6. luokka

35.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Venäjä/Ranska

Kiinnitetään huomiota siihen, mitkä kielet ovat sukua keskenään ja miten se näkyy esim. sanastossa.

Saksa

Huomioidaan saksan ja ruotsin kielen välinen yhteys.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Venäjä

Totuttaudutaan siihen, että kaikkea ei tarvitse ymmärtää.

Ranska / Saksa

Käytetään harjoittelussa monipuolisesti erilaisia tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä sekä sanasto- ja rakenneharjoituksia.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.

Venäjä / Ranska / Saksa

Tehdään mahdollisimman paljon suullisia pari- ja ryhmäharjoituksia.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Venäjä / Ranska / Saksa

Tehdään kirjallisia ja suullisia dialogin muodossa olevia harjoituksia.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Venäjä / Ranska / Saksa

Korostetaan sinuttelun ja teitittelyn erilaista käytäntöä Suomessa, Venäjällä, Ranskassa ja Saksassa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Venäjä / Ranska / Saksa

Luetaan ja kuunnellaan tekstejä, joiden aihepiiri kiinnostaa 6. luokkalaisia kuten eri harrastukset.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Venäjä / Ranska / Saksa

Tehdään mahdollisimman paljon suullisia harjoituksia dialogin muodossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä