TVT-tuki ja tutoropettajatoiminta

Vakka-Suomen OPS-luotsit tutoropettajahankkeen yleiskuvausVakka-Suomen opetuksen järjestäjien yhteinen perusopetuksen kehittämishanke lukuvuonna 2018-2019. Tutoropettajatoiminnan kehittäminen on eräs nykyisen hallituskauden ns. kärkihankkeista. Tutoropettajatoiminnalla onkin huomattu olevan positiivisia vaikutuksia niin työhyvinvoinnin kuin osaamisen päivittämisenkin puolesta. Otetaan oman oppilaitoksen huimat henkilöstöresurssit käyttöön ja tehdään yhdessä parasta koulua. 

Vakka-Suomen OPS-luotsit

Mitä?

Palkataan kaksi ”OPS-luotsia” jalkauttamaan hyviä uuden opetussuunnitelman mukaisia toisaalta pedagogisen toimintakulttuurin ja toisaalta tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen perustuvia käytänteitä Vakka-Suomen perusopetuksen oppilaitoksissa. Kunnat ovat hakeneet ja saaneet rahoitusta Opetushallitukselta yhteisesti

Koska?
Rekrytoinnit tehdään ajalle 11/2018 5/2019. Luotsien eli tutoropettajien työpanos jakautuu Vakka-Suomen opetuksen järjestäjien kesken. Toimintaa koordinoi Vakka-Suomen koulutusjaosto. Rehtoreita kannustetaan pohtimaan oman yksikkönsä tutoropettajatoimintaan liittyviä tarpeita. Tutoropettajatoiminnan keskeisiä työmuotoja voivat olla esimerkiksi opetuksen yhteissuunnittelu, samanaikaisopettaminen ja uusien teknologisten apuvälineiden hyödyntäminen pedagogisesti rikastavalla tavalla osana omaa opetusta. 

Miksi?
Luodaan kokeilukulttuuria tukemalla oppilaitoksiin yhteisöllistä ja kollegiaalista työn tekemisen meininkiä. Aina yksin tekemällä mitään oppivan yhteisön hyötyjä ei voida saavuttaa. Vertaistuen lisääntymisen on myös havaittu parantavan yhteisöjen työhyvinvointia ja luotsaavan niitä muutoksissa tehokkaammin. 

Millaista toiminta voi esimerkiksi olla?
OPS-luotseille luodaan toimenkuva Vakka-Suomen kuntien saaman rahoituksen, oppilaitosten ja oppilaiden määrän perusteella. OPS-luotseille sovitaan kiertokaaviota seutukunnan oppilaitoksiin siten, että he voivat olla tukemassa henkilökuntaa yksikkökohtaisten ja yksilöllistenkin osaamistarpeiden pohjalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Opettajien osaamisen kartoittamisen tukena käytetään Ruskon kunnan kehittämää opentunti.fi -työkalun osaamiskarttoja. OPS-luotsien työtapoina kouluissa voi yksikkökohtaisten tarpeiden mukaan olla esimerkiksi oppitunneilla osallistuminen, opintojaksojen yhteissuunnittelu, lyhyet samanaikaisopettajuuden kokeilut, tvt:n opetuskäytön kokeilut jne. Koulun rehtori vastaa siitä, että OPS-luotsin koulupäiville on oppilaitoksissa suunniteltu toimintaa tukeva työjärjestys.

Luotsi-toimintaan liittyvät vesokelpoiset koulutusiltapäivät keväällä 2019
Opettajille järjestetään kevään 2019 puolella vähintään 4-6 koulutusiltapäivää erityyppisten teemojen ympärillä. Luotsiopettajat suunnittelevat em. koulutukset toiminnassa esille nousseiden tarpeiden ja intressien pohjalta. Luotseille voi myös vinkata sopivasta koulutuksesta. Koulutusiltapäivistä  tulee kerryttää itselleen vesoja yhteensä 6 h, jos vesojen suorittamisesta ei ole esimiehen kanssa sovittu muuta.