Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa
ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistu- mista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön konsultoinnissa ja ohjauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat osallistuvat tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä heidän tulee osallistua arvioinnin tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi edellyttää sitä.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsiryhmän kokoa arvioitaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu ja tuen tarve ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa.

Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, joiden tehtä- vänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä.

Tukea voidaan antaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea.

TUEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET KUHMOISISSA

Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoidossa.

Kuhmoinen ostaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Sopimus tarkistetaan vuosittain.

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksen sisällä ryhmästä toiseen vanhempien kanssa käydään vasu-keskustelu, johon osallistuvat kummankin ryhmän kasvattajien edustajat. Samaa siirtymäkäytäntöä toteutetaan varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirryttäessä.

Tarvittaessa keskusteluun kutsutaan mukaan monialaiset asiantuntijat, jotka ovat olleet mukana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. On ensiarvioisen tärkeää, että lapsen saama tuki muodostaa jatkumon siirtymien aiheuttamista muutoksista huolimatta.

Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevat lapset ovat inkluusion periaatteiden mukaisesti päiväkotiryhmissä tai perhepäivähoidossa.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) tekee säännöllisiä havainnointi- ja konsultointikäyntejä päiväkotiryhmiin sekä perhepäivähoitajien luokse. Lapsen tuen tarpeen arviointi ja suunnittelu perustuu lapsen kanssa päivittäin työskentelevän henkilökunnan, huoltajien ja veo:n havaintoihin. Havainnot, lapsen vahvuudet ja tarvittava tuki kirjataan Daisy-järjestelmän lapsen vasuun.

Lapsen vahvuuksien ja tuen tarpeiden arvioinnin välineenä käytetään myös 4-vuotias varhaiskasvatuksessa-lomaketta. Lomakkeesta lähetetään kopio neuvolaan huoltajan luvalla. Tarvittaessa arviointiin voidaan käyttää myös muita tehtävistöjä.

Lapsi voidaan ohjata myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden arviointiin. Tästä vastaa lapsen ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen esimies yhteistyössä huoltajien kanssa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä