Some-ohjeet opettajille

Opettajien some-ohjeet kokonaisuudessaan

Opettajana sosiaalisessa mediassa


Opettajan tulisi tuntea perusasiat sosiaalisesta mediasta, koska se on kiinteä osa nykypäivän työskentelykulttuuria. Suuri osa nuorista viettää paljon aikaansa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on muutakin kuin ajanvietettä. Se on monipuolinen oppimisresurssien aarreaitta ja tarjoaa hyviä työvälineitä opiskeluun.

Opettaja käyttää sosiaalista mediaa työaikana silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Sosiaalisen median palvelut ovat opettajan työvälineitä kuten muutkin tieto- ja viestintätekniikan välineet. Se tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua oman alan asiantuntijoiden, oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Some-palveluiden valinnassa tulee huomioida erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Koulumaailmaan sopiva palvelukokonaisuus mahdollistaa oppilaille yhdessä työskentelyn ja keskustelun. Sen avulla voidaan tuottaa, jakaa ja käsitellä sekä tekstiä, kuvaa että liikkuvaa kuvaa. Kun koululla mietitään hyviä toimintamalleja somepalveluiden käyttöön, yhteistyö vanhempien, oppilaiden ja opettajien kesken on välttämätöntä. Näin puolin ja toisin ollaan tietoisia somepalveluiden oppimiskäytöstä, niiden tavoitteista ja sisällöistä.

Toimintaroolit sosiaalisessa mediassa


Sosiaalisessa mediassa yksilö toimii useissa eri rooleissa. Työ- ja yksityisroolit sekoittuvat, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista erottaa. Tämä johtuu mm. siitä, että joissakin somen palveluissa ei ole luvallista perustaa erillisiä käyttäjätunnuksia työ- ja vapaa-ajan käyttöä varten. Kuitenkin Suomen lait sekä työtehtäviin liittyvät vastuut ja velvollisuudet ovat voimassa myös sosiaalisessa mediassa, siis myös koulutyössä.


Opettaja toimii sosiaalisessa mediassa
 • organisaationsa edustajana, esimerkiksi koulun blogin tai Facebook-profiilin ylläpitäjänä, noudattaen Laukaan kunnan sosiaalisen median ohjeita (linkki) kaikissa toimissaan
 • "Hybridinä" eli toimii omana itsenään tuoden julki työroolinsa, esim. työhön tai työpaikkaan liittyvässä keskustelussa tai julkaisussa. Sääntönä voidaan pitää, että silloin kun sosiaalisessa mediassa toimitaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen kautta, kyse ei ole ensisijaisesti työnantajan edustamisesta. Opettaja voi osallistua verkkokeskusteluihin työroolissaan ja yksityishenkilönä. Opettajan kannattaa tarvittaessa selventää omaa rooliaan muille keskustelijoille epäselvyyksien välttämiseksi.
 • Yksityisenä henkilönä, jolloin opettaja toimii omana itsenään, kuten yksityiselämässäänkin.

Koska sosiaalista mediaa leimaa avoimuus ja tiedonkulun nopeus, se tekee siitä tehokkaan viestintä- ja yhteistyökanavan. On kuitenkin muistettava, että harkitsematon viestintä somessa voi aiheuttaa sekä työntekijälle itselleen että työnantajalle arvaamatonta vahinkoa.

Opettajaa koskee sosiaalisessa mediassa normaalit työhön liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Tärkeää on, että julkisissa ympäristöissä ei kerrota tai käsitellä luottamuksellisia asioita. Opettajan salassapitovelvollisuus on pidettävä kirkkaana mielessä!

Sosiaalista mediaa olisi hyvä hyödyntää myös työpaikan sisäisessä viestinnässä. Näin se voisi myös edistää sosiaalisen median käyttöön liittyvää toimintakulttuurin muutosta.


Sosiaalinen media ja oppiminen


Sosiaalisen median oppimistilanteissa opettajan tehtävänä on tukea oppilaiden itseilmaisua ja luovuutta. Kannustaessaan oppilaita tiedon ja osaamisen jakamiseen, opettaja myös harjoittaa oppilaitaan vastuullisuuteen ja aktiivisuuteen verkkopalveluiden käytössä. Koska tiedon määrä ja saavutettavuus on digitalisoitumisen myötä räjähdysmäisesti kasvanut, opettajalla on tärkeä rooli auttaa oppilaitaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon arvioimisessa.

Jotta oppilaiden mediataidot karttuisivat monipuolisesti, heille tulisi tarjota tilaisuuksia käyttää erilaisia somepalveluita ja -sovelluksia osana oppimistaan.


Sosiaalisen median avulla
 • luodaan eri oppiaineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida omaa työskentelyään ja oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan
 • tehdään yhteistyötä, kehitetään vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja ja verkostoidutaan
 • hankitaan tietoa, dokumentoidaan ja kerätään aineistoa, luodaan esityksiä ja muita tuotoksia
 • analysoidaan ja reflektoidaan, annetaan vertaispalautetta ja tehdään itsearviointia
 • kannustetaan oppilaita yhteisöllisiin toimintatapoihin ja otetaan heidät mukaan päätöksentekoon
 • kasvatetaan itsetuntemusta sekä opitaan työelämä ja -kansalaistaitoja

Opettajan on otettava huomioon, että alle 15 -vuotias oppilas ei voi ilman vanhempien suostumusta rekisteröityä somepalveluihin. Oppilas ei kuitenkaan voi kieltäytyä sellaisen sosiaalisen median käyttämisestä, johon ei vaadita rekisteröitymistä. Opettaja päättää opiskelun sisällöistä ja opiskelutavoista. Tärkeää on antaa oppilaille tietoa tekijänoikeuksista sekä valmiuksia oman yksityisyyden/julkisuuden suojelemiseen. Tietoa olisi annettava myös sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Kaikille oppilaille ja opettajille tulee taata turvallinen oppimisympäristö myös verkossa. Yhteisesti luodut ja sovitut säännöt sekä säädösten ja määräysten tunteminen, luovat pohjan turvalliselle oppimiselle.


Opettaja, huomioi seuraavat asiat!

 • Anna riittävät tiedot tekijänoikeuksista. Muista kunnioittaa myös muiden opettajien ja oppilaiden tekijänoikeuksia.
 • Älä vie missään tilanteessa luottamuksellista tietoa sosiaalisen median palveluihin.
 • Opasta oppilaita kirjautumistunnusten tekemisessä. Ohjaa turvallisten salasanojen käyttöön ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvissä asioissa.
 • Korosta hyvää käytöstä myös sosiaalisessa mediassa. Muistuta oppilaita, että toisia kunnioitetaan nettiympäristössä, ja häiriökäyttäytymistä tai kiusaamista ei suvaita.
 • Sovi yhteisten pelisääntöjen rikkomisesta tulevat seuraamukset.
 • Luo sosiaalisen median opetuskäytölle askeleittain etenevä malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen erityyppisten palveluiden käytössä ohjattuna ja turvallisessa ympäristössä.

Oppimisympäristön ylläpito sosiaalisessa mediassa

Koulun tehtävä on kasvattaa oppilaita vastuulliseen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

Tavoitteena olisi saada oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia käyttämään ja ymmärtämään sosiaalisen median hyötykäyttöä. Koulun haasteena on luoda oppilaalle turvallinen oppimisympäristö verkossa. Tähän päästään yhdessä sovituilla toimintamalleilla sekä säädösten ja määräysten tuntemisella ja noudattamisella.

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää opetuskäytössä luomalla sinne oppilaille työskentelytiloja. Opettajan tulee huomioida niiden valinnassa ikärajoitukset ja tietoturvariskit. Opettajan on järkevintä luoda someen suljettuja työskentelytiloja, kuten Pedanet, Facebook- ja WhatsApp- ryhmät. Tällöin ylläpitäjällä eli opettajalla on oikeus muokata ja poistaa muiden osallistujien luomia sisältöjä. Opettajan tehtävänä on aina valvoa ylläpitämiään ryhmiä sosiaalisessa mediassa.


Ohjeita opettajalle ylläpitäjänä

 • Tutustu some-palveluihin ja valitse sopivin ratkaisu. Tee yhteistyötä kollegojen/vanhempien/oppilaiden kanssa.
 • Arvioi, tulisiko työskentelytilan olla avoin, rekisteröinnin vaativa vai suljettu.
 • Ilmoita työskentelytilan käyttötarkoitus osallistujille, muista huolehtia myös, että toiminta on sen mukaista.
 • Tarjoa käyttökoulutusta ja tukea osallistujille.
 • Arvioi ja kehitä työskentelytiloja - jaa hyviä käytäntöjä muillekin.
 • Ilmoita ylläpitäjän yhteystiedot.

Tekijänoikeudet


On ensiarvoisen tärkeää, että opettaja tietää ja tuntee tekijänoikeuslain, ja sen vaikutukset omaan työhönsä. Tekijänoikeus syntyy aina teoksen (esimerkiksi piirros, sävelteos, teksti, valokuva, video) luoneelle henkilölle eli tekijälle. Tekijällä on oikeus määrätä teoksensa käytöstä.

Koulun ulkopuolisen verkkopalvelun käyttöön tarvitaan aina oppilaan tai hänen huoltajiensa suostumus, etenkin jos oppilaan teoksia aiotaan julkaista poiketen koulun vakiintuneista toimintatavoista. Helpointa on laatia yksi lupalappu kouluvuoden alussa, joka antaa riittävät oikeudet verkon hyödyntämiseen opetuksen tukena. (Tekijänoikeuden ABC)

Opettajan tehtävänä on huolehtia, että oppilas käyttää omissa oppimistuotoksissaan muiden töitä tekijänoikeuslaissa määritellyllä tavalla. Tekijänoikeuksista saa tietoa esimerkiksi Opettajan tekijänoikeus -sivustolta tai Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamasta tekijänoikeusopas Kopiraitista.
Liitteeksi some-ohjeet pdf:nä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä