Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2023-2024

Pulkonkosken koulussa opiskelee 33 oppilasta. Oppilashuolto kuuluu koulussa rehtorille sekä koko koulun henkilökunnalle. Luokanopettajia on kaksi ja koulunkäynninohjaajia kaksi. Laaja-alainen erityisopettaja on viikossa neljä tuntia koululla. 

Oppilashuollon tiimiin kuuluvat rehtori, luokanopettajat, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Tiimi pyrkii kehittämään opiskeluhuollon toimintaa koulussa ja auttamaan koulun oppilaita ja henkilökuntaa erilaisissa asioissa, joita vuoden aikana kohdataan. Tiimin tapaamisista tehdään muistio, joka on luettavissa koulun pedanet-sivuilla.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö on toimintaa kouluyhteisön ja -ympäristön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.  Lisäksi tehtävänä on muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja toimintatapojen kehittäminen.  Yhteisöllinen opiskeluhuollon vuosikelloa päivitetään/uudistetaan syksyn aikana. 


Lukuvuoden 2023-2024 painopistealueet
 
 

 • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen)  
 • Ympäristöopin sisällöissä käsitellään aihetta.  
 • Koulussamme on käytössä Kuopion perusopetuksen päihteisiin puuttumisen toimintamalli.  

  

 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)  
 • Käytössä on oppilashuoltotyön vuosikalenteri, josta poimitaan koulukohtaisesti tärkeimpiä aiheita käsiteltäväksi yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. 
 • Tarpeen mukaan opiskelijahuollon asiantuntijoiden konsultointia. 
   
   
 • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen  
 • Yhteinen aika –toimintamallin käyttö tarvittaessa
 • Oppilashuollon palvelut; huoltajien ohjaaminen palveluiden pariin tarvittaessa  
 • Vanhempien välisen yhteistyön edistäminen esim. WhatsApp-ringit, yhteystietolistat jne.  
   
   
 • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa   

- Tavoitteena opiskeluhuollon asiantuntijoiden kokoaminen yhteen kehittämään koulumme toimintaa. 
- Toimintamallien kehittäminen erilaisten yhteistyön tekemisen muotojen löytämiseksi, esim. enemmän Teams-palavereja jne. 
 

Opiskeluhuolto


Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. 
Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyötä ohjaavat seuraavat periaatteet: 
 

 • oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki koulun aikuiset 
 • oppilashuoltotyö on ennaltaehkäisevää 
 • oppilashuoltotyö vahvistaa koulun toimintakulttuuria yhteisesti sovittujen arvojen pohjalta 
 • oppilashuoltotyö tukee oppilaan ja huoltajan osallisuutta 
 • oppilashuoltotyö tukee myönteistä välittämisen ilmapiiriä 
 • oppilashuoltotyöllä autetaan varhaista tukea ja puheeksi ottamista sekä tarkoituksenmukaista puuttumista 
 • oppilashuoltotyöllä kehitetään moniammatillisia toimintatapoja ja ratkaisumalleja 
 • Koulun oppilashuoltoresurssi kohdennetaan tarpeen mukaan yhteisölliseen, yksilökohtaiseen ja moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön. 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
 

 • Pulkonkosken koululla toimii koulukohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. 
 • Ryhmän tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 
 • Ryhmän koollekutsujana toimii rehtori. 
 • Ryhmään kuuluvat rehtori ja luokanopettajat, huoltajien edustaja (vanhempainyhdistys nimeää) ja mahdollisuuksien mukaan oppilaskunnan kuudennen luokan oppilasedustaja. 
 • Lisäksi ryhmään kuuluu vakituisesti laaja-alainen erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. 
 • Tarpeen mukaan palaveriin kutsutaan myös koululääkäri ja koulunkäynninohjaaja. 
 • Mukaan voidaan kutsua myös sosiaalitoimen tai yhteistyötahojen edustajia. 
 • Yhteisöllisen opiskeluhuollon palavereista tehdään muistio, joka arkistoidaan M365 ympäristöön. 
 • Muistion kirjaajana toimii rehtori. 
 • Koulujen opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään syksyllä ja sitä arvioidaan keväällä yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. 
 • Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vuosikello tarkentuu syksyn aikana.
   
   

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tekemä suora asiakastyö. 

Yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa oppilashuollollista asiaa. Lapsikohtaiset neuvottelut järjestetään huolen herättyä tarpeen mukaisesti. Asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne lapsen opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu. 

Ryhmän kokoaa se henkilö, joka huomaa huolen. Huolen herättyä hän on yhteydessä puhelimitse tai Wilman välityksellä oppilaan huoltajiin. Oppilas voi esittää toiveita, ketä ryhmään osallistuu. Huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä. Suostumukseen kirjataan kaikki osallistujat. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjoittaa muistion ja huolehtii sen arkistoinnista. 
 
Perusopetuslain mukainen moniammatillinen käsittely 

 • Perusopetuslain mukaisessa moniammatillisessa käsittelyssä on tarpeen mukaan koolla rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. 
 • Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti. 
 • Käsittelyn kutsuu koolle rehtori tai muu sovittu vastuuhenkilö. 
 • Muistion laatii opettaja. 
 • Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisessa käsittelyssä. Huoltajan ja oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa.  
 • Moniammatillinen ryhmä kootaan aina, kun on kyse yksilökohtaisista oppilashuollollisista asioista. 

Oppimisen tukeen liittyvien pedagogisten asioiden käsittelyyn osallistuvat vain ne henkilöt, jotka osallistuvat käytännössä oppilaan tukemiseen sekä vähintään yksi oppilashuollon työntekijä, esimerkiksi koulupsykologi. 

Opettajan ja huoltajan keskinäisistä oppilashuollollisista keskusteluista kirjataan päätökset. Lisäksi kukin ammattihenkilö kirjaa oppilaskohtaiset asiat oman ammattialansa säädösten mukaisesti omiin asiakasrekistereihinsä. Lapsen henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä. 

Oppilaskohtaisia asioita käsittelevästä muistiosta on käytävä aina ilmi: 

 • Asian vireille panija 
 • Päiväys 
 • Aihe 
 • Päätetyt jatkotoimenpiteet ja tarvittaessa niiden perustelut sekä vastuuhenkilöt 
 • Asian käsittelyyn osallistuneet 
 • Mitä tietoja ja kenelle oppilaasta annetaan 

Muistion voivat lukea vain ne henkilöt, joille muistiossa on annettu siihen lupa. 

Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada pyydettäessä kopiot merkinnöistä. 
 
Oppimisen tuki 

 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. 
 
1. Yleinen tuki 
Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Opettaja arvioi tuen tarvetta ja tarjoaa tukea opetustilanteissa esimerkiksi eriyttämällä opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan. Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan sairauden tai muun syyn vuoksi tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.  
 
2. Tehostettu tuki 

 
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita samanaikaisesti useita tukimuotoja (esim. säännöllisesti tukiopetusta sekä osa-aikaista erityisopetusta). Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laaditun kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. 
 
3. Erityinen tuki 

 
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  
 
Kolmiportainen tuki järjestetään Pulkonkosken koulussa yleisopetuksen luokissa. Tukea antavat luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat ja laaja-alainen erityisopettaja maanantaisin. 

Oppilaanohjauksen suunnitelma on laadittu syyskuussa 2022 ja se löytyy koulun Pedanet- sivuilta. 
 
Koulukuraattori ja koulupsykologi 

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä. Koulupsykologi ja koulukuraattori koordinoivat ja kehittävät oman ammattialansa osalta oppilashuoltotyötä koulussa, osallistuvat koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsivät ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. 
 
Koulukuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio), kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa. 
 
Yhteyden koulupsykologiin ja –kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse, koulukuraattori Päivi Grönholm, puh. 044 7184 842. Tällä hetkellä koulullamme ei ole koulupsykologia. 

Koulukuraattori käy koululla mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Oppilaan asioissa voidaan tavata myös Maaninkajärven koululla. 
 
Lisätietoja kaupungin sivuilta: 
http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/koulupsykologi-ja-kuraattoripalvelut 

 

Erityisopetus: 

 
Koulullamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Tänä lukuvuonna koululla on käytössä 4 viikkotuntia osa-aikaista erityisopetusta. Kaupungin erityisopetuksen periaatteisiin voitte perehtyä osoitteessa: http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/erityisopetus 
 
Kouluterveydenhuolto: 

 
Kouluterveydenhoitaja Vuokko Kinnunen käy koulullemme noin kerran kuukaudessa. Oppilaan kouluaikaisista lääkärintarkastuksista, erityisruokavalioista ja yleensä kouluterveydenhuoltoon liittyvistä asioista saatte lisätietoja kaupungin kouluterveydenhuollon sivuilta: 

 
http://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto 

 
Huoltajia pyydetään huomioimaan erityisruokavalioiden ilmoittaminen koululle kouluterveydenhoitajan kautta. Yhteystiedot: Vuokko Kinnunen 044 7488 688 tai vuokko.kinnunen@kuopio.fi 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta: 

 
Pulkonkosken koululla toimii Iltapäiväkerho, johon osallistuu sekä perusopetuksen oppilaita. Kerho toimii koululla maanantaista perjantaihin klo 12-17 välisenä aikana. 

 
Lisätietoja kaupungin iltapäivätoiminnasta: 
http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/perusopetuksen-iltapaivatoiminta 
 
Kulttuuripalvelut: 

Koulun luokat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Kulttuuri Polku-hankkeisiin: 
1. luokat Kirjastopolulle 
2. luokat Taidepolulle 
3. luokat Museopolulle 
4. luokat Mediapolulle 
5. luokat Ympäristöpolulle 
6. luokat Tanssipolulle. 
 
 
Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muihin kaupungin järjestämiin tapahtumiin. Koulullamme voi käydä myös kulttuurialan vierailijoita. Lisäksi vanhempainyhdistys voi tarjota oppilaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin. 

Kodin ja koulun yhteistyönä järjestetään 1-2 kertaa vuodessa yhteinen tapahtuma, joissa esitetään oppilaiden esittämää ohjelmaa.  

Koululla käy keskiviikkoisin kirjastoauto. 
 
Liikuntapalvelut: 

Koulumme osallistuu lukuvuoden aikana järjestettäviin kaupungin ja Maaningan seudun liikuntatapahtumiin ja –koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. 
 
Ruokailu: 

Ruokailemme kahdessa vuorossa. 1. - 6. luokat ruokailevat klo 10.00 - 11.00 välisenä aikana. Opettajat toteuttavat ravitsemus- ja tapakasvatusta ruokailun yhteydessä. Opettaja valvoo oman ryhmänsä ruokailua sekä huolehtii osaltaan ruokarauhasta. 
 
Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta. 
 
 
Koulukuljetukset: 

 • Koulukuljetukset järjestää ja suunnittelee Liikenne Partanen. 
 • Koulukuljetukset saapuvat koulullemme aamuisin klo 7.40 - 10.00 välisenä aikana. 
 • Kuljetusten ja odotustuntien aamuvalvonnoista huolehtivat koulunkäynninohjaajat Ville Väisänen ja Seija Lappalainen, sekä opettajat. 
 • Iltapäivän koulukuljetusten valvonnasta huolehtivat ohjaajat ja opettajat vuorotellen. 
 • Kuljetusaikataulut on ilmoitettu Pedanetissa. Muutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan koteihin Wilman kautta. 

Välituntivalvonnat: 

 • Välituntivalvonnat on jaettu opettajien kesken. Kiusaamisen puuttumisen toimintamalli

Kiusaamisen puuttumisen toimintamalli.docxOpiskeluhuollon toteuttaminen ja seuraaminen 

Oppilashuoltoa toteutetaan kaupungin vuosikellon ja koulukohtaisen suunnitelman mukaisesti tiimityönä. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 


OPISKELUHUOLLON VUOSIKELLO:


Elo- ja syyskuu:

- yhteisöllinen opiskelutyöryhmän kokoontuminen syyskuussa

- oppilashuollon suunnittelu ja aikataulutus

- kuraattorin käynti koululla

- oppilashuoltotyön esittely vanhempainilloissa

 

Loka-, marras- ja joulukuu:

- yhteinen kokoontuminen lokakuussa (vuosikellon täyttäminen ja teaviisariin vastaaminen)

- hyvinvointikyselyt marraskuussa

- oppilashuoltotyö arjen koulutyössä

- välkkäritoimintaa ma, ti ja pe

- lukukummitoimintaa (lukupiirit)

- yhteinen joulukalenteri oppilaskunnan järjestämänä

- kevään mok-viikon suunnittelun aloittaminen

 

Tammikuu:

- oppilashuoltotyö arjen koulutyössä

- mok:in toteuttamista

-oppimiskeskustelut


Helmi-, maalis- ja huhtikuu:

- oppilashuoltotyön suunnitelman väliarviointi ja täsmennykset

- yhteinen kokoontuminen 6.2. klo 14 (hyvinvointikyselyn läpikäyminen)

- oppilashuoltotyö arjen koulutyössä

- yhteinen juhla Kalevalan päivänä

Toukokuu:

- oppilashuoltotyön arviointi kuluvana lukuvuonna ti 14.5. klo 14-15

- tulevan lukuvuoden suunnittelua

- oppilashuoltotyö arjen koulutyössä
YHTEINEN VASTUU KOULUPÄIVÄSTÄ


Kouluun sitouttamisen käsikirja

https://peda.net/kuopio/po/yhteinen-vastuu-koulupaivasta/kouluun-sitouttamisen-kasikirja#top

Kouluun sitouttamisen portaat

https://peda.net/kuopio/po/yhteinen-vastuu-koulupaivasta/kouluun-sitouttamisen-portaat2#top

KUOPION KAUPUNGIN ESI- JA ALKUOPETUKSEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA


https://peda.net/kuopio/p/nilsianyhtenaiskoulu/opiskeluhuolto/kuopion-kaupungin-esi-ja-perusopetuksen-opiskeluhuoltosuunni:file/download/687f971431427f880af4b99b4da2a3f780f600d5/Kuopion%20kaupungin%20esi-%20ja%20perusopetuksen%20opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf
YHTEINEN AIKA


Yhteinen aika -toimintamalli Kuopiossa (peda.net)

TOIMINTA ÄKILLISISSÄ KRIISEISSÄ JA UHKA- JA VAARATILANTEISSA


Oppilashuoltosuunnitelman liite - Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.pdfPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä