Oppiaineet

Käyttötarkoitus

KOKEIDEN TEKEMISESTÄ, ARVIOINTIKÄYTÄNTEISTÄ JA OPPIAINEIDEN ARVIOINNISTA

 

KOKEISTA ILMOITTAMINEN JA NIIDEN TEKEMINEN  

Koepäivät ja -alueet ilmoitetaan hyvissä ajoin oppitunneilla ja Wilmassa. Mikäli oppilas on pois kokeesta, tekee hän kokeen välittömästi kouluun palattuaan. Jos oppilas on ollut sairauden vuoksi pois kokeesta, eikä ole saanut opetusta kaikista koealueen asioista, oppilaan tulee etukäteen sopia opettajan kanssa tarvittavan tuen saamisesta ja kokeen suorittamisen ajankohdasta. Mikäli kokeita on poissaolon aikana jäänyt useampia tekemättä, oppilaan tulee sopia kokeiden suorittamisen aikataulu opettajien kanssa etukäteen. Opettajan harkinnan mukaan hän voi antaa myös muunlaista näyttöä osaamisestaan. 

 

UUSINTAKOKEET  

Uusintakokeita ei pidetä, toisin sanoen tehtyjä kokeita ei voi korottaa. Oppilas voi osoittaa osaamisensa parantuneen oppiaineen seuraavissa kokeissa. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat sellaiset pienemmät kokeet, joiden läpäiseminen on edellytys kurssin hyväksytyksi saamiselle.  

OPINNOISSA ETENEMINEN  

Mikäli oppilas on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan, hänelle tarjotaan tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta ja/tai ohjausta opintoihinsa. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustellaan asiasta hyvissä ajoin oppilaan ja huoltajan kanssa ja sovitaan toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisin keinoin. Koe voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa. 

 VILPILLINEN MENETTELY  

Vilpillinen menettely kokeessa aiheuttaa hylätyn arvosanan. Koetta ei voi uusia, ja hylätyn arvosanan vaikutus lukuvuosi- ja päättöarviointiin on samanlainen, kuin muidenkin kokeiden. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä