4520 tai marja.junnikkala@loimaa.fi

Teatteritaiteen perusopetuksesta vastaa
Sari Äikää-Torkkeli Loimaan teatterilta puh. 0500 726 573 tai info@loimaanteatteri.fi

TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS

Loimaan työväenopiston teatteritaiteen perusopetus tapahtuu Loimaan Teatterilla. Uudet ryhmät alkavat joka toinen lukuvuosi. Teatteritaiteen perusopetus (yhteensä 500 h, vuosittain noin 60–80 h) antaa mm. valmiuksia ymmärtää erilaisia elämän rooleja, opitaan kommunikoimaan vastavuoroisesti sekä olemaan rohkeasti oma itsensä.
Mahdollisia opiskelijapaikkoja jo meneillään olevista ryhmistä voi tiedustella opetuksesta vastaavalta Sari Äikäältä puh. 0500 726 573 tai info@loimaanteatteri.fi
KUVATAITEEN PERUSOPETUS

Kuvataiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla monipuolisesti tutustuen erilasiin kuvallisiin menetelmin ja materiaalein. Perusopinnoissa 1-4-lukuvuosi keskitytään kuvataiteen menetelmien ja visuaalisen ajattelun kehittämiseen. Työpajaopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja yhdellä tai usealla taiteen osa-alueella.


Oppilaaksi ottaminen

Loimaan työväenopisto päättää vuosittain uusien opintoryhmien alkamisesta ja oppilaiden ottamisesta. Uusien ryhmien alkamisesta tiedotetaan elokuussa kotitalouksiin jaetavassa työväenopiston opinto-ohjelmassa, työväenopiston verkkosivuilla ja esim. alakouluissa luokissa vieraillen ja opetuksesta kertoen. Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 7-8-vuotaana.

Jo alkaneisiin ryhmiin otetaan uusia oppilaita, jos paikkoja on vapaana. Opettaja päättää osaltaan opetusryhmiensä täydentämisestä uusilla oppilailla.

Taiteen perusopetuksen uusiin, alkaviin ryhmiin sekä jatkavien ryhmien vapaisiin oppilaspaikkoihin ilmoittaudutaan to 18.8.2021, klo 18-20 alkaen:
Loimaan työväenopiston toimistoon puh.050 311 4691
Ilmoittautuminen verkossa

Opintojen rakenne

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat taiteenalan yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän taidekasvatuksesta. Opetushallituksen valtakunnallinen opetussuunnitelma määrittää annettavan opetuksen rakenteen ja laajuuden.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 oppituntia, josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Varhaisiän opinnot eivät sisälly taiteen perusopetuksen tuntimäärään.

Yleiset opinnot kestävät noin 4-6 lukuvuota ja etenevät vuosittain suunniteltujen opintokokonaisuuksien mukaisesti. Yleiset opinnot ovat tarkoitettu ensisijassa 7-12-vuotaille. Teemaopinnot pyritään suorittamaan kahden lukuvuoden aikana ja ne ovat tarkoitettu 12-vuotaasta eteenpäin. Teemaopintojen opintokokonaisuudet vaihtelevat vuosittain.

Opetuksen rakenne suunnitellaan niin, että opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttamisen. Yleisen oppimäärän taiteen perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Opetus voi sisältää myös intensiivijaksoja, etäopiskelua ja tehtävien tekemistä itsenäisesti. Taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaati aikaa. Opetuskertojen tulee olla riittävän pitkiä yhteisten opintojen aikana. Teemaopinnoissa opetuskerrat voivat olla tavanomaista pidempiä. Opetuksen järjestäjä sitoutuu turvaamaan opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa koko oppimäärä oman opistonsa alueella.

Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana viikoittain kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintoihin kuuluvat myös opintoretket ja näyttelyvierailut. Koulujen loma-aikoina ja viikonloppuina voidaan järjestää tarvittaessa täydentävää ja syventävää opetusta erilaisissa oppimisympäristöissä. Osa taiteen perusopetuksen opetuksesta voidaan toteuttaa myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä ja verkkotehtävien kautta.

Kuvataiteen ja teatteritaiteen yleisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt sekä tarkempi rakenteellinen erittely kerrotaan kuvataiteen ja teatteritaiteen opetussuunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä