2.3. Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelmassa korostuu oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppimiskäsityksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat kokemukset ja hänen osaamisensa. Eri-ikäisten lasten ja nuorten oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Huomioon otetaan oppilaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä tapa toimia ja oppia.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmissa tulee ottaa erityisesti huomioon työskentelyn ja ajattelun taitojen vahvistaminen, elinikäinen oppiminen, tunnetaidot ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Oppimiskäsitys

Jaalan koulussa oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä
itsenäisesti että muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä
kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Uusien tietojen ja taitojen
oppimisen rinnalla oppilas oppii pohtimaan ja arvioimaan oppimistaan,
kokemuksiaan ja tunteitaan. Jaalan koulussa pyritään siihen, että oppilas saa
myönteisiä tunnekokemuksia. Näin oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät
oppimista. Tämä innostaa oppilaita kehittämään omaa osaamistaan.

Jaalan koulussa pyritään siihen, että oppiminen tapahtuu mahdollisimman paljon
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja lähiyhteisöjen kanssa. Oppimisprosessissa
on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä kyky toimia ja oppia yhdessä. Yhdessä
oppiminen edistää mm. kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.

Jaalan koulussa ohjataan oppilaita tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään
tätä tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset,
työskentelytavat, tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat
oppimisprosessia ja motivaatiota.

Jaalan koulussa rohkaistaan oppilaita luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa.
Monipuolisen ja myönteisen realistisen palautteen antaminen ja saaminen on
tärkeää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä