Kestävän kehityksen suunnitelma

Jyväskylän kristillisen koulun kestävän kehityksen suunnitelma lukuvuodelle 2016-2017

Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja kestävään elämäntapaan oppimisessa. Jyväskylän kristillinen koulu haluaa huolehtia, että sen oppilailla ja henkilökunnalla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat. Koulu edistää toimintakulttuuria, jossa kestävä elämäntapa tulee todelliseksi ja jossa sen kehittämiseen harjaannutaan.

Kestävän kehityksen eli ”keken” päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luomakunnan monimuotoisuuden säilyminen. Tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kestävään elämäntapaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea. Yhdessä sovitut toimenpiteet pyritään saamaan osaksi jokaisen arkipäivää koulussa ja kotona.

Jyväskylän kristillisessä koulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

1. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

  • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus
  • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
  • Energian ja veden säästäminen
  • Kestävät kuljetukset ja liikkuminen
  • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito

2. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

  • Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla
  • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
  • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

TOIMENPITEET KOULUSSA:

vastuuhenkilöt

BIOJÄTE

biojäte ja kuivajäte erotellaan omiin keräysastioihinsa sekä toimitetaan oikeisiin keräyslaatikoihin

oppilaat / keittiöhenkilökunta

vähennetään biojätteen määrää,
- otetaan vain se, mikä syödään

oppilaat / keittiöhenkilökunta

PAPERIT

vähennetään kopioiden määrää

opettajat / toimistohenkilökunta

käytetään kaksipuoleisia monisteita

opettajat / toimistohenkilökunta

käytetään pääasiassa paperitonta viestintää

opettajat / toimistohenkilökunta

omien kulutustottumusten tarkastelu; tarvitsenko tämän tulosteen?

opettajat / toimistohenkilökunta

suttupaperina ei käytetä puhdasta monistus- tai piirustuspaperia

oppilaat / henkilökunta

wc:ssä ei käytetä paperisia käsipyyhkeitä

siivoushenkilökunta

ENERGIANSÄÄSTÖ

luokan lämpötila pidetään noin 21 asteessa

henkilökunta

tietokoneet sammutetaan yöksi

opettajat /oppilaat / vahtimestari

sammutetaan valot luokasta ja käytäviltä päivän päätteeksi

opettajat /oppilaat / siivoushenkilökunta / vahtimestari

energiatehokas, nopea luokan tuuletus

opettajat

veden käyttäminen kohtuudella käsien pesussa ja tarvikkeiden huoltamisessa

oppilaat / henkilökunta

MATERIAALIHANKINNAT

oppikirjojen kierrättäminen ja huolellinen käsittely

oppilaat / henkilökunta

opetusmateriaalien yhteiskäyttö

opettajat

kierrätysmateriaalien käyttäminen luovasti opetuksessa (etenkin käsityössä ja kuvaamataidossa)

opettajat

ekologisuuden huomioon ottaminen materiaalivalinnoissa ja hankinnoissa

opettajat

kaikkia koulutarvikkeita ei jaeta uutena vuosittain, esim. värikynien ja väriliitujen käyttöikä on pidempi kuin yksi lukuvuosi. Luokissa suositaan esim. yhteiskäytössä olevia värejä.

opettajat / oppilaat

koululle hankitaan tuotteita, joiden huolto ja
varaosasaatavuus on varmistettu

henkilökunta

JÄTTEIDEN LAJITTELU

paperinkeräyslaatikot luokissa ja toimistossa

oppilaat / henkilökunta

biojäteastiat keittiöllä ja taukotilassa

oppilaat / henkilökunta

lasin ja metallin keräyslaatikot
– toimitetaan erikseen keräyspisteisiin

henkilökunta

ongelmajätteen keräyslaatikko
– toimitetaan erikseen keräyspisteisiin

henkilökunta

sekajätteen määrän minimointi

oppilaat / henkilökunta

MUUTA

Tavarat palautetaan omille paikoilleen niin, että ne ovat jokaisen käytettävissä.

oppilaat / henkilökunta

Kaikesta omasta ja koulun omaisuudesta pidetään hyvää huolta

oppilaat / henkilökunta

Oppilaita ohjataan kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräillen, jos mahdollista

huoltajat

Piha kunnostetaan turvalliseksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi leikki- ja liikuntapaikaksi

oppilaskunta / koulu / vanhempainyhdistys

Oppilaita ohjataan huolehtimaan koulun pihan ja lähiympäristön siisteydestä

oppilaat / opettajat

OPPILAIDEN HYVINVOINTI

Koulu on mukana KiVa-koulu toiminnassa

henkilökunta / KiVa-tiimi

Toimiva oppilashuolto

henkilökunta / OHR / ulkopuoliset asiantuntijat

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Hyvinvointi-kyselyt; mikä edistää hyvinvointia meidän koulussamme

henkilökunta / rehtori

Henkilökunnan virkistystapahtumat

hyvinvointitiimi / henkilökunta / rehtori

Erityistä lukuvuodelle 2016-17:

vastuuhenkilöt

seuranta (mittarit)

Tavoitteena on pienentää kopiopaperin käyttöä lukuvuoden aikana.

henkilökunta, oppilaat

kopiopaperin kulutus

Liikunnan lisääminen esim. välituntiliikunta, koulumatkaliikunta, liikuntakerhot

oppilaat, henkilökunta, huoltajat

liikuntavälituntien määrä, kävellen tai pyörällä kouluun kulkevien oppilaiden määrä, liikuntakerhoihin osallistuvien oppilaiden määrä

OPETUKSESSA HUOMIOITAVAA

Kestävää kehitystä käsitellään monipuolisesti eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Erityisesti ympäristöopissa, biologiassa ja maantiedossa käsitellään kierrätystä, ympäristönsuojelua, yksilön vastuuta ja luonnon ekosysteemistä huolehtimista.

Uskonnontunneilla pohditaan kestävää kehitystä luomakunnasta huolehtimisen näkökulmasta. Kuvaamataidossa ja käsityöaskartelussa käytetään mahdollisimman paljon kierrätys- ja jätemateriaaleja. Käsitöissä opetellaan vanhan vaatteen korjaamista ja uudistamista. Koko kouluajan opetellaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa yhdessä kouluyhteisön kanssa.

SEURANTA

* Ohjelman toteutumista arvioidaan yhdessä vuosittain keväällä.

* Lukuvuosisuunnitelman päivittämisen yhteydessä päivitetään myös Keke-ohjelma ja määritellään erityiset tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle.

* Ohjelma saatetaan myös huoltajien ja koulutiloja käyttävien ulkopuolisten tahojen tietoon.