Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma

1. Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat


1.1.Ohjauksen tavoitteet

Ohjaus Jyväskylän kristillisessä koulussa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan ja opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjaus on kaikkien koulussa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä. Koulun toimintakulttuuri tukee ohjauksen järjestämistä. Jokaista oppilasta ja opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Oppilaat ovat ohjauksessa aktiivisia ja osallistuvia. He arvioivat omaa oppimistaan ja toimintaansa. Ohjauksen avulla autetaan ja tuetaan oppilasta kuulumaan ryhmään sekä toimimaan ryhmän jäsenenä.

Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan lasta ja nuorta elämään, koulutukseen ja uranvalintoihin liittyvissä päätöksissä. Ohjauksen tarkoituksena on lisätä oppilaan itsetuntemusta niin, että hän tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Ohjaus tukee nuorten ammatillisen identiteetin kehittymistä, auttaa ura- ja elämänsuunnittelutaitojen muotoutumisessa sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Riittävä ohjaus on perusta sille, että oppilaat pystyvät aktiivisesti kehittämään tulevaisuuden kannalta merkittäviä taitoja, suunnittelemaan koulutustaan ja uravalintojaan sekä tekemään itsenäisiä, itsensä kannalta merkityksellisiä valintoja tulevaisuutensa suhteen. (Opetushallitus: Hyvän ohjauksen kriteerit)


1.2.Ohjaus eri luokka-asteilla

Alakoulussa oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien ja henkilökunnan kanssa. Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada henkilökohtaista ohjausta (osaamiskeskustelujen lisäksi) tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.

Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään koulutukseen liittyviä valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista esim. kutsumalla vierailijoita koululle tai tekemällä vierailuja työpaikoille jokaisella luokka-asteella.

Yläkoulussa päävastuu ohjauksen toteuttamisesta ja koordinoinnista on opinto-ohjaajalla. Koulussamme on yksi opinto-ohjaajaa. Oppilaita koulussamme on yli 200. Ohjauksen muotoja ovat luokkatunnit (7.lk 0,5 kurssia, 8. luokalla 1 ja 9. luokalla 1), pienryhmäohjaus ja henkilökohtainen ohjaus. Ohjaukseen kuuluu myös työpaikka - ja oppilaitosvierailut, asiantuntijavierailut koululla sekä erilaiset tapahtumat. Työelämään tutustumisen toteutus on esitelty kohdassa Ohjausyhteistyö työelämän kanssa.


1.3.Ohjaus nivelvaiheissa

Ohjaus eskarista 1. luokalle on kuvattu Jyväskylän kaupungin Reittikartassa:


Ohjaus alakoulusta yläkouluun:

* tiedonsiirto lähettävän ja vastaanottavan koulun kanssa: luokanopettajien ja opinto-ohjaajien/erityisopettajien tiedonsiirtotapaamiset

* erityistä tukea saavien HOJKS-palaverit

* oppilashuollon henkilöiden osallistuminen tarvittaessa tiedonsiirtoon

* yläkoulujen esittelyvierailut 6. luokissa (opinto-ohjaaja, erityisopettaja)

* kevään vanhempainillassa tiedotus nivelvaiheeseen liittyvistä asioista

* tutustumiskäynnit yläkoululla

* ryhmäytymispäivä 7. luokan alkaessa

Nivelvaiheen ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle:

* ohjauksen luokkatunnit (oppitunnit): toisen asteen koulutuksen esittely

* 9.-luokkalaisten henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus, oppilaan hakusuunnittelu

* henkilökohtainen ohjauskeskustelu huoltajan ja oppilaan kanssa tarvittaessa

* vierailut toisen asteen oppilaitoksiin

* harjoitushaun toteuttaminen

* erityistä tukea saavien toisen asteen koulutuskokeilujen järjestäminen tarvittaessa

* yhteishakuun liittyvä vanhempainilta (toisen asteen esittelijät vieraina illassa)

* toisen asteen oppilaitosten järjestämistä vanhempainilloista tiedottaminen 9.- luokkalaisten huoltajille

* yhteishaku, toteutus sähköisenä hakuna helmi-maaliskuussa

* kaupungin oppilaanohjauksen kyselyn teettäminen yhteishaun jälkeen

* tiedottaminen lisäopetuksesta (10-luokka), nivelvaiheen koulutuksista, pääsykokeista ja kesäajan aikatauluista

* yhteistyö Ohjaamon kanssa jo 9. luokan aikana: nivelvaiheessa tukea tarvitsevien tapaamiset etsivän nuorisotyöntekijöiden kanssa

* tarvittava ohjaus yhteishaun tulosten julkaisun aikaan kesäkuussa

* pudokkaiden kartoitus yhdessä Ohjaamon kanssa, tiedonsiirto Ohjaamoon niistä oppilaista, jotka eivät saa peruskoulun päättötodistusta, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa tai eivät ota sitä vastaan

* toisen asteen niveltietopalaverit elokuussa, tiedonsiirto ja varmistus, että kaikki oppilaat ovat joko toisen asteen koulutuksessa tai nivelvaiheen koulutuksessa

* kun oppilas ottaa paikan vastaan toisen asteen tai nivelvaiheen koulutuksessa, ohjausvastuu siirtyy sinne

1.4.Tukea tarvitsevan oppilaan ohjaus

Opetussuunnitelmassa on määritelty Ohjaus tuen aikana.

Erityistä tukea saavan oppilaan nivelvaihe vaatii usein tehostettua ohjausta. Opinto-ohjaaja osallistuu tarvittaessa oppilaan HOJKS-palavereihin yhdessä huoltajan ja erityisopettajan kanssa, jolloin voidaan hyvissä ajoin aloittaa toiselle asteelle ohjaus. Oppilaalle järjestetään riittävästi mahdollisuuksia tutustua toisen asteen koulutukseen, hyödynnetään Ohjaamon palveluja jo 9. luokan aikana ja tehdään riittävästi yhteistyötä kodin kanssa. Myös työelämään tutustumisessa oppilasta voidaan ohjata tehostetusti.

1.5. Ohjauksen vuosikello

Ohjauksen vuosikello syksy

Ohjauksen vuosikello kevät

- lukuvuositiedote / koulun kotisivujen päivitys

- 7. ja 9. luokkien luokkatunnit

- 7. luokkien ryhmäytyminen

- vanhempainilta

- lukujärjestysten / ryhmien tarkistus

- lukuvuoden työn suunnittelu

- toisen asteen niveltapaamiset, tiedonsiirto, jälkiohjaus

- 9. luokkien ohjauskeskustelut

9. luokkalaisten HOJKS-tapaamiset huoltajien kanssa

- toisen asteen oppilaitosvierailut

- 9. luokan TET

- yhteistyö työelämän edustajien kanssa

- 7. luokkien ohjauskeskustelut

- yhteishakuun liittyvä vanhempainilta

- harjoitushaku

- esikoululaisiin tutustuminen

- luokilla 1-6 luokanopettaja seuraa oppimista

- 8 luokan luokkatunnit

- 7. ja 8. luokkien TET

- valinnaisainevalinnat (7. ja 8. luokka)

- koulutuskokeilut/ oppilaitosvierailut 9. luokkalaisille

- 9. luokan ohjauskeskustelut ja jatko-opintosuunnitelmat

- yhteishaku

- niveltiedon kerääminen 6.- luokkalaisista

- 6. luokkalaisten tiedottaminen yläkoulusta

- 6. luokkalaisten tutustumispäivä yläkouluun

- niveltiedon siirto aineenopettajille (7lk.)

- 8. luokkien ohjauskeskustelut

- seuraavan vuoden valinnaisuuden valmistelu

- kesä- ja jälkiohjauksen valmistelu

- kesäpäivystys kesäkuussa tulosten julkaisun aikoihin


2. Ohjauksen verkostot ja ohjausyhteistyö

2.1. Ohjauksen monialaiset verkostot, joita tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi

Sieppaa.PNG
2.2. Kodin ja koulun välinen ohjausyhteistyö

Kodin ja koulun välinen kasvatusyhteistyö on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Perusopetuksen alusta asti pyritään ohjauksessa tukemaan oppilaita ja huoltajia tekemään opiskeluun ja koulutukseen liittyviä valintoja. Alaluokilla luokanopettajat vastaavat yhteistyöstä huoltajien kanssa tukien opiskelutaitoja ja ohjauksen painopisteitä. Yläluokilla luokanohjaaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja vastaavat kukin omalta osaamisalueeltaan kodin ja koulun ohjausyhteistyöstä. Aineenopettajat seuraavat oppilaidensa opintomenestystä opettamansa aineen osalta ja informoivat tarvittaessa huoltajia.

Ohjausyhteistyötä hoidetaan Wilman kautta, puhelimitse, oppilaspalavereissa, osaamiskeskusteluissa sekä vanhempainilloissa.

Huoltajia tiedotetaan ohjaukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista Wilman kautta sekä vanhempainilloissa. Näitä asioita ovat erityisesti valinnaisainevalintoihin liittyvät asiat, tet-jaksot, tutustumiskäynnit työpaikoille ja oppilaitoksiin sekä yhteishakuun liittyvät asiat. Opinto-ohjaaja tiedottaa huoltajille oppilaiden valinnoista yhteishaussa. Huoltajilla on mahdollisuus halutessaan keskustella yhdessä oppilaan ja opinto-ohjaajan kanssa oppilaan kanssa jatko-opinnoista.


2.3. Ohjausyhteistyö työelämän kanssa

Ohjausyhteistyö työelämän kanssa aloitetaan jo alaluokkien aikana tutustumalla oppilaan lähipiirin ja koulun sisäisiin ammatteihin. Koululla järjestetään koulun sisäinen tet-päivä. Näin tutustutetaan oppilaat koulussa toimiviin eri alojen ammattilaisiin ja arvostamaan heidän työtään.

Luokanopettaja, aineenopettaja tai opinto-ohjaaja järjestää oppilaille tutustumisretkiä paikallisiin työpaikkoihin ja yrityksiin tai pyytää ammattilaisia koululle esittelemään työtään.

Yläluokilla järjestetään seitsemäsluokkalaisille työelämään tutustumisjakso (TET). Painotus on oman lähipiirin töihin tutustumisessa ja kesto 1-3 päivää. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset voivat valita työviikon pituisen (5 päivää) työelämäjaksonsa omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Oppilaita rohkaistaan hakemaan itse TET-paikkansa, jotta he saavat harjoitusta myös työnhakuun. Opinto-ohjaaja, luokanohjaajat ja aineenopettajat käyvät TET-paikoilla tapaamassa oppilaita ja työelämäohjaajia.

Keskeisin osa koulun ohjausyhteistyöstä työelämän kanssa tapahtuu TET-jaksoilla. Tämän lisäksi koululle kutsutaan eri ammattialojen edustajia kertomaan omasta työstään.

3. Ohjauksen työ- ja vastuunjako

Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon, jonka toteutuminen taataan siten, että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja erityisesti opiskelun nivelvaiheissa. Oppilasta aiemmin opettanut opettaja huolehtii koulunkäynnin järjestämisen kannalta oleellisesta tiedonsiirrosta seuraavalle opettajalle ja seuraavaan opiskelupaikkaan.

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta eri oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimiaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.

Opettajien lisäksi ohjaustyöhön tarvittaessa osallistuvat myös koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja omien toimenkuviensa mukaisesti. Lisäksi ohjauksessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisen asiantuntijaverkoston kanssa tarpeen mukaan.


Ohjauksen työnjako;

Rehtori

- luo ohjauksen toimintamahdollisuudet ja –edellytykset

- järjestää ohjaukseen riittävät voimavarat ja varmistaa, että oppilaiden oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen on taattu

- tukee ohjauksen suunnittelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken

- vastaa koulun oppilashuoltotyöstä ja sen kehittämisestä

- osallistuu ohjaushenkilöstön ja huoltajien kanssa niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on erityisiä vaikeuksia oppimisessa ja vaikeuksia suorittaa perusopetus

- vastaa koulun työrauhasta, turvallisuudesta ja kouluyhteisön hyvinvoinnista

- vastaa ohjauksen laadun arvioinnista

- tekee opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät hallinnolliset tehtävät

Opinto-ohjaaja

- koordinoi koulun ohjaustoimintaa

- toimii yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä

- tekee yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa

- ohjaa ja tukee oppilaita koulutuksen nivelvaiheissa

- suunnittelee ja järjestää TET-jaksot

- ohjaa oppilaita tarkoituksenmukaiseen jatko-opiskelu ja uravalintaan

- seuraa oppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin ja välittää niiden oppilaiden yhteystiedot Ohjaamoon, jotka eivät ole saanet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa

- tiedottaa oppilaille ja huoltajille yhteisvalinnasta ja jatko-opintoihin hakeutumisesta

- pitää oppilaanohjauksen oppitunnit voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan

- antaa yksilö- ja ryhmäohjausta

- huolehtii nivelvaiheen tietojen siirtämisestä toiselle asteelle yhteistyössä erityisopettajan kanssa

- on vastuussa yläkoulun valinnaisainevalinnoista yhdessä rehtorin kanssa

- seuraa, ohjaa ja tukee oppilaiden opintoja yhteistyössä opettajien, oppilashuoltohenkilöstön ja huoltajien kanssa

Luokanopettaja

- perehdyttää oppilaan koulun toimintatapoihin

- toteuttaa ohjausta eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä

- ohjaa oppilaita tunnistamaan omia kykyjään ja kehittämään omia oppimaan oppimisen valmiuksiaan

- tekee yhteistyötä huoltajien, muiden opettajien ja oppilashuollon eri toimijoiden kanssa

- pyrkii vahvistamaan oppilaiden ryhmäytymistä, yhteistyökykyä ja yhteishenkeä

- ohjaa oppilaita onnistumisen elämyksiä tuottavaan koulutyöhön ja hyviin käytöstapoihin

- tapaa oppilaan sekä oppilaan huoltajan/huoltajat osaamiskeskusteluissa

- osallistuu luokkansa tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimissuunnitelmien ja HOJKSien laatimiseen sekä osallistuu tukea tarvitsevien oppilaiden palavereihin

Luokanvalvoja

- toimii luokkansa lähiohjaajana ja yhteyshenkilönä koulun ja kodin välillä

- luo luokkaansa myönteistä yhteishenkeä ja tekee koulun ja sen toiminnan tutuksi oppilailleen

- seuraa oppilaidensa koulunkäynnin säännöllisyyttä, opintojen edistymistä ja käyttäytymistä

- kontrolloi ja selvittää oppilaiden poissaolot

- tapaa kunkin oppilaan huoltajan/-t 7. luokan aikana järjestettävässä keskustelussa

- huolehtii koulun asioiden tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille

- huolehtii, että oppilaiden rangaistukset tulevat suoritetuiksi

- tekee luokkansa oppilaiden osalta yhteistyötä erityisopettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa

- osallistuu luokkansa oppilaiden oppilashuoltotyöskentelyyn ja siihen liittyviin koti-koulupalavereihin

Aineenopettaja

- huolehtii oman oppiaineensa opiskelutekniikan ohjaamisesta ja monipuolisesta opetuksesta

- selvittää oppilailleen oppiaineensa tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit

- sisällyttää opetukseensa ainesta, joka liittää opiskeltavan asian työelämän mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin

- tiedottaa oppiaineeseensa liittyvistä valinnaisaineista

- seuraa oppilaidensa opintomenestystä opettamansa aineen osalta ja informoi luokanvalvojaa, opinto-ohjaajaa ja erityisopettajaa oppilaan opintomenestyksen ja käyttäytymisen muutoksista ja on myös yhteydessä huoltajiin tarpeen mukaan

- tarjoaa tarvittaessa tukiopetusta ja ilmoittaa tukiopetuksesta huoltajalle

- tekee yhteistyötä erityisopettajan ja luokanvalvojan kanssa opetusryhmäänsä integroitujen yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimissuunnitelmien ja HOJKSien laatimisessa oman oppiaineensa osalta

- huolehtii, että nelosvaroitus annetaan ajallaan ja toimittaa kopion varoituksesta opinto-ohjaajalle ennen kotiin lähettämistä

Erityisopettaja

- kartoittaa ja arvioi oppilaiden tuen tarpeita laaja-alaisesti

- organisoi tai tekee tarvittavat matematiikka- ja lukiseulonnat

- osallistuu oppilashuoltotyöhön ja sen toiminnan kehittämiseen

- ohjaa tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelun järjestämistä sekä oppimissuunnitelmien ja HOJKSien laatimista yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja opettajien kanssa

- antaa laaja-alaista erityisopetusta oppilaalle, jolla on lieviä oppimis-, keskittymis-, ja/tai sopeutumisvaikeuksia tai joka tarvitsee tukea opiskeluunsa

- osallistuu tukea tarvitsevien oppilaiden verkostopalavereihin

- osallistuu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintojen suunnitteluun ja vastaa oppilaan opiskelun ja tuen järjestämiseksi välttämättömän tiedon siirtymisestä nivelvaiheissa (esikoulu, alakoulu, yläkoulu ja toinen aste; yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa)

- tiivis yhteistyö verkostojen kanssa

Koulunkäynninohjaaja

- havainnoi, tukee ja ohjaa oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä opettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa

- ohjaa tukea tarvitsevaa oppilasta oppimisessa

- osallistuu tarvittaessa oppilaan opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun

Koulukuraattori

- tukee oppilasta silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, oppilas kokee yksinäisyyttä, koulunkäynti ei suju, poissaoloja kertyy paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin

- tehtävä on auttaa ja tukea oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä opettajien kanssa.

- tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä ja vaikeutumista varhaisella auttamisella.

- tekevät yhteistyötä myös muiden lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään auttavien ja hoitavien tahojen kanssa.

- osallistuu oppilashuoltotyöhön ja sen toiminnan kehittämiseen

Koulupsykologi

- osallistuu opiskelun tuen suunnitteluun ja tekee tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiin sekä hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot

- ohjaa tarvittaessa oppilaan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon

- auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään myös erilaisissa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä opettajien kanssa.

- konsultoi tarvittaessa opettajia ja muuta oppilashuoltohenkilöstöä oppilaan oppimis- ja hyvinvointiongelmissa

- osallistuu oppilashuoltotyöhön ja sen toiminnan kehittämiseen

Terveydenhoitaja

- oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta, terveyden ja perheen hyvinvoinnin tukeminen

- fyysisesti ja psyykkisesti sairaiden sekä oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden seuranta, tukeminen sekä tarvittaessa kuntoutusasioiden järjestely

- osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön ja tarvittaessa verkostopalavereihin ja vanhempainiltoihin

- koulun ja kouluympäristön terveydellisten olojen valvonta ja oppilaiden hoitoonohjaus sekä koulun ensiapuvalmiuden asiantuntija

- konsultoi oppilasta ja opinto-ohjaajaa ammatinvalintaan liittyvien terveydellisten seikkojen tunnistamisessa

Koulusihteeri

- vastaa opintorekisterin ylläpidosta ja tiedonsiirrosta yhteishakurekisteriin

Muu henkilökunta

- tukee ja toteuttaa koulun kasvatustavoitteita

- osallistuu koulun sisäiseen yhteistyöhön, esim. 7. luokkien työelämään tutustumiseen

- tiedottaa työympäristöön ja oppilaiden käyttäytymiseen liittyvistä epäkohdista niistä vastaaville henkilöille

- vastaa toimenkuvansa mukaan koulutyön sujumisesta

4. Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja kehittäminen

Ohjauksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioinnin apuna käytetään seuraavia mittareita:

Oppilasarviointi

* Koulukohtaiset oppilaskyselyt ohjaamisesta opintojen aikana ja yhdeksännen luokan lopussa

(ohjaus, opiskelutaidot, ryhmäytyminen, ilmapiiri)

Organisaatiotason arviointi

* Ohjauksen vastuuhenkilöiden arviointi- ja suunnittelutyö

* Muun opetushenkilökunnan ohjauksen arviointi- ja suunnittelutyö

* Muun henkilökunnan ohjauksen arviointi ja suunnittelutyö

Sidosryhmien arviointi

* Työnantajien palaute TET-jaksojen toteuttamisesta (mahdollisesti kaupungin tasolla)

* Nivelvaiheen kehittämisyhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa

Määrälliset mittarit

* Kaupungin yhteinen kysely yhdeksäsluokkalaisten ohjauksesta

* Tieto peruskoulun päättäneistä ja heidän sijoittumisestaan toiselle asteelle tai nivelvaiheen koulutukseen.

Näiden mittareiden avulla koulu arvioi ohjauksen tavoitteiden toteutumista vuosittain lukuvuoden arvioinnin yhteydessä ja kehittää ohjaustoimintaansa jatkuvasti.