IP-toiminta/Eftis-verksamheten

Tietoa IP-toiminnasta/Info om eftis-verksamheten

Sivistystoimi pyrkii järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa jokaisen alakoulun yhteyteen. Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan on 1.-14.4.2019. Sivistyslautakunta päättää toimintapaikoista hakuajan päätyttyä. Päätös riippuu siitä, kuinka monta lasta on ilmoitettu toimintaan.

Ensisijaisesti paikan saavat

  1. ensimmäisen luokan oppilaat
  2. pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyt oppilaat
  3. erityisen tuen piiriin siirretyt 3.–6. luokan oppilaat
ja toissijaisesti paikan saavat
4. toisen luokan oppilaat.

Toimintaperiaatteita

Loviisan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelman sekä päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteista. Toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö. Koordinaattori on vastuussa käytännön järjestelyistä ja koulujen johtajat tai rehtorit toimivat henkilökunnan lähiesimiehinä.

Toiminta on maksullista ja sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja vakuutuksen. Kerhoissa järjestetään toimintaa kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja: Päivi Hämäläinen (koordinaattori), puh. 0440 555 483 tai sähköposti paivi.hamalainen@loviisa.fi

 

Tietoa toiminnasta perittävistä maksuista ja irtisanomisesta (2).pdf


Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.pdf

Yhteystiedot:
Forsby skola 0440 555 958
Generalshagens skola 0440 555 900
Harjurinteen koulu 0440 555 897
TOI-opetus 0440 555 945
VOM-opetus 0440 555 880
Isnäsin koulu / Isnäs skola 0440 555 359
Koskenkylän koulu 0440 555 351
Sävträsk skola 0440 555 817
Tesjoen koulu / Tessjö skola 040 3528 638
Valkon koulu 0400 268 677*******************************************************************************************************************

Bildningsväsendet försöker ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i anslutning till varje lågstadieskola. Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamhet är 1-14.4.2019. Bildningsnämnden beslutar om verksamhetsställena efter att ansökningstiden gått ut. Beslutet beror på antalet barn som anmälts till verksamheten.

I första hand får följande plats

  1. eleverna i årskurs ett
  2. eleverna som omfattas av förlängd läroplikt
  3. eleverna i årskurs 3–6 som omfattas av särskilt stöd

och i andra hand får följande plats
4.eleverna i årskurs två.

Verksamhetsprinciper

Enligt Lovisa stads förvaltningsstadga godkänner bildningsnämnden årsplanen för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och beslutar om val- och avgiftskriterierna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet. Utbildningschefen ansvarar för verksamheten. Koordinatorn är ansvarig för de praktiska arrangemangen och skolföreståndarna och rektorerna är närchefer för personalen.

Verksamheten är avgiftsbelagd och den inkluderar styrd verksamhet, mellanmål och försäkring. Verksamheten i klubbarna ordnas i enlighet med stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Ytterligare information: Päivi Hämäläinen (koordinator), tfn 0440 555 483 eller e-post paivi.hamalainen@loviisa.fi

Information om verksamhetens avgifter.pdf

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten.pdf