Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden edellytyksiä vahvistava toiminta.

Opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuollon toteuttamista ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus ja osallisuus.

Kuopion kaupungin opetussuunnitelma - opiskeluhuolto

Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Monialaiseen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulun rehtori (*tai virka-apulaisrehtori, apulaisjohtaja tai muu koulutuksen järjestäjän nimeämä työntekijä), erityisopettaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, opetushenkilöstön ja huoltajien sekä oppilaiden edustajat (ryhmien kokoonpano voi hieman vaihdelle koulukohtaisesti). Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa konsultoida asiantuntijoita ja kutsua kokoukseen mukaan myös muita asiantuntijoita. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla, eikä ryhmä koskaan käsittele yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevaa asiaa. Perusopetuksen koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien puheenjohtajana toimii rehtori. 

Koulukohtaiset opiskeluhuollon työryhmät kokoontuvat säännöllisesti lukuvuoden aikana suunnitellen, kehittäen ja arvioiden yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutus rakentuu koulukohtaisten tarpeiden mukaan soveltaen opiskeluhuollon vuosikelloa. 

Koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltotyöryhmän kokoonpano 

Oppilaiden edustajat Tiina Terävä ja Matti Mainio
Huoltajien edustajat  
Rehtori *  
Opettajien edustajat (ml. erityisopettaja ja opinto-ohjaaja)  
Kuraattori  
Psykologi  
Terveydenhoitaja  
Koululääkäri  
Koulun muut ammattilaiset  
Ulkopuoliset yhteistyökumppanit  

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vuosikello (sisältää kokoukset ja käsiteltävät teemat)  
Koulun tekstiä tai kuva vuosikellosta.

 1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 
  Kuopion kaupungin kokonaisarvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut on kuvattuna ja luettavissa Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmasta.

  Koulun omaa tekstiä, jossa mainitaan alla olevat asiat
  - yksilökohtaisessa ja yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä sekä opiskeluhuollon yhteistyössä tarvittavat resurssit
  - koulun oppilasmäärä sekä toimintaympäristön erityispiirteet
  - eri ikäisten, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden lukumäärät ja osuudet

 2. Kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi
  (Koulun omaa tekstiä)

 3. Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)
  (Koulun omaa tekstiä)

 4. Yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän perheidensä sekä koulussa työskentelevien ja muiden oppilaiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa.
  (Koulun omaa tekstiä)

 5. Suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelma kuvattuna ja luettavissa Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen/oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeä on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.  

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu oppilaan suostumukseen. Yksittäisen oppilaan tueksi voidaan koota myös yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan ja/tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto (peda.net)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä